Registrace kliknutí na odkaz a návštěv webu

Customer Engagement na vašem webu, proužkových reklamách a jiných marketingových iniciativách můžete měřit několika způsoby, mezi které patří:

 • Přidání skriptu na stránky webu, který aplikaci Dynamics 365 Marketing umožňuje zaznamenávat, jak lidé váš web používají, a propojit záznamy procházení s anonymními a známými kontakty.
 • Vytvoření přesměrovacích adres URL, které protokolují kliknutí na odkazy, které zveřejníte na sociálních sítích, reklamních bannerech a jiných místech na internetu. Budete tak moci zjistit, jak často bylo na odkaz kliknuto, kde na něho bylo kliknuto a fyzické umístění kliknutí. Budete také moci vidět, na které přesměrovací adresy URL libovolný zájemce nebo kontakt kliknul (za předpokladu, že pracují na počítači, kde je nastaven správný soubor cookie).

Důležité

V mnoha zemích a oblastech (včetně Evropské unie) se vyžaduje, abyste před nastavením souboru cookie v počítači uživatele získali jeho souhlas. Znalost a dodržování všech příslušných zákonů a předpisů na trzích, kde působíte, a to včetně souhlasu s nastavením souborů cookie, je zodpovědností vaší organizace. Další informace o předpisech EU najdete na adrese ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing používá soubory cookie následujícími způsoby:

 • Marketingové stránky vytvořené a hostované pomocí Dynamics 365 Marketing využívají soubory cookie k předvyplnění známých kontaktů a zaprotokolování, když nějaký kontakt otevře marketingovou stránku. Stránky Dynamics 365 Marketing a šablony stránek neobsahují funkci vyjádření souhlasu se soubory cookie, proto ji musíte doplnit. Můžete to udělat například přidáním JavaScriptu do sekce svých stránek pomocí editoru kódu HTML v návrháři stránek. Můžete vytvořit svůj vlastní JavaScript, případně použít některé z mnoha dostupných bezplatných nebo licencovaných řešení. Používání souborů cookie můžete také oznámit pomocí prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů integrovaného v marketingových stránkách; nemusí to ale být dostatečné ve všech jurisdikcích, protože tím nezabráníte serveru v nastavení souboru cookie, ale jen informujete návštěvníky, že soubory cookie používáte (další informace o této funkci najdete v článku Konfigurace cílových stránek). Více informací: Vytvoření a nasazení marketingových stránek
 • Weby používají soubory cookie k protokolování návštěvníků webové stránky, do které jste umístili sledovací skript. V součinnosti s marketingovými stránkami umožňují soubory cookie identifikovat kontakty, a to spárováním ID návštěvníka s odeslanými cílovými stránkami. Pokud váš web už používá soubory cookie a obsahuje funkci vyjádření souhlasu, je pravděpodobně součástí webového skriptu Dynamics 365 Marketing. Pokud ale váš web neobsahuje vyjádření souhlasu se soubory cookie, před přidáním tohoto webového skriptu ho musíte přidat na stránky, které zajišťují propagaci obyvatelům příslušných zemí a oblastí. Více informací: Registrace kliknutí na odkaz a návštěv webu
 • Portál akcí využívá soubor cookie relace, s jehož pomocí kontaktům umožňuje přihlášení a registraci na akce. Více informací: Nastavení portálu akcí. Dále používá soubory cookies pro uložení jazyka uživatele.

Více informací: Jak Dynamics 365 Marketing používá soubory cookie

Monitorování způsobu, jakým návštěvníci používají váš web

Návštěvou vašeho webu vyjadřují lidé zájem o vaši organizaci a její produkty. Místa, která na vašem webu navštěvují, vám toho o jejich zájmech prozradí ještě víc. Časté nebo dlouhé procházení vašeho webu, zvláště oblastí souvisejících s produkty nebo nákupem, může být významným ukazatelem kontaktu, který je připravený k nákupu.

Pokud chcete povolit sledování webu, musíte přidat kód JavaScript vygenerovaný aplikací Dynamics 365 Marketing na každou stránku, kterou chcete sledovat. Všechny skripty, které systém vygeneruje, mají jedinečnou hodnotu ID, která identifikuje individuální skript a která je uložená u každé zaznamenané návštěvy (až na tuto hodnotu jsou jednotlivé skripty identické). Návštěvy všech stránek, které mají stejný skript, zpracovává aplikace Dynamics 365 Marketing tak, jako by byly na stejném webu. Můžete použít jen jeden skript na všech stránkách nebo vytvořením několika různých skriptů rozdělit web na logické oblasti zájmu. Pokud vaše organizace provozuje několik webů (například pro jednotlivé značky), zpravidla byste je sledovali samostatně pomocí odlišného kódu JavaScript umístěného na každém z nich, ačkoli byste je také mohli sledovat jako jeden web. Kód JavaScript přidáte do všech potřebných stránek svého webu nejsnadněji tak, že tento kód doplníte do šablon stránek ve svém systému pro správu obsahu.

Důležité

Skript sledování webů, který je součástí této funkce, se pokusí nastavit soubor cookie pro všechny návštěvníky vašeho webu. Pokud váš web obsahuje funkci, která umožňuje návštěvníkům odhlášení ze souborů cookie, skript sledování webu se i nadále bude pokoušet nastavit svůj soubor cookie i pro návštěvníky, kteří se odhlásili. Pokud chcete plně respektovat odhlášení vašich návštěvníků stránek, je nutné upravit požadovaný skript sledování webových stránek , aby fungoval také s mechanismem odhlášení vašeho webu.

Vyhledejte nebo vytvořte kódy pro sledování a záznam formulářů pro váš web

Pro každou kolekci webových stránek, které chcete v aplikaci Dynamics 365 Marketing zpracovávat jako samostatnou jednotku, musíte nastavit záznam webu, který generuje kódy pro sledování i záznam formulářů k použití na těchto stránkách.

 1. Přechodem na Marketing > Internetový marketing > Marketingové weby zobrazíte aktuální seznam webů, které sledujete.

 2. Najděte web, se kterým chcete pracovat, nebo výběrem příkazu Nový vytvořte nový web.

 3. Otevře se záznam nového nebo existujícího webu. Zde můžete zadat a zobrazit informace a nastavení tohoto webu. Najdete zde rovněž výsledky a analýzy, které jsou pro aktuální web dosud shromážděné (pokud existují). Následující nastavení a informace patří při nastavování a sledování webu k nejdůležitějším:

  • Jméno: Zobrazuje název záznamu webu, který uvidíte v zobrazení seznamu a kdekoli jinde, kde potřebujete tento záznam identifikovat.
  • Adresa URL: Zobrazuje adresu webu (nebo podřízeného webu), kde budete používat kódy generované tímto záznamem. Toto není nutné, ani se nepoužívá ve vygenerovaných kódech, ale může to být důležitá informace, která vám a ostatním uživatelům pomůže zjistit, kde se kód používá.
  • Časový limit: Systém počítá všechna načtení stránky, vyžádaná jedním návštěvníkem během určité krátké doby, jako patřící do stejné relace. Relace se zavře, když zde zadaná doba uplyne, aniž si návštěvník vyžádá novou stránku.
 4. Pokud pracujete s novým záznamem webu, vyberte možnost Uložit na panelu příkazů pro vygenerování kódů sledování webu a zaznamenání formuláře. Po alespoň jednom uložení záznamu se zobrazí následující informace:

  • Kód JavaScript: Kód, který musíte umístit na jednotlivé webové stránky, které chcete sledovat jako součást aktuálního webu. Je určený jen pro čtení. Zkopírujte tento kód a podle potřeby ho vložte na jednotlivé webové stránky (nebo šablony CMS).
  • Kód pro zachycení formuláře: Toto je kód, který musíte umístit na každou externí webovou stránku, která obsahuje externě navržený formulář, který chcete použít k odeslání dat zpět do aplikace Dynamics 365 Marketing. Zkopírujte tento kód a podle potřeby ho vložte na jednotlivé webové stránky (nebo šablony CMS). Další informace: Použití zaznamenání formuláře pro integraci s externě vytvořeným formulářem.

Zobrazení dat a analýzy návštěvnosti webu

Ve stejném záznamu webu, kde jste našli sledovací kód JavaScript, se zobrazují také data shromážděná při používání tohoto kódu. Výsledky zobrazíte tak, že přejdete na Marketing > Internetový marketing > Marketingové weby a otevřete záznam webu, který chcete prozkoumat. Procházením následujících tří karet zjistíte, co se na vašem webu děje:

 • Obecné informace: Zde najdete základní metadata a kód JavaScript aktuálního webu. Až tento skript začne shromažďovat data, najdete zde výsledky včetně nejlepších 10 stránek a dalších údajů.
 • Časová osa: Zobrazuje podrobnou časovou osu všech kliknutí zaznamenaných pro aktuální web v průběhu času.

Poznámka

Výsledky a přehledy webu jsou rovněž vykázány pro každý jednotlivý záznam kontaktu. Další informace: Přehledy kontaktů

Sledování návštěvníků marketingových stránek

Vždy, když publikujete marketingovou stránku, vytvoří aplikace Dynamics 365 Marketing nový web (včetně jedinečného sledovacího kódu JavaScript) pro účely sledování interakcí s touto stránkou. Najdete je v seznamu Marketing > Internetový marketing > Marketingové weby vedle svých dalších webů. Další informace o tom, jak sledovat weby a prohlížet výsledky, najdete v předchozím oddílu.

Vytvoření přesměrovacích adres URL

Přesměrovací adresy URL jsou odkazy, které se cestou přes server Dynamics 365 Marketing přesměrovávají na jinou část obsahu, kterou osoba, jež na tento odkaz kliknula, ve skutečnosti hledá.

Aplikace Dynamics 365 Marketing zaznamenává každé kliknutí na přesměrovací adresu URL, která uživatele pošle do skutečného cíle. Pomocí různých přesměrovacích adres URL v bannerových reklamách, tweetech, příspěvcích na Facebook a jinde budete moci zjistit, kolik lidí kliknulo na tyto odkazy, kde se nacházeli (fyzicky), když tak učinili, a další informace. To vám pomůže vyhodnotit, které komunikační kanály mají největší účinek a které byste měli vylepšit nebo přestat používat.

Nalezení nebo vytvoření přesměrovací adresy URL

Chcete-li najít nebo vytvořit přesměrovací adresu URL:

 1. Přechodem na Marketing > Internetový marketing > Přesměrovací adresy URL zobrazíte aktuální seznam vytvořených přesměrovacích adres URL.

 2. Najděte a otevřete přesměrovací adresu URL, se kterou chcete pracovat, nebo výběrem příkazu Nový na panelu příkazů vytvořte novou.

 3. Otevře se záznam nové nebo existující přesměrovací adresy URL. Zde můžete zadat a zobrazit popisné informace a nastavení této přesměrovací adresy URL. Najdete zde rovněž výsledky a analýzu, které jsou pro aktuální přesměrovací adresu URL dosud shromážděné (pokud existují). Následující nastavení a informace patří při vytváření přesměrovací adresy URL k nejdůležitějším:

  • Název: Zadejte název záznamu přesměrovací adresy URL, který uvidíte v zobrazení seznamu a kdekoli jinde, kde potřebujete tento záznam identifikovat. Měli byste použít název, který odráží, jak a kde odkaz použijete, například „Jarní kampaň LinkedIn“.
  • Původní adresa URL: Zadejte adresu URL stránky nebo stažení, které se mají otevřít, když někdo na tuto přesměrovací adresu URL klikne (po zaprotokolování a předání ze serveru Dynamics 365 Marketing).
  • Přesměrovací adresa URL: Přesměrovací adresa URL vygenerovaná aplikací Dynamics 365 Marketing, kterou můžete zkopírovat a použít všude, kde chcete tento odkaz zveřejnit. Vygeneruje se při prvním uložení záznamu.
 4. Výběrem příkazu Uložit uložte svou práci a vygenerujte přesměrovací adresu URL.

Zobrazení dat a analýzy kliknutí na přesměrovací adresu URL

Ve stejném záznamu přesměrovací adresy URL, kde najdete přesměrovací adresu URL, se zobrazují také data shromážděná při používání této adresy URL. Výsledky zobrazíte tak, že přejdete na Marketing > Internetový marketing > Přesměrovací adresy URL a otevřete záznam přesměrovací adresy URL, který chcete prozkoumat. Informace shromážděné adresou URL najdete na následujících dvou kartách:

 • Obecné informace: Zde najdete základní metadata a samotnou přesměrovací adresu URL. Jakmile začne přesměrovací adresa URL shromažďovat data, najdete zde výsledky, včetně mapy s geografickými údaji a dalších informací.
 • Časová osa: Zobrazuje podrobnou časovou osu všech kliknutí zaznamenaných v průběhu času.

Poznámka

Výsledky přesměrovací adresy URL a přehledy webu jsou rovněž vykazovány pro každý jednotlivý záznam kontaktu a zájemce. Další informace: Přehledy kontaktů

Viz také

Návrh modelů určování skóre zájemců
Nastavení určování skóre zájemců
Jak aplikace Dynamics 365 Marketing používá soubory cookie