Obnovení datového tržiště finančního vykazování po obnovení databáze

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma popisuje, jak obnovit datový trh finančního výkaznictví po obnovení databázeMicrosoft Dynamics 365 for Operations.

Existuje několik scénářů, kde je nutné obnovit databázi Dynamics 365 for Operations ze zálohy nebo zkopírovat databázi z jiného prostředí. V takovém případě musíte také dodržovat vhodná opatření s cílem zajistit, aby datové tržiště finančního výkaznictví správně používalo obnovenou databázi Dynamics 365 for Operations. Pokud máte otázky týkající se obnovení datového tržiště finančního výkaznictví z důvodu mimo obnovení databáze aplikace Dynamics 365 for Operations, získáte další informace v tématu Obnovení datového tržiště Management Reporter. Všimněte si, že kroky v tomto procesu jsou podporovány pro vydání aplikace Dynamics 365 for Operations z května 2016 release (build aplikace 7.0.1265.23014 a build finančního výkaznictví 7.0.10000.4) a novější verze. Pokud máte dřívější verzi Dynamics 365 for Operations, obraťte se na náš tým podpory pro pomoc.

Export definicí sestav

Nejprve exportujte návrhy sestavy z Návrháře sestav pomocí následujících kroků:

 1. V Návrháři sestav přejděte na Společnost > Skupiny stavebních bloků.
 2. Vyberte skupinu stavebních bloků k exportu a klepněte na tlačítko Export. Poznámka: pro Dynamics 365 for Operations je podporována pouze jedna skupina stavebních bloků, výchozí.
 3. Vyberte definice sestavy k exportu:

  • Pokud chcete exportovat všechny definice sestavy a přidružené stavební bloky, klikněte na tlačítko Vybrat vše.
  • Pokud chcete exportovat konkrétní sestavy, řádky, sloupce, stromy či sady dimenzí, klikněte na příslušnou kartu a vyberte položky k exportu. Když stisknete a podržíte klávesu Ctrl, můžete vybrat na kartě více položek. Při výběru sestav k exportu jsou zvoleny přidružené řádky, sloupce, stromy a sady dimenzí.
 4. Klikněte na Exportovat.

 5. Zadejte název souboru a vyberte bezpečné místo, kam chcete uložit exportované definice sestavy.
 6. Klikněte na možnost Uložit.

Soubor lze zkopírovat nebo nahrát do bezpečného umístění, odkud ho lze později importovat do jiného prostředí. Informace o použití účtu úložiště Microsoft Azure naleznete v části Přenos dat pomocí nástroje příkazového řádku AzCopy.

Poznámka

Microsoft neposkytuje úložiště účtu v rámci vaší smlouvy na aplikaci Dynamics 365 for Operations. Musíte zakoupit účet úložiště nebo použít účet úložiště ze samostatného předplatného Azure.

Upozornění

Musíte znát chování jednotky D na Azure Virtual Machines. Nenechávejte zde exportované stavební skupiny trvale. Další informace o dočasných jednotkách viz Principy dočasné jednotky na Windows Azure Virtual Machines.

Ukončení služeb

Pomocí připojení ke vzdálené ploše se připojte ke všem počítačům v prostředí a zastavte následující služby systému Windows pomocí services.msc:

 • World wide web publishing service (na všech počítačích AOS)
 • Microsoft Dynamics 365 for Operations Batch Management Service (pouze na nesoukromých počítačích AOS)
 • Management Reporter 2012 Process Service (pouze v počítačích BI)

Tyto služby mají otevřené připojení k databázi Dynamics 365 for Operations.

Resetovat

Vyhledejte nejnovější balíček DataUpgrade.zip

Vyhledejte nejnovější balíček DataUpgrade.zip pomocí pokynů v části stažení skriptu DataUpgrade.zip. Pokyny vysvětlují, jak najít správnou verzi balíčku pro upgradování dat pro vaše prostředí.

Spuštění skriptů proti databázi Dynamics 365 for Operations

Spusťte následující skripty proti databázi Dynamics 365 for Operations (nikoli proti databázi finančního výkaznictví).

 • DataUpgrade.zip\AosService\Scripts\ConfigureAxReportingIntegration.sql
 • DataUpgrade.zip\AosService\Scripts\GrantAzViewChangeTracking.sql

Tyto skripty zkontrolujte správnost uživatelů, rolí a nastavení sledování změn.

Chcete-li obnovit databázi, spusťte příkaz prostředí PowerShell

Přímo v počítači serveru AOS spusťte následující příkaz pro obnovení integrace mezi Dynamics 365 for Operations a finančním výkaznictvím.

 1. Otevřete prostředí Windows PowerShell jako správce.
 2. Spusťte: F:
 3. Spusťte: cd F:\MRApplicationService\MRInstallDirectory
 4. Spusťte: Import-Module .\Server\MRDeploy\MRDeploy.psd1
 5. Spusťte: Reset-DatamartIntegration -Reason OTHER -ReasonDetail “<můj důvod resetování>”
  • Zobrazí se výzva k zadání "Y" pro potvrzení.

Vysvětlení parametrů:

 • Platné hodnoty parametru -Reason jsou: SERVIS, CHYBNÁ DATA, JINÉ
 • Parametr -ReasonDetail je textový.
 • Parametry reason a reasonDetail budou zaznamenány ve sledování telemetrie/prostředí.

Spuštění služeb

Pomocí services.msc restartujte dříve zastavené služby:

 • World wide web publishing service (na všech počítačích AOS)
 • Microsoft Dynamics 365 for Operations Batch Management Service (pouze na nesoukromých počítačích AOS)
 • Management Reporter 2012 Process Service (pouze v počítačích BI)

Import definicí sestav

Importujte návrhy sestavy z Návrháře sestav pomocí souboru vytvořeného během exportu:

 1. V Návrháři sestav přejděte na Společnost > Skupiny stavebních bloků.
 2. Vyberte skupinu stavebních bloků k exportu a klepněte na tlačítko Export. > [!NOTE] > Pro Dynamics 365 for Operations je podporována pouze jedna skupina stavebních bloků, a to skupina Výchozí.
 3. Vyberte stavební blok Výchozí a klikněte na Import.
 4. Vyberte soubor obsahující definice exportované sestavy a klepněte na tlačítko Otevřít.
 5. V dialogovém okně Import vyberte definice sestavy k importu:

  • Pokud chcete importovat všechny definice sestavy a podpůrné stavební bloky, klikněte na tlačítko Vybrat vše.
  • Chcete-li importovat konkrétní sestavy, řádky, sloupce, stromy či sady dimenzí, vyberte sestavy, řádky, sloupce, stromy a sady dimenzí k importu.
 6. Klepněte na tlačítko Import.