Klávesové zkratky

Následující klávesové zkratky platí v celé aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Poznámka: klávesové zkratky, jež jsou zde popsány, se vztahují na rozvržení klávesnice pro Spojené státy. Klávesy na klávesnicích s jiným rozvržením nemusí přesně odpovídat klávesám klávesnice pro USA.

Zkratky akcí

Akce Stisknout
Otevření hledání akce Ctrl+’ nebo Alt+Q
Přesunutí do podokna standardních akcí Ctrl+F6
Otevření karty v podokně nebo nabídce akcí Enter nebo Mezerník nebo Alt+šipka dolů
Přesunutí k další nebo předchozí možnosti v nabídce Šipka dolů nebo šipka nahoru
Zavření karty v podokně nebo nabídce akcí Esc
Simulace klepnutí pravým tlačítkem Shift+F10
Otevření kontextové nabídky Finance and Operations Ctrl+F10
Stisk výchozího tlačítka ve formuláři nebo dialogovém okně Alt+Enter
Klepnutí na tlačítko nebo dlaždici Enter nebo Mezerník
Zobrazení obnovených informací pro dlaždici s počtem ALT+Šipka nahoru

Zkratky pro výběr data

Akce Stisknout
Otevření výběru data ALT+Šipka dolů
Přechod mezi daty ve výběru data CTRL+Šipky
Přechod na další nebo předchozí měsíc Page Down / Page Up
Přechod na další nebo předchozí rok Ctrl+Shift+Page Down / Ctrl+Shift+Page Up

Zkratky pro okno s fakty

Otevření okna s fakty (nebo aktivace okna s fakty, pokud je již otevřeno) Ctrl+F2
Zavření okna s fakty (pokud je aktivní okno s fakty) Esc
Přesunutí na další nebo předchozí okno s fakty (pokud je aktivní okno s fakty) Alt+Shift+Šipka dolů a Alt+Shift+Šipka nahoru
Přesunutí na <n>té okno s fakty (pokud je aktivní okno s fakty) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Rozbalení okna s fakty (pokud je aktivní okno s fakty) Mezerník nebo Enter
Sbalení aktuálního okna s fakty Alt+0

Zkratky pro filtrování

Akce Stisknout
Otevření filtrování mřížky pro aktuální sloupec Ctrl+G
Zavření filtrování mřížky pro aktuální sloupec Esc
Otevření podokna Filtr (nebo změna aktivace mezi podoknem Filtr a hlavním formulářem, pokud je již podokno Filtr otevřeno) Ctrl+F3
Zavření podokna Filtr (pokud je aktivní podokno Filtr) Esc
Otevření pokročilého filtrování a řazení Ctrl+Shift+F3

Zkratky pro formulář

Akce Stisknout
Vytvořit nový záznam Alt+N
Odstranění záznamu Alt+Del nebo Alt+F9
Uložení záznamu Alt+S nebo Ctrl+S
Vrácení (obnovení) Ctrl+Shift+F5
Aktualizace dat Shift+F5
Přesunutí na viditelné první pole ve formuláři Alt+Shift+F
Přepnutí režimu úprav F2
Připojení dokumentu Ctrl+Shift+A
Export do aplikace Excel Ctrl+Shift+E
Přechod na předchozí záznam (mimo mřížku) Ctrl+šipka nahoru
Přechod na další záznam (mimo mřížku) Ctrl+šipka dolů
Přechod na první záznam (mimo mřížku) Ctrl+Home
Přechod na poslední záznam (mimo mřížku) Ctrl+End
Otevření seznamu navigace ve formuláři Podrobnosti (nebo změna aktivace mezi seznamem navigace a hlavním formulářem, pokud je již otevřen) Ctrl+F8
Zavření seznamu navigace ve formuláři Podrobnosti (pokud je aktivní seznam navigace) Esc

Zkratky pro formulář navigace

Akce Stisknout
Přechod na další nebo předchozí pole Tab / Shift+Tab
Přechod na další nebo předchozí kartu Alt+Shift+Šipka vpravo a Alt+Shift+Šipka vlevo
Přechod na další nebo předchozí pevnou záložku Alt+Shift+Šipka dolů a Alt+Shift+Šipka nahoru
Přechod na <n>tou pevnou záložku Alt+<n> (<n> = 1-9)
Přechod na <n>tou kartu Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Rozbalení pevné záložky (pokud je aktivní pevná záložka) Mezerník nebo Enter
Sbalení aktuálního pevné záložky Alt+0
Přepnutí na zobrazení mřížky Ctrl+Shift+G
Přepnutí na zobrazení podrobností Ctrl+Shift+D
Přepnout na zobrazení záhlaví Ctrl+Shift+H
Přepnout na zobrazení řádků Ctrl+Shift+L
Zavření formuláře (kliknutí Zpět) Esc
Zavření formuláře bez explicitního uložení Shift+Esc
Zavření formuláře a odstranění neuložených změn Alt+Shift+Q

Zkratky mřížky

Akce Stisknout
Přechod na další nebo předchozí sloupec Tab / Shift+Tab
Přechod na další nebo předchozí řádek Šipka dolů nebo šipka nahoru
Přechod na další nebo předchozí řádek bez výběru (Poznámka: Tato zkratka platí pouze ve scénáři vícenásobného výběru.) Ctrl+šipka nahoru nebo Ctrl+šipka dolů
Výběr/zrušení výběru aktuálního řádku (Poznámka: Tato zkratka platí pouze ve scénáři vícenásobného výběru.) Ctrl+Mezerník / Ctrl+kliknutí
Přidání dalšího nebo předchozího řádku do vybrané sady (Poznámka: Tato zkratka platí pouze ve scénáři vícenásobného výběru.) Shift+Mezerník
Přidání řady řádků do vybrané sady (Poznámka: Tato zkratka platí pouze ve scénáři vícenásobného výběru.) Shift+kliknutí
Přechod na další/předchozí stránku dat Page Up / Page Down
Vytvoření nového řádku v dolní části mřížky Šipka dolů (z posledního řádku)
Výběr nebo zrušení výběru všech řádků Ctrl+Shift+M
Přechod k prvnímu záznamu Ctrl+Home
Přechod k poslednímu záznamu Ctrl+End

Zkratky pro ovládání vstupu

Akce Stisknout
Zadání data relace do pole kalendářních dat D+Tab
Zadání aktuálního data do pole kalendářních dat T+Tab
Otevření vyhledávání, pole se seznamem, výběru data a dialogového okna ALT+Šipka dolů
Zavření vyhledávání, pole se seznamem, výběru data a dialogového okna Esc
Změna zaměření na vyhledání (pokud je vyhledávání již otevřeno) ALT+Šipka dolů
Otevření náhled rozšířeného ovládacího prvku ALT+Šipka nahoru
Výběr textu v aktuálním poli Ctrl+A
Aktivace/opuštění textové oblasti v ovládacím prvku editoru HTML ALT+Šipka dolů a Alt+šipka nahoru

Zkratky pro zasílání zpráv

Akce Stisknout
Přechod do centra zpráv Ctrl+Shift+F7
Přechod na panel zpráv Ctrl+F7
Akce Stisknout
Přechod na řídicí panel Alt+Shift+Home
Přechod na navigační panel Alt+Shift+F1
Přechod do navigačního podokna Alt+F1
Označit formulář jako oblíbený/neoblíbený (se zaměřením na formulář v navigačním podokně) Shift+F
Přechod na výběr společnosti Ctrl+Shift+O
Přechod na hledání navigace Ctrl+/ nebo Alt+G
Otevřete podokno nápovědy. Ctrl+?
Otevřít analyzátor sledování Alt+Shift+T

Zkratky pro segmentované zadání

Akce Stisknout
Otevření rozevíracího seznamu (pokud je zavřen rozevírací seznam) ALT+Šipka dolů
Aktivace pole pro zadávání pro aktuální segment v rozevíracím seznamu (pokud je již rozevírací seznam otevřen) ALT+Šipka dolů
Zavření rozevíracího seznamu ALT+Šipka nahoru
Uzavření a otevření pravé části rozevíracího seznamu ALT+Šipka vlevo / Alt+šipka vpravo
Přepnutí mezi režimem "Zobrazit platné" a "Zobrazit všechny" Alt + W
Výběr hodnoty z rozevíracího seznamu a přechod do následujícího segmentu Zadat
Přechod na další nebo předchozí ovládací prvek na stránce (když je aktivní vstupní ovládací prvek) Tab / Shift+Tab
Přechod na další nebo předchozí vstupní pole v plovoucím panelu (když je aktivní rozevírací seznam) Tab / Shift+Tab
Přechod nahoru a dolů o řádek ve vyhledávání Šipka nahoru nebo šipka dolů
Přechod nahoru a dolů o stránku ve vyhledávání Page Up / Page Down
Přechod na začátek/konec vyhledávání Home/End