Obsah finanční výkonnosti Power BI

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

V tomto tématu je vysvětleno, jak využívat balíček obsahu pro finanční výkonnost z aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations pro aplikaci Microsoft Power BI. Popisuje se zde také způsob použití řídicího panelu a sestav, které jsou obsaženy v balíčku obsahu, a uvádí se informace o modelování dat a entitách, které se používaly k vytváření balíčku obsahu.

Přístup k balíčku obsahu

K dispozici jsou dvě verze obsahu balíčku výkonnosti. Jedna verze je k dispozici ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) a druhý je k dispozici na PowerBI.com.

 • Verze, která je k dispozici z LCS: Balíček obsahu finančního výkonu, který je k dispozici z LCS, podporuje 1611 Microsoft Dynamics 365 for Operations verze 1611. Obsah balíčku můžete najít v knihovně sdíleného majetku v LCS. Další informace o stažení balíčku obsahu a připojení k datům aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations naleznete v tématu Obsah Power BI v LCS od společnosti Microsoft a vašich partnerů.
 • Verze, která je k dispozici z webu PowerBI.com: Balíček obsahu finančního výkonu, který je k dispozici na webu PowerBI.com, podporuje Microsoft Dynamics AX versions 7.0 a 7.0.1. Další informace o připojení a načtení dat aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations naleznete v tématu Přístup k obsahu Power BI z webu PowerBI.com.

Nastavení hlavního účtu

Vzhledem k tomu, že organizace má závazky a částky výnosů, které se zobrazují jako kladné částky v sestavách, je důležité nastavení hlavních účtů v aplikaci Dynamics 365 for Operations. Aby se tyto hlavní účty zobrazovaly jako kladné částky, musí být typ hlavního účtu nastaven na Pasiva nebo Výnos. Pokud jsou použity tyto typy účtů, vykazování pomocí nástroje Microsoft Power BI změní znaménka a zobrazí částky jako kladné částky.

Řídicí panely a sestavy, které jsou součástí balíčku obsahu

Po připojení balíčku obsahu k datům z aplikace Dynamics 365 for Operations se na řídicím panelu a v sestavách zobrazí vaše finanční data. Pokud jste aplikaci Power BI předtím nepoužívali, můžete si o ní více přečíst zde: Řízená výuka pro Power BI. Řídicí panel obsahuje souhrnné dlaždice dat, která jsou založena na základních sestavách. Každá dlaždice obsahuje souhrnné informace pro aktuální rok v rámci všech společností v organizaci. Následuje několik příkladů dlaždic:

 • Hotovost
 • Celkové výnosy tento rok
 • Celkové výdaje tento rok
 • Čistý příjem tento rok
 • Rychlý poměr
 • Celkové výdaje tento rok podle kategorie účtů
 • Aktuální poměr
 • Dluh k celkovým aktivům
 • Skutečné vs. předpokládané výnosy
 • Fakturované výnosy tento rok
 • Poměr provozních výdajů tento rok
 • Zisková marže tento rok
 • Skutečné vs rozpočtové výdaje – všechny společnosti

Každá z těchto dlaždic je podložena příslušnou sestavou. Tyto sestavy obsahují grafy a tabulky, které obsahují další informace. Následující tabulka obsahuje popis daných sestav.

Sestava Informace, které sestava obsahuje
Analýza hotovosti Hotovost podle právnické osoby, hotovost podle čtvrtletí, celková hotovost a hotovost podle účtu Poznámka: Sestava hotovosti podle čtvrtletí neobsahuje počáteční zůstatky v celkovém součtu za první čtvrtletí. Zobrazuje celkové nové transakce, které jsou zaúčtovány v každém čtvrtletí.
Analýza aktuálního poměru Aktuální poměr podle právnické osoby, aktuální poměr podle čtvrtletí a zůstatky pro aktuální aktiva a aktuální pasiva
Analýza rychlého poměru Rychlý poměr podle právnické osoby, rychlý poměr podle čtvrtletí, zůstatky pro hotovost, pohledávky a aktuální pasiva
Analýza nákladů prodaného zboží Náklady prodaného zboží podle právnické osoby, náklady prodaného zboží pro tento rok a poslední rok podle čtvrtletí, náklady prodaného zboží pro prodej podle právnické osoby, celkové náklady prodaného zboží a podíl nákladů prodaného zboží k prodeji
Analýza pracovního kapitálu Pracovní kapitál podle právnické osoby, pracovní kapitál podle čtvrtletí, aktuální aktiva, aktuální pasiva a celkový pracovní kapitál
Analýza aktiv a dluhu Návratnost celkového majetku a dluhy celkového majetku podle právnické osoby, dluhy celkového majetku a návratnost celkového majetku podle čtvrtletí do současnosti, aktiva a pasiva
Analýza ziskové marže Aktuální a rozpočtová zisková marže podle právnické osoby, zisková marže podle čtvrtletí, podíl ziskové marže a zisková marže
Analýza čistého příjmu Aktuální a rozpočtový čistý příjem podle právnické osoby, čistý příjem tento rok a minulý rok a podíl výdajů a čistého příjmu
Analýza zisků Aktuální a rozpočtový zisk před započtením úroku a daní (EBIT) podle právnické osoby, EBIT tento rok a minulý rok, podíl výdajů a výnosů a aktuální a rozpočtové výdaje pro výnosy
Analýza výnosů Celkové výnosy, aktuální a rozpočtové celkové výnosy podle právnické osoby, celkové výnosy tento rok a minulý rok, odchylka rozpočtu výnosů podle právnické osoby a celkové výnosy za toto období a poslední období
Analýza výdajů Celkové výdaje, aktuální a rozpočtové celkové výdaje podle právnické osoby, aktuální a rozpočtové výdaje podle čtvrtletí, celkové výdaje podle kategorie účtů a poměr provozních výdajů
Analýza fakturovaných výnosů Celkové pohledávky, celkové pohledávky podle právnické osoby, součet pohledávek podle čtvrtletí a zůstatky pro účty pohledávek Poznámka: Sestavy nezahrnují počáteční zůstatky pro účty hlavní knihy pohledávek. Zobrazuje se součet nových transakcí, které jsou zaúčtovány na účty pohledávek.

Grafy a dlaždice ve všech těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu.

Informace o datovém modelu a entitách

Data, která slouží k vyplnění řídicího panelu a sestav v balíčku obsahu pro finanční výkonnost, pocházejí z aplikace Dynamics 365 for Operations. Následující entity byly použity jako základ balíčku obsahu: Agregované datové entity

 • GeneralLedgerActivities – Tato entita agreguje zůstatky hlavní knihy podle kategorie účtů.
 • BudgetActivities – Tato entita agreguje zůstatky rozpočtu podle kategorie účtů.

Datové entity

 • FiscalCalendars
 • MainAccounts
 • LegalEntities
 • Hlavní knihy
 • ChartofAccounts

Tyto entity byly použity k vytvoření vypočítaných hodnot v datovém modelu. Tyto vypočtené hodnoty se poté použijí pro výpočet klíčových ukazatelů výkonu a sestav, které se používají v balíčku obsahu. Ve výchozím nastavení obsahuje balíček obsahu data za poslední tři roky a za jeden budoucí rok. Pokud budete chtít zahrnout další výpočty do svých sestav a řídicího panelu, můžete upravit sešit aplikace Microsoft Excel. Tento sešit představuje výchozí datový model, který byl použit k vytvoření balíčku obsahu. Po dokončení změn můžete vytvořit organizační balíček obsahu a řídicí panel, který bude obsahovat vámi přidané informace.

Další prostředky

Zde uvádíme některé užitečné odkazy související s entitami a vytvářením obsahu v aplikaci Power BI: