Jak aplikace Dynamics 365 Marketing používá soubory cookie

Aplikace Dynamics 365 Marketing identifikuje návštěvníky webů prostřednictvím technologie označované jako cookie. Cookie je malý soubor, který je odesílán serverem a ukládán prohlížečem. Při každé návštěvě serveru, pro který je nastaven soubor cookie, odešle prohlížeč hodnotu tohoto souboru zpět na server. Tímto způsobem může soubor cookie poskytovat jedinečné ID návštěvníka umožňující serveru vracet informace, které jsou pro daného návštěvníka jedinečné. Jedná se o technologii, která původně umožňovala používat online nákupní košík.

Důležité

V mnoha zemích a oblastech (včetně Evropské unie) je nutné, abyste před nastavením souboru cookie v počítači uživatele obdrželi jeho souhlas. Za znalost a dodržování všech příslušných zákonů a předpisů na trzích, kde působíte, včetně získání souhlasu s nastavením souborů cookie, zodpovídá vaše organizace. Další informace o předpisech EU najdete například na adrese ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/.

Aplikace Dynamics 365 Marketing může vygenerovat malý segment kódu v jazyce JavaScript, který dokáže číst a nastavovat soubory cookie na každé stránce, na kterou tento kód umístíte. Jediné, co musíte udělat, abyste aplikaci Dynamics 365 Marketing umožnili zaznamenávat návštěvy dané stránky, je doplnit skript na tuto stránku.

Soubor cookie rozpozná jedinou kombinaci zařízení/prohlížeč/účet. Pokud na stejném počítači používáte dva různé prohlížeče (například Mozilla Firefox a Internet Explorer), bude mít každý z nich vlastní soubor cookie. Stejně tak budete mít různé soubory cookie na každém zařízení, které používáte, a další uživatel se svým vlastním účtem používající váš počítač bude mít ještě další soubory cookie. Pokud je odstraněn a znovu nainstalován obsah zařízení, budou odstraněny také všechny soubory cookie. Aplikace Dynamics 365 Marketing se přesto pokusí rozpoznat konkrétní marketingový kontakt přidružený k jednotlivým jedinečným ID souborů cookie.

Aplikace Dynamics 365 Marketing při každém odeslání marketingové stránky kontaktem koreluje ID souboru cookie analýzy chování s příchozími daty kontaktu odeslanými prostřednictvím formuláře marketingové stránky. Tímto způsobem je zajištěno mapování ID souboru cookie na ID kontaktu v aplikaci Dynamics 365 Marketing, takže je možné určit, kdo daný web procházel. Systém prostřednictvím nakonfigurované metody vyhledávání duplicit určuje, zda mají být příchozí data cílové stránky mapována na stávající kontakt, nebo na nový kontakt.

Aplikace Dynamics 365 Marketing nastavuje tři různé typy souborů cookie:

  • Dlouhodobý soubor cookie pro analýzu chování: Nastavení a čtení tohoto souboru cookie proběhne na libovolné webové stránce, na kterou umístíte skript pro analýzu chování webu Dynamics 365 Marketing. Umožňuje aplikaci Dynamics 365 Marketing určovat skóre zájemců na základě úrovně interakce s příslušným webem. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje, ale jedinečným způsobem identifikuje konkrétní prohlížeč na konkrétním počítači a aplikace Dynamics 365 Marketing může tyto informace použít ke korelaci tohoto ID se skutečným kontaktem v databázi aplikace Dynamics 365 Marketing. Soubor cookie zůstane aktivní po dobu dvou let.
  • Krátkodobý soubor cookie pro jednu návštěvu: Nastavení a čtení tohoto souboru cookie také proběhne na libovolné webové stránce, na kterou umístíte skript pro analýzu chování webu Dynamics 365 Marketing. Ve výchozím nastavení vyprší jeho platnost za pouhých 30 minut (nicméně tuto dobu můžete nakonfigurovat). Aplikace Dynamics 365 Marketing používá tento soubor k seskupení všech načtení stránky daným návštěvníkem, která jsou zaznamenána stejným skriptem pro analýzu chování a ke kterým došlo během nakonfigurovaného časového rámce. Všechna tato načtení budou považována za součást jediné "návštěvy" daného webu.
  • Soubor cookie registrace marketingové stránky: Tento soubor cookie je nastaven, když kontakt odešle marketingovou stránku, na které zaškrtnul políčko Zapamatovat si moje údaje. Umožňuje marketingové stránce zobrazit předvyplněný formulář, když ji příště použije stejný kontakt. Informace uložená v souboru cookie je šifrovaný jedinečný identifikátor a neobsahuje žádná odeslaná data ani prostředky, které by externí aplikaci umožnily zjistit odeslané informace.
  • Web akcí: Web akcí používá soubor cookie relace, který umožňuje kontaktům přihlásit se a zaregistrovat na akce. Dále používá soubory cookies pro uložení jazyka uživatele.

Poznámka

Také samotná aplikace Dynamics 365 Marketing nastavuje soubory cookie, aby umožnila relace přihlašování a další technické funkce. Ty ovlivňují pouze přímé uživatele aplikace Dynamics 365 Marketing (jako jsou interní pracovníci marketingu), nikoli širokou veřejnost. Pro tyto uživatele platí standardní zásady Microsoftu pro ochranu osobních údajů.

Viz také

Vytváření a nasazování marketingových stránek
Registrace kliknutí na odkaz a návštěv webu