Obsah správy nákladů v Power BI

Přehled

Obsah Řízení nákladů v Microsoft Power BI je určen pro skladové účetní nebo osoby v rámci organizace, které zodpovídají za nebo se zabývají stavem zásob nebo nedokončenou výrobu (NV) nebo které jsou zodpovědné za nebo se zabývají analýzou odchylek standardních nákladů.

Poznámka

Obsah Řízení nákladů Power BI popisovaný v tomto v tomto tématu se týká aplikace Dynamics 365 for Finance and Operations 8.0.

Sada obsahu Power BI Řízení nákladů, dostupná na serveru AppSource se již nepoužívá. Další informace o tomto odepsání uvádí Sady obsahu Power BI dostupné na AppSource.

Tento obsah Power BI obsahuje kategorizovaný formát, který pomáhá sledovat výkon zásob a vizualizovat, jak jimi protékají náklady. Můžete získat manažerské informace, jako je například ukazatel obratu, počet dní, po který jsou zásoby na skladě, přesnost a "ABC-klasifikace" na preferované agregované úrovni (společnost, položka, skupina položek nebo webové stránky). Zpřístupněné informace lze použít také jako podrobný doplněk k finančnímu výkazu.

Obsah Power BI je vystavěn na souhrnném měření CostObjectStatementCacheMonthly, které má jako primární datový zdroj tabulku CostObjectStatementCache. Tato tabulka je spravována rozhraním mezipaměti sady dat. Ve výchozím nastavení je tabulka aktualizována každých 24 hodin, ale můžete změnit četnost aktualizací nebo povolit ruční aktualizace v konfiguraci mezipaměti datové sady. Ruční aktualizace lze spustit v pracovním prostoru Správa nákladů nebo Analýza nákladů.

Po každé aktualizaci tabulky CostObjectStatementCache je nutné aktualizovat souhrnné měření CostObjectStatementCacheMonthly, než bude možné aktualizovat data ve vizualizacích Power BI.

Přístup k obsahu Power BI

Obsah Power BI Řízení nákladů se zobrazí v pracovním prostoru Správa nákladů a Analýza nákladů.

Pracovní prostor Správa nákladů obsahuje následující karty:

  • Přehled – na této kartě se zobrazují data aplikace.
  • Stav účetnictví zásob – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
  • Stav účetnictví výroby – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.

Pracovní prostor Analýza nákladů obsahuje následující karty:

  • Přehled – na této kartě se zobrazují data aplikace.
  • Analýza účetnictví zásob – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
  • Analýza účetnictví výroby – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
  • Analýza odchylky st. nákladů – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.

Stránky sestav, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah Power BI Správa nákladů obsahuje sadu stránek sestavy, které sestávají ze sady metrik. Tyto metriky jsou zobrazována jako grafy, dlaždice a tabulky.

Následující tabulky poskytují přehled vizualizace v obsahu správy nákladů v Power BI.

Stav skladového účetnictví

Stránka sestavy Vizualizace
Přehled zásob Počáteční zůstatek
Změna netto
Čistá změna v %
Konečný zůstatek
Přesnost zásob
Ukazatel obratu zásob
Dny zásob na skladě
Aktivní produkt za období
Aktivní objekty nákladů v období
Zůstatek podle skupiny položek
Zůstatek podle pracoviště
Výpis podle kategorie
Čistá změna podle čtvrtletí
Přehled zásob podle skupiny pracoviště a položky Přesnost zásob podle pracoviště
Ukazatel obratu zásob podle pracoviště
Konečný zůstatek zásob podle pracoviště
Přesnost zásob podle skupin zboží
Ukazatel obratu zásob podle skupiny položek
Konečný zůstatek zásob podle pracoviště a skupiny položek
Výkaz inventury Výkaz inventury
Výpis zásob podle pracoviště Výpis zásob podle pracoviště
Výkaz zásob podle hierarchie produktů Výkaz inventury
Výkaz zásob podle hierarchie produktů Výpis zásob podle pracoviště

Stav účetnictví pro výrobu

Stránka sestavy Vizualizace
Přehled NV do konce roku Počáteční zůstatek
Změna netto
Čistá změna v %
Konečný zůstatek
Ukazatel obratu NP
Denní pokladní hotovost NV
Aktivní objekt nákladů v období
Čistá změna podle skupiny prostředků
Zůstatek podle pracoviště
Výpis podle kategorie
Čistá změna podle čtvrtletí
výkaz nedokončené výroby Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Výpis NV podle kategorie
Výpis zásob NV podle pracoviště Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Výpis NV podle kategorie a pracoviště
Výpis NV podle hierarchie Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Výpis NV podle kategorie a hierarchie

Analýza skladového účetnictví

Stránka sestavy Vizualizace
Podrobnosti skladu Prvních 10 prostředků podle konečného zůstatku
Hlavních 10 zdrojů podle čistého navýšení změny
Hlavních 10 zdrojů podle čistého snížení změny
Hlavních 10 zdrojů podle ukazatele obratu zásob
Zdroje podle nízkého ukazatele obratu a konečného zůstatku nad prahovou hodnotou
Hlavních 10 zdrojů podle nízké přesnosti
Klasifikace ABC Konečný zůstatek zásob
Spotřebovaný materiál
Prodáno (COGS)
Trendy zásob Konečný zůstatek zásob
Čistá změna zásob
Ukazatel obratu zásob
Přesnost zásob

Analýza účetnictví pro výrobu

Stránka sestavy Vizualizace
Trendy NV Konečný zůstatek NV
Čistá změna NV
Ukazatel obratu NP

Analýza standardní odchylky nákladů

Stránka sestavy Vizualizace
Odchylka nákupní ceny (standardní náklady) od začátku roku Zůstatek z nákupu
Odchylka nákupní ceny
Poměr odchylky nákupní ceny
Odchylka podle skupiny položek
Odchylka podle pracoviště
Nákupní cena podle čtvrtletí
Nákupní cena podle čtvrtletí a skupiny položek
Hlavních 10 zdrojů podle poměru nepříznivé nákupní ceny
Hlavních 10 zdrojů podle poměru příznivé nákupní ceny
Výrobní odchylka (st. náklady) od začátku roku Výrobní náklady
Výrobní odchylka
Poměr výrobní odchylky
Odchylka podle skupiny položek
Odchylka podle pracoviště
Výrobní odchylka množství podle čtvrtletí
Výrobní odchylka podle čtvrtletí a typu odchylky
10 hlavních zdrojů s nepříznivou výrobní odchylkou
10 hlavních zdrojů s příznivou výrobní odchylkou

Informace o datovém modelu a entitách

Data z aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations se používají k vyplnění stránek sestavy obsahu Power BI Řízení nákladů. Tato data jsou reprezentována jako měrné systémy agregace, které jsou rozfázovány v úložišti entit, což je databáze serveru Microsoft SQL optimalizovaná pro analýzy. Další informace naleznete v tématu Integrace Power BI úložištěm entit.

Klíčová agregovaná opatření následujících objektů se používají jako základ obsahu Power BI.

Objekt Klíčová opatření agregace Datový zdroj pro Finance and Operations Pole
CostObjectStatementCacheMonthly Množství CostObjectStatementCache Množství
CostObjectStatementCacheMonthly Množství CostObjectStatementCache Množství
CostInventoryAccountingKPIGoal AnnualInventoryTurn CostInventoryAccountingKPIGoal AnnualInventoryTurn
CostInventoryAccountingKPIGoal InventoryAccuracy CostInventoryAccountingKPIGoal InventoryAccuracy

Následující tabulka zobrazuje klíčová vypočítaná měření v obsahu Power BI.

Výměra Výpočet
Počáteční zůstatek Počáteční zůstatek = [Koncový zůstatek]-[Čistá změna]
Množství počátečního zůstatku Množství Počáteční zůstatek = [Množství Koncový zůstatek]-[Množství Čistá změna]
Konečný zůstatek Konečný zůstatek = (CALCULATE(SUM([Amount]) FILTER(ALL(FiscalCalendar), FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE]))))
Množství Konečný zůstatek Množství koncového zůstatku = CALCULATE(SUM([QTY]), FILTER(ALL(FiscalCalendar),FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE])))
Změna netto Změna čisté částky = SUM([AMOUNT])
Změna čistého množství Změna čistého množství = SUM([QTY])
Ukazatel obratu zásob podle částky Ukazatel obratu zásob podle částky = if(OR([Průměrný zůstatek zásob] <= 0, [Prodané zásoby nebo spotřebované zboží] >= 0), 0, ABS([Prodané zásoby nebo spotřebované zboží])/[Průměrný zůstatek zásob])
Průměrný zůstatek zásob Průměrný zůstatek zásob = (([konečný zůstatek] + [počáteční zůstatek]) / 2)
Dny zásob na skladě Denní zásoby množství na skladě = 365 / CostObjectStatementEntries [ukazatel obratu zásob podle částky]
Přesnost zásob Přesnost zásob podle částky = IF([Konečný zůstatek] <= 0, IF(OR([Spočítaná částka zásob] <> 0, [Konečný zůstatek] < 0), 0, 1), MAX(0, ([Konečný zůstatek] - ABS([Spočítaná částka zásob]))/[Konečný zůstatek]))

Následující tabulka uvádí klíčové dimenze, které se používají jako filtry k rozdělení agregovaných měření, aby bylo možné dosáhnout většího odstupňování a získat hlubší analytický přehled.

Celek Příklady atributů
Produkty Číslo produktu, název produktu, jednotka, skupiny zboží
Hierarchie kategorií (přiřazeno role Řízení nákladů) Hierarchie kategorií, úroveň kategorie
Právnické osoby Jména právnické osoby
Fiskální kalendáře Fiskální kalendář, rok, čtvrtletí, období, měsíc
Pracoviště ID, název, adresa, stát, země