přehled inkasa SEPA

Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) je definována Evropskou komisí a určuje, že všechny elektronické platby jsou považovány za domácí bez ohledu na zemi nebo oblast, kde se osoba, podnik, nebo organizace a banka nachází. Neexistuje žádný rozdíl mezi národní a zahraniční platbou. SEPA zahrnuje 28 členských států Evropské unie (EU) plus Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Monako a San Marino. SEPA umožňuje vytvořit jednotný trh pro platební transakce v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Použitím SEPA se očekává snížit počet formátů plateb, se kterými banky, společnosti a jednotlivci musí pracovat.

Jaký je cíl přímých debetů SEPA?

Přímý debet SEPA umožňuje příjemci vybírat finanční prostředky z bankovního účtu odběratele, za předpokladu, že bylo odběratelem podepsané zmocnění uděleno příjemci. Odběratel podepisuje zmocnění autorizující příjemce vybírat platbu a vydávat bance odběratele příkaz k vyplacení shromážděných prostředků.

Inkaso SEPA jako první vytváří platební nástroj, který lze použít pro národní a zahraniční inkaso v eurech v rámci 32 zemí/oblastí SEPA.

K dispozici jsou dvě schémata: základní schéma inkasa SEPA a podnikatelské schéma inkasa SEPA (B2B). Oba systémy používají stejný formát souborů.

Co je základní schéma inkasa?

Základní schéma inkasa SEPA je základním schématem. Má následujícími atributy:

 • Převod prostředků je v eurech (i v případě, že bankovní účty mají finanční prostředky v jiných měnách).
 • Odběratel i příjemce musí mít účet u úvěrové instituce, která se nachází v oblasti SEPA.
 • Odběratel musí příjemci udělit podepsané zmocnění.
 • Platnost zmocnění končí 36 měsíců po inicializaci posledního výběru.
 • Příjemce musí uchovat pověření tak dlouho, dokud je zmocnění platné, a alespoň 14 měsíců od posledního výběru.
 • Schémata mohou být použita pro jeden (jednorázový) nebo opakující se výběr inkasa.
 • Odběratelé jsou oprávněni bez jakýchkoli dotazů obdržet refundaci až do 8 týdnů od inkasa z jejich účtu.

Co je podnikatelské schéma inkasa SEPA (B2B)?

Podnikatelské schéma inkasa SEPA B2B vztahuje na obchodní transakce a dále rozšiřuje základní schéma inkasa SEPA. Hlavní rozdíly:

 • Schéma inkasa SEPA B2B není povoleno, když je odběratel soukromá osoba (příjemce).
 • Zákazník nemá nárok na refundaci autorizované transakce.
 • Banky odběratele musí ověřením výběru oproti informacím zmocnění zajistit, že výběr je autorizován. Banky odběratele a odběratel se musí dohodnout na kontrole, která při každém inkasu proběhne.
 • Schéma nabízí kratší časovou ose pro prezentaci inkasa a zkracuje vratné období.

Mohu použít schéma COR1 pro zmocnění k inkasu?

Ano. Schéma COR1 můžete použít pro zmocnění k inkasu SEPA v Rakousku, Belgii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Nizozemsku. Režim poskytuje kratší období před oznámením pro výběr inkasa příjemcem.

Co je to mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a identifikační kód banky (IKB)?

Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a identifikační kód banky (IKB) slouží pro identifikaci každého účtu v 32 zemích/oblastech SEPA. Zadejte BIC do pole Kód SWIFT a IBAN do pole IBAN. Obě pole se nachází na pevné záložce další identifikace na kartě bankovního účtu na stránce bankovních účtů. To platí pro bankovní účet příjemce i bankovní účet odběratele.

Kde lze zadávat identifikátory příjemce (ID inkasa)?

V SEPA je každý příjemce identifikován jedinečným identifikátorem příjemce. Tento identifikátor umožňuje odběrateli a bance odběratele vyfiltrovat každé inkaso a poté zpracovat nebo odmítnout inkaso podle pokynů odběratele. Příjemci musí vyžádat tento identifikátor od banky. Tento identifikátor zadejte do pole ID inkasa pro bankovní účet právnické osoby.

Jaká jsou zmocnění?

Odběratel podepisuje zmocnění autorizující příjemce vybírat platbu a vydávat bance odběratele příkaz k vyplacení shromážděných prostředků. Odběratel vystaví zmocnění v tištěné podobě nebo elektronicky. Ve výchozím nastavení vyprší platnost zmocnění 36 měsíců po poslední inicializaci inkasa.

Kde lze určit formát souboru s inkasem SEPA (ISO 20022)?

Formáty dat SEPA jsou založeny na normě zpráv ISO 20022. Při konfigurace způsobů platby závazků zaškrtněte políčko Obecné elektronické výkaznictví a vyberte formát platebního převodu SEPA. Tento způsob platby použijte při generování souboru plateb v deníku plateb odběratele.

V jakých formátech souborů lze generovat soubory pro platbu inkasa SEPA?

Soubory elektronických plateb pro inkasa SEPA můžete generovat v těchto formátech:

 • Soubory plateb pro inkasa SEPA ve formátu PAIN.008.001.02 XML pro Belgii, Německo, Španělsko, Francii, Itálii a Nizozemsko.
 • Soubory plateb pro inkasa SEPA ve formátu PAIN.008.001.02 XM pro Rakousko a ve formátu PAIN.008.003.02 XML pro Německo.

Jak fungují refundace a vrácení u inkasa SEPA?

V obou schématech inkasa SEPA mají odběratelé určitá práva na refundaci. Odběratelům je povoleno odvolat veškeré autorizované transakce v období osmi týdnů po datu splatnosti, aniž by museli uvést důvod. V případě neoprávněný transakcí je období rozšířeno na 13 měsíců od data splatnosti. Storna všech provedených plateb se provádějí ručně pomocí tlačítka Zrušit platbu na stránce Transakce odběratele.