Konfigurace vyrovnání

To, jak a kdy jsou transakce vyrovnány, může být poměrně složité, proto je nutné pochopit a správně definovat parametry pro splnění požadavků společnosti. Toto téma popisuje parametry, které se používají k vyrovnání pro závazky i pohledávky.

Následující parametry ovlivní způsob zpracování vyrovnání v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Vyrovnání je proces vyrovnání faktury podle platbou nebo dobropisem. Tyto parametry jsou umístěny v oblasti Vyrovnání stránek Parametry pohledávek a Parametry závazků.

 • Automatické vyrovnání – nastavte možnost na hodnotu Ano, má-li se transakce automaticky vyrovnat oproti otevřeným transakcím při zaúčtování. Je-li tato možnost je nastavena na hodnotu Ne, uživatelé mohou transakce vyrovnat ručně při zadávání plateb nebo později pomocí stránky Vyrovnat transakce.

 • Správa platební slevy – zadejte způsob zpracování platební slevy při přeplacení faktury. U přeplatku lze platební slevu snížit, považovat za rozdíl nebo ponechat na účtu pro dodavatele nebo odběratele.

  • Neurčeno – částka platební slevy se sníží o částku přeplatku. Toto chování se vždy používá bez ohledu na to, zda je částka přeplatku větší nebo menší než částka zadaná v poli Maximální přeplatek či nedoplatek.
  • Specifické – částka přeplatku buď je zaúčtována na účet hlavní knihy s rozdílem platební slevy, nebo zůstane zůstatek na účtu odběratele nebo dodavatele. Specifické chování závisí na tom, zda je částka přeplatku mezi 0,00 a částkou zadanou v poli Maximální přeplatek či nedoplatek, nebo zda je částka přeplatku větší než částka Maximální přeplatek či nedoplatek.
 • Maximální haléřový rozdíl – zadejte maximální povolený haléřový rozdíl pro vyrovnané transakce. Je-li rozdíl menší nebo rovný haléřovému rozdílu určenému v tomto poli, rozdíl se zaúčtuje na účet haléřových rozdílů v hlavní knize uvedený na stránce Účty pro automatické transakce.

 • Maximální přeplatek či nedoplatek – zadejte částku, která se přijme jako přeplatek a nedoplatek. Chcete-li vypočítat daň u přeplatků či nedoplatků, na stránce Parametry hlavní knihy klikněte na volbu DPH a zvolte možnost DPH při nedoplatku nebo přeplatku.

  • Pokud přeplatek či nedoplatek tvoří rozdíl menší než je rozdíl určený v poli Maximální haléřový rozdíl, částka haléřového rozdílu bude zaúčtována na účet haléřových rozdílů
  • Pokud přeplatek či nedoplatek tvoří rozdíl větší než je rozdíl určený v poli Maximální haléřový rozdíl, částka rozdílu bude zaúčtována na účet rozdílů vybraný pro typ zaúčtování Platební sleva odběratele nebo Platební sleva dodavatele na stránce Účty pro automatické transakce.
 • Vypočítat platební slevy pro částečné platby – nastavte možnost na hodnotu Ano, chcete-li povolit, aby se platební slevy automaticky vypočítávaly pro částečné platby.

  • Účinek této možnosti závisí na hodnotě v poli Použít platební slevu na stránce Vyrovnat transakce. Je-li tato možnost je nastavena na hodnotu Ano, sleva je přijata při nastavení pole Použít platební slevy na hodnotu Normální. Pokud je pole Použít platební slevy nastaveno na hodnotu Vždy, platební sleva je vždy přijata bez ohledu na nastavení v tomto poli. Pokud je pole Použít platební slevu nastaveno na hodnotu Vždy, platební sleva je vždy přijata bez ohledu na nastavení v tomto poli.
  • Je-li tato možnost nastavena na hodnotu Ano a uživatel změní hodnot v poli Částka k vyrovnání na stránce Vyrovnat transakce, sleva se vypočítá automaticky a bude zobrazena jako výchozí hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí.
  • Je-li tato možnost nastavena na hodnotu Ne a uživatel provede změnu hodnoty v poli Částka k vyrovnání na stránce Vyrovnat transakce, jako výchozí hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí se použije hodnota 0 (nula).
 • Vypočítat platební slevy pro dobropisy – nastavte možnost na hodnotu Ano, aby se automaticky vypočítala platební sleva pro dobropisy. V části Pohledávky je transakce dobropisu záporná transakce s hodnotou v poli Faktura na stránce Volná faktura nebo vrácení na stránce Prodejní objednávka.

  • Účinek této možnosti závisí na hodnotě v poli Použít platební slevu na stránce Vyrovnat transakce. Je-li tato možnost je nastavena na hodnotu Ano, sleva je přijata při nastavení pole Použít platební slevy na hodnotu Normální. Pokud je pole Použít platební slevy nastaveno na hodnotu Vždy, platební sleva je vždy přijata bez ohledu na nastavení v tomto poli. Pokud je pole Použít platební slevu nastaveno na hodnotu Nikdy, platební sleva není nikdy přijata bez ohledu na nastavení v tomto poli.
  • Je-li tato možnost nastavena na hodnotu Ano a dobropis je označený na stránce Vyrovnat transakce, sleva se vypočítá automaticky a bude zobrazena jako výchozí hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí.
  • Je-li tato možnost nastavena na hodnotu Ne a dobropis je označený na stránce Vyrovnat transakce, bude jako výchozí hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí použita hodnota 0 (nula).
 • Slevové protiúčty (pouze závazky) – definujte výchozí účetní knihy platebních slev, která má být použita pro účetní položku pro platební slevy.

  • Použít hlavní účet slev pro dodavatele – platební sleva je zaúčtována pro hlavní účet, který je definován na stránce Nastavení platební slevy.
  • Účty na řádcích faktury – platební sleva je zaúčtována na účty hlavní knihy pro původní fakturu.
 • Označit řádky na volných fakturách a oznámeních úroků (pouze pohledávky) – nastavte možnost na hodnotu Ano, abyste aktivovali tlačítko Označit řádky faktury na stránkách Zadat platby odběratele, Platební doklad deníku a Vyrovnat transakce. Toto tlačítko umožňuje označit jednotlivé řádky pro vyrovnání.

 • Určit prioritu vyrovnání (pouze pohledávky) – nastavte možnost na hodnotu Ano, abyste aktivovali tlačítko Označit podle priority na stránkách Zadat platby odběratele a Vyrovnat transakce. Toto tlačítko umožňuje uživatelům přiřadit k transakcím předem stanovené pořadí vyrovnání. Po použití pořadí vyrovnání na transakci lze upravit pořadí a přidělení platby před zaúčtováním.

 • Použít prioritu pro automatické vyrovnání – nastavte tuto možnost na Ano, chcete-li použít definované pořadí priority při automatickém vyrovnání transakcí. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud jsou volby Určit prioritu vyrovnání a Automatické vyrovnání nastaveny na hodnotu Ano.

Pevné dimenze na hlavních účtech pohledávek/ závazků

Když se na hlavním účtu pohledávek / závazků používají pevné dimenze, budou při procesu vyrovnání zaúčtovány další účetní záznamy a dvě další dodavatelské transakce. vyrovnání porovná účet hlavní knihy pohledávek a závazků z faktury a platby. Když jsou platby a vyrovnání dokončeny dohromady, což je typický scénář, účetní zápis platby nebyla zaúčtován do hlavní knihy, pokud není dokončen také proces vyrovnání. Z důvodu pořadí zpracování událostí vyrovnání nedokáže určit skutečný účet hlavní knihy pohledávek/závazků z účetního zápisu platby v hlavní knize. Vyrovnání rekonstruuje, jaký účet hlavní knihy bude pro platbu určen. Toto číslo se stává problémem při použití pevné dimenze pro hlavní účet pohledávek a účet závazků.

Aby bylo možné rekonstruovat účet hlavní knihy, je hlavní účet pohledávek a závazků načten z účetního profilu a finanční dimenze jsou načteny ze záznamu transakce dodavatele pro platbu, jak je definováno v deníku plateb. Pevné dimenze nejsou ve výchozím nastavení poslány do deníků plateb, ale namísto toho platí pro hlavní účet jako poslední krok procesu zaúčtování. V důsledku toho nebude hodnota pevné dimenze pravděpodobně obsažena v transakci dodavatele, pokud není dodána z jiného zdroje, jako je dodavatel. Rekonstruovaný účet nebude zahrnovat pevnou dimenzi. Zpracování vyrovnání určí, že musí být vytvořena položka vyrovnání, protože faktura byla zaúčtovaná s pevnou hodnotou dimenze a rekonstruovaný účet platby nebyl. Jak vyrovnání pokračuje zaúčtováním upravující položky, použije se poslední krok při zaúčtování pevné dimenze. Přidáním pevné dimenze k vyrovnávací položce je zaúčtován s částkou Má dáti a Dal na stejný účet hlavní knihy. Vyrovnání nemůže vrátit zpět účetní položky.

Abyste se vyhnuli dalším účetním položkám, straně Má dáti a Dal na stejném účtu hlavní knihy, měla by být vzata v úvahu následující zástupná řešení v závislosti na obchodních požadavcích.

 • Organizace často používají pevné dimenze k nulovému plnění a finanční dimenzi, která není požadována. Obvykle se jedná o případy pro rozvahové účty, jako jsou účty pohledávek a závazků. Účetní struktury lze použít pro nesledované finanční dimenze, které jsou obvykle vyplněny nulovými hodnotami. Odebrání finanční dimenze pro rozvahové účty eliminuje nutnost použít pevné dimenze.
 • Pokud vaše organizace vyžaduje pevné dimenze na hlavním účtu pohledávek/závazků, najděte způsob nastavení výchozí pevné dimenze pro platbu, tak, aby hodnota pevné dimenze byla uložena v transakci dodavatele pro platbu. To umožní systému obnovit hlavní účet pohledávek a závazků tak, aby zahrnoval hodnoty pevné dimenze. Hodnotu pevné dimenze lze definovat jako výchozí pro dodavatele nebo pro název deníku pro deník plateb.