Generování aktivit z cesty zákazníka

Použijte aktivity k plánování a zaznamenávání interakcí zákazníka, jak jsou telefonní hovory, úkoly a schůzky. Mohou je pro vás také generovat cesty zákazníka, obvykle pro účely plánování. Můžete například vytvořit podobnou cestu, jakou jste vytvořili v části Vytvoření interaktivní cesty zákazníka s aktivačními událostmi a registrací, a poté přidat dlaždici Aktivita za aktivační událost, která vytvoří úkol telefonního hovoru přidružený k jednotlivým kontaktům, které odešlou registrační formulář.

Příklad cesty zákazníka s dlaždicí aktivity

Při přidávání dlaždice Aktivita do cesty zákazníka zvolíte šablonu aktivity, která určí typ aktivity, co tuto aktivitu vyvolá atd. Každý kontakt, který během cesty přejde na tuto dlaždici, způsobí vytvoření aktivity, která k němu bude následně přidružena. Kontakt bude poté okamžitě přeposlán na další dlaždici v cestě.

Pro účely tohoto cvičení nastavíte šablonu pro vytváření aktivit úkolu a poté vytvoříte jednoduchou cestu zákazníka, která bude generovat úkol přidružený k jednotlivým členům vybraného segmentu.

 1. Přejděte na Marketing > Marketingové šablony > Šablony úkolu.

 2. Na panelu příkazů vyberte +Nová. Otevře se stránka Nová marketingová šablona s aktivitou úkolu.
  Nastavení šablony aktivity

 3. Zde uvedená nastavení stanoví počáteční hodnoty, které budou platit pro každý úkol vytvořený pomocí této šablony. Zadejte následující údaje (minimálně):

  • Jméno: Zadejte název pro vlastní šablonu. Jedná se o jediné zde uvedené nastavení, které neovlivní úkoly vytvořené šablonou.
  • Předmět: Zadaný text se stane předmětem pro každý úkol vytvořený touto šablonou. Jedná se pravděpodobně o nejdůležitější nastavení.
 4. Výběrem příkazu Uložit na panelu příkazů uložte šablonu.

 5. Přejděte na Marketing > Realizace marketingu > Cesty zákazníka.

 6. Výběrem příkazu +Nová na panelu příkazů vytvořte novou cestu.

 7. Otevře se dialogové okno Výběr šablony cesty zákazníka. Zvolte Prázdná šablona a poté Vybrat.
  Vyberte šablonu cesty zákazníka.

 8. Přetáhněte dlaždici Skupina segmentů na první pozici na plátně a poté ihned za ni přidejte dlaždici Aktivita.
  Jednoduchá cesta ke generování aktivit

 9. Rozbalte dlaždici Skupina segmentů, abyste zpřístupnili vnořenou dlaždici Segment. Poté vyberte vnořenou dlaždici, otevřete kartu Vlastnosti a nakonfigurujte dlaždici tak, aby odkazovala na segment, na který chcete zacílit.
  Přiřazení segmentu k dlaždici segmentu

  Další informace: Vytvoření jednoduché cesty zákazníka se zasíláním e-mailových zpráv

 10. Vyberte dlaždici Aktivita a poté otevřete kartu Vlastnosti.
  Nastavení dlaždice aktivity

  Proveďte následující nastavení:

  • Typ aktivity: Nastavte hodnotu Úkol.
  • Šablona aktivity: Nastavte název šablony, kterou jste vytvořili dříve v tomto postupu.
  • Přiřazeno komu: K nalezení tohoto nastavení budete možná muset posunout kartu Vlastnosti dolů. Jedná se o osobu, které budou přiřazeny jednotlivé úkoly. Jak můžete zjistit ze zde uvedených možností, lze jednotlivé úkoly přiřadit vlastníkovi cesty zákazníka, vlastníkovi jednotlivých kontaktů nebo tvůrci jednotlivých kontaktů. Nejlepší volba bude záviset na uspořádání vaší firmy. Pro účely tohoto cvičení zvolte možnost Vlastník cesty zákazníka (což jste vy), takže všechny úkoly budou přiřazeny stejné osobě. Ostatní volby umožňují přiřazovat úkoly různým osobám na základě hodnot z odpovídajícího záznamu kontaktu.
 11. Na panelu příkazů vyberte Uložit.

 12. Přejděte na kartu Obecné a nastavte údaje Jméno, Časové pásmo, Počáteční datum a časKoncové datum a čas. Můžete ji nastavit tak, aby se spustila okamžitě, ale nechejte ji pro jistotu spuštěnou pouze několik hodin.
  Pojmenovat a naplánovat cestu

  Tip

  Jednoduchá cesta, jako je tato, může být užitečná, pokud chcete každý týden pracovníkům připomenout, aby zkontrolovali klíčové kontakty. Toho dosáhnete tak, že vytvoříte segment, který vyhledá zajímavé kontakty pro příslušný týden, a poté použijete nastavení Opakuje se na kartě Obecné vaší cesty, aby se tato cesta opakovaně spouštěla jednou týdně, dokud bude aktivní.

 13. Na panelu příkazů vyberte Zkontrolovat chyby a poté si přečtěte výsledky a odstraňte veškeré případně oznámené problémy.

 14. Výběrem příkazu Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů aktivujte cestu.

 15. Přejděte na Marketing > Úkoly > Úkoly. V nabídce zobrazení vyberte Všechny úkoly, aby se zobrazily všechny úkoly v systému.
  Nastavení zobrazení úkolů tak, aby se zobrazily všechny

 16. Nyní by se měl zobrazit seznam úkolů. Poté, co nastane čas ke spuštění cesty, se zde zobrazí generované úkoly s údajem Předmět, který jste zadali pro šablonu, zobrazeným jako Předmět a hodnotou Týká se nastavenou na kontakt ze segmentu, na který cílíte touto cestou.
  Příklad seznamu úkolů generovaných cestou

Viz také

Organizace práce
Vytváření marketingových šablon s aktivitou pro dlaždice aktivit
Vytvoření jednoduché cesty zákazníka
Vytvoření interaktivní cesty zákazníka
Práce se segmenty
Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní
Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka