Účetní profily odběratele

Účetní profily odběratele řídí zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy

Účetní profily odběratele

Účetní profily odběratelů umožňují přiřazení účtů hlavní knihy a nastavení dokumentů ke všem odběratelům, skupině odběratelů nebo jednomu odběrateli. Toto nastavení se použije při vytváření prodejních objednávek, volných faktur, hotovostních plateb, upomínek a oznámení úroků. U některých transakcí je možné vybrat účetní profil, který se odlišuje od účetních profilů nastavených pro transakce na této stránce a má před nimi přednost.

Výchozí účetní profil je definován v pevné záložce Hlavní kniha a DPH na straně Parametry pohledávek. Výchozí účetní profil je poté následně automaticky zahrnut do záhlaví nových dokumentů, kde jej můžete změnit na jiný účetní profil v případě potřeby.

Můžete také přiřadit definice účtování k typům účtování transakcí na stránce Definice účtování transakce. Definice účtování řídí účtování transakcí odběratelů do hlavní knihy místo účetních profilů.

Vytvoření účetního profilu

Určete účty hlavní knihy, které jsou použity při zaúčtování transakcí s vybraným účetním profilem. Vyberte kód účtu a je-li to možné, i číslo účtu nebo skupiny vybraného účetního profilu. V procesu zaúčtování bude nejvhodnější účetní profil pro každou transakci nalezen vyhledáním nejspecifičtější kombinace kódu účtu, čísla účtu nebo kombinace skupiny a čísla s následující prioritou:

Hodnota pole Kód účtu Hodnota pole Číslo účtu/skupiny Priorita hledání
Tabulka Specifický účet odběratele 1
Skupina Skupina odběratelů, která je přiřazena odběrateli 2
Vše Prázdné 3

Pokud chcete, aby všechny transakce odběratele měly shodný účetní profil, nastavte pouze jeden účetní profil s hodnotou Vše v poli Kód účtu. Zadejte následující hodnoty pro nastavení účetního profilu:

Pole Popis
Účetní profil Zadejte kód účetního profilu. Můžete například vytvořit dva účetní profily a získat jeden účet pro rozvahy odběratele v národní měně a jiný účet pro rozvahy v měně cizí. Jeden účet byste měli nazvat "národní" a druhý "cizí".
Popis Zadejte popis účetního profilu. Používá se jen k lepší identifikace účetního profilu při jeho zobrazení na této stránce.
Kód účtu Uveďte, zda účetní profil platí pro jednotlivého odběratele, skupinu odběratelů nebo všechny odběratele:
  • Tabulka – Účetní profil platí pro jednoho odběratele. Vyberte účet odběratele v poli Číslo účtu/skupiny.
  • Skupina – Účetní profil platí pro skupinu odběratelů. Vyberte skupinu odběratelů v poli Číslo účtu/skupiny.
  • Vše – Účetní profil platí pro všechny odběratele. Pole Číslo účtu/skupiny ponechejte prázdné.
Číslo účtu/skupiny Pokud vyberete možnost Tabulka v poli Kód účtu, zvolte číslo účtu odběratele přiřazeného k účetnímu profilu. Pokud je vybrána možnost Skupina, vyberte skupinu odběratelů. Pokud je vybrána možnost Vše, ponechte toto pole prázdné.
Součtový účet Vyberte účet hlavní knihy, který se má použít jako součtový účet odběratele přiřazených k danému účetnímu profilu.
Účet vyrovnání Vyberte účet hlavní knihy likvidity použitý pro prognózy cash-flow. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že jsou prognózy cashflow povoleny.
Zálohy DPH Vyberte účet pro zálohové platby daně z prodeje.
NotePoznámka
Na stránce Parametry pohledávek určete účetní profil, který má být použit při označení platby jako zálohy.
Závazky pro účet slevy Vyberte účet hlavní knihy pro závazky slevy.
Posloupnost upomínek Vyberte identifikátor posloupnosti upomínek, který má být použit pro odběratele, kterým je přiřazen účetní profil.
Kód úroku Vyberte kód úroku, který má být použit pro výpočet úroku pro odběratele, kterým je přiřazen účetní profil.

Tabulka omezení

Pro transakce s vybraným účetním profilem určete, zda transakce budou vyrovnány automaticky, zda bude vypočten úrok a zda budou vydány upomínky. Můžete také vybrat účet, který se použije při uzavření transakcí s vybraným účetním profilem.

Zadejte následující hodnoty pro nastavení účetního profilu:

Pole Popis
Vyrovnání Tento přepínač vyberte, chcete-li povolit automatické vyrovnání transakcí, které mají tento účetní profil. Není-li tento přepínač zaškrtnutý, je nutné vyrovnat transakce ručně s použitím stránky Vyrovnat otevřené transakce nebo Zadat platby odběratele.
Zájmy Tento přepínač vyberte, pokud by měl být úrok vypočítán z neuhrazených zůstatků pro účty odběratele s tímto profilem. Pokud není tento přepínač zaškrtnut, úrok se u těchto odběratelů nevypočítá.
Upomínka Tento přepínač vyberte, pokud by měly být upomínky generovány pro účty odběratele s tímto profilem. Pokud není tento přepínač zaškrtnut, upomínky nebudou u těchto odběratelů generovány.
Zavřít Vyberte jiný účetní profil, na který se chcete přepnout při uzavření transakcí s tímto účetním profilem. Transakce je považována za uzavřenou, když byla plně vyrovnána.

Další informace naleznete v tématu Přehled plateb odběratele.