Definice řádku v návrháři finanční sestavy

Definice řádku je součástí sestavy nebo stavebního bloku, který určuje obsah jednotlivých řádků ve finanční sestavě. Definici řádku lze kombinovat s definicemi sloupců, definicemi stromu výkaznictví a definicemi sestav a vytvořit tak skupinu stavebních bloků, které může používat více společností.

Vytvoření definice řádků

 1. V Návrháři sestav v navigačním podokně klikněte na tlačítko Definice řádku.
 2. V nabídce Soubor klikněte na tlačítko Nový a klikněte na možnost Definice řádku. Další informace o obsahu každé buňky naleznete v tématu Úprava buněk definice řádku.

Otevření definice řádku

 1. V Návrháři sestav v navigačním podokně klikněte na tlačítko Definice řádku.
 2. Definici řádku otevřete kliknutím dvakrát na její název.
 3. Chcete-li zobrazit stavební bloky, které jsou přidruženy k definici řádku, klikněte pravým tlačítkem myši na definici řádku a poté vyberte možnost Přidružení.

Obsah definice řádku

Definice řádku může obsahovat až 20 000 řádků finančních dimenzí a obsahovat následující informace:

 • popisný text, který přidává do sestavy přehlednost vytvořením záhlaví, řádků a mezer pro oddíly, například Hotovost nebo Celkové výnosy
 • Odkazy na finanční data, která mohou zahrnovat hodnoty dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Poznámka: Můžete nastavit definici řádku na stahování dat ze systému finančních dimenzí vždy při vygenerování sestavy.
 • Součty a vzorce řádků, které jsou založeny na propojených finančních datech

Obvykle každý řádek v definici řádku obsahuje jeden z následujících typů informací:

 • Odkazy na systém finančních dimenzí
 • Součty nebo výpočty založené na údajích
 • Formátování

Existují dvě metody pro zadávání informací do definice řádku:

 • Ručně zadejte informace řádku do nové definice řádku. Další informace naleznete v tématu Úprava buněk definice řádku.
 • Použijte návrháře sestav k získání informací řádku přímo z finančních dimenzí. Další informace naleznete v části „Související vzorce/řádky/jednotky“ v části Úprava buněk definice řádku.

Přidání dimenzí do definice řádku

Dimenze je protnutím dat a hodnot. Můžete seskupit data a hodnoty v návrháři sestav. Potom můžete klasifikovat a analyzovat transakce podrobněji. Můžete použít dialogové okno Vložit řádky z dimenzí k přidání více řádků současně do definice řádku. Dialogové okno zobrazí pro každou dimenzi jeden sloupec. Následující tabulka popisuje informace, které můžete zadat do každé z dimenzí.

Možnost Popis
Dimenze Vzor, který identifikuje dimenzi pro přidání definice řádku. Tento vzor obsahuje jeden znak ampersand (&) nebo znak křížku (#) pro každou pozici v dimenzích. Obecně byste měli používat všechny ampersandy pro dimenzi hlavního účtu a všechny křížky pro jiné dimenze.
Začátek rozsahu dimenzí První hodnota pro tuto dimenzi, která se má přidat do definice řádku
Konec rozsahu dimenzí Poslední hodnota pro tuto dimenzi k přidání do definice řádku.

Chcete-li přidat dimenze do definice řádku, proveďte následující kroky.

 1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádku a potom otevřete definici řádku ke změně.
 2. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Vložit řádky z dimenzí.
 3. V dialogovém okně Vložit řádky z dimenzí vyberte v řádku Dimenze buňku dimenze, která má být převedena do definice řádku, a klikněte na tlačítko Všechny &&&.
 4. Chcete-li omezit definici řádku na určitý rozsah hodnot dimenzí, zadejte počáteční hodnotu dimenze do buňky Počátek rozsahu dimenzí a poté zadejte konečnou hodnotu dimenze do buňky Konec rozsahu dimenzí. Chcete-li zahrnout všechny hodnoty pro vybranou dimenzi, nevyplňujte tyto buňky. Poznámka: Zástupné znaky (* nebo ?) v rozsahu dimenze nemusí vrátit všechny požadované výsledky; záleží na tom, jak databáze ERP třídí data.
 5. V poli Kód počátečního řádku určete kód řádku pro první hodnotu dimenze, která má být přidána do definice řádku.
 6. V poli Zvýšit každý řádek o určete mezeru mezi po sobě jdoucími kódy řádků. Například pokud je kód prvního řádku 100 a přírůstek je 30, první nové řádky budou mít kódy 100, 130, 160, 190 a 220. Použijte hodnotu přírůstku, která zajistí dostatek prostoru pro vkládání nových řádků formátu a vzorců.
 7. Klepněte na tlačítko OK. Pro každý řádek vybrané hodnoty dimenze je přidán jeden řádek do definice řádku.

Úprava zaokrouhlování v definici řádku

Pokud máte rozvahu, ve které jsou částky zaokrouhleny, součty mohou překračovat zůstatek. Tomuto problému může dojít, pokud například použijete možnost zaokrouhlení v sestavě rozvahy a definice sestavy také určuje zaokrouhlení. Můžete použít možnost Vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení v definici řádku a vyrovnat tak částky v rozvaze. Zaokrouhlení se vypíná nebo upravuje na kartě Nastavení v rámci definice sestavy. Způsob zaokrouhlování částek je uveden v následující tabulce. V této tabulce se součty řádků 100 a 200 liší, když je zaokrouhlování zapnuto.

Kód řádku Částky bez zaokrouhlení Částka se zaokrouhlením na celé tisíce
100 3 600 4
200 3 700 4
Celkem 7 300 8

Chcete-li upravit zaokrouhlování v rozvaze, proveďte následující kroky.

 1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádku a potom otevřete definici řádku ke změně.

 2. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení.

 3. V dialogovém okně Vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení zadejte následující hodnoty:

  • Řádek vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení – kód řádku, který bude upraven kvůli vyrovnání rozvahy.
  • Řádek součtu majetku – kód řádku v rozvaze, který obsahuje součet majetku.
  • Řádek součtu závazků a jmění – kód řádku v rozvaze, který obsahuje součet závazků a jmění.
  • Limit částky úpravy – limit pro automatické úpravy vyjádřený jako kladné celé číslo. Tato částka se porovnává s absolutní hodnotou skutečného rozdílu zaokrouhlení.

  Poznámka: Tyto kódy řádků musejí být propojeny s finančními daty. Jinak řečeno, řádek musí mít hodnotu dimenze v buňce Odkaz na finanční dimenze. Neodkazujte na řádek popisu (DESC), výpočtu (CALC) nebo součtu (TOT).

Částky ve vaší rozvaze budou vyrovnávány rovnoměrně při zapnutém zaokrouhlování. Poznámka: Limit úpravy je použit na základě možnosti Přesnost zaokrouhlování, která je určena pro definici sestavy. Pokud například vyberete zaokrouhlení sestavy na tisíce a zadáte hodnotu 2 do pole Limit částky úpravy, zobrazí se upozornění, když se hodnota identifikovaná v poli Řádek vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení zvýší nebo sníží o více než 2 000 Kč.

Formátování textu řádků a sloupců

Změnou písma a formátováním textu můžete přizpůsobit vzhled sestav. Následující části vysvětlují formátování vzhledu řádků a sloupců v sestavách.

Správa stylů písem

Můžete vytvořit a upravit styly písem pro sestavy. Můžete také použít tyto styly pro dokument nebo konkrétní řádek či sloupec v sestavě.

Vytvoření stylu písma
 1. V Návrháři sestav v nabídce Formát klikněte na tlačítko Styly a formátování.
 2. V dialogovém okně Styly a formátování klikněte na položku Nový a pak zadejte jedinečný název pro nový styl.
 3. Vyberte požadované možnosti písma a pak klikněte na tlačítko OK.
Úprava stylu písma
 1. V Návrháři sestav v nabídce Formát klikněte na tlačítko Styly a formátování.
 2. V dialogovém okně Styly a formátování vyberte styl písma, který chcete upravit, a klikněte na položku Upravit.
 3. Vyberte požadované možnosti písma a pak klikněte na tlačítko OK.
Použití stylu písma
 1. V návrháři sestav v definici či definici sloupce nebo v záhlavích a zápatích vyberte jednu nebo více buněk.
 2. V seznamu Styl na panelu nástrojů vyberte styl písma.

Formátování textu řádků

Formátování určené v definici řádku přepíše formátování určené v definici sloupce a definici sestavy. Pomocí ovládacích prvků na panelu nástrojů formátování můžete upravit formát textu. Jedná se o standardní ovládací prvky systému Microsoft Windows.

 1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
 2. Vyberte buňky k formátování. Chcete-li vybrat více buněk, podržte klávesu Ctrl a vyberte buňky.
 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko formátu, který chcete použít. Chcete-li například odsadit řádek, vyberte ho a klikněte na tlačítko Zvětšit odsazení Zvětšit odsazení na panelu nástrojů.

Úprava sloupců během návrhu sestav

K usnadnění zobrazování sloupců, se kterými pracujete v definici řádku, můžete upravit šířku sloupce a skrýt (minimalizovat) nebo zobrazit sloupce v podokně náhledu. Provedené úpravy mají vliv pouze na vzhled zobrazení ve sloupcích. Nemají vliv na formátování sloupců v sestavách.

Změna šířky sloupce v podokně náhledu

 1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
 2. V nabídce Formát klikněte na příkaz Šířka sloupce.
 3. V dialogovém okně Šířka sloupce zadejte hodnotu a klikněte na tlačítko OK. Případně můžete také přetáhnout pravý okraj buňky záhlaví sloupce a změnit tak šířku sloupce.

Skrytí sloupců v podokně náhledu

 1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
 2. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete minimalizovat.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na položku Skrýt.

Zobrazení všech skrytých sloupců v podokně náhledu

 1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na minimalizovaný sloupec, který chcete zobrazit, a klikněte na tlačítko Zobrazit.

Další zdroje

Finanční výkaznictví