Degresivní odpis 150 procent

Tento článek poskytuje přehled o metodě odpisu „degresivní odpis 150 procent“.

Pokud nastavujete odpisový profil dlouhodobého majetku a zaškrtnete volbu Degresivní 150 % v poli Metoda na stránce Odpisové profily, dlouhodobý majetek, který je přiřazen k tomuto odpisovému profilu, bude odpisován o stejný procentní podíl v každém období odpisu. Tato procentuální hodnota se vypočte na základě životnosti majetku. Když má například majetek životnost pět let, procentuální hodnota se vypočte jako 30 procent (150 % ÷ 5).

Pokud chcete nastavit 150% degresivní odpisování, je nutné také vybrat možnosti v polích Odpisový rok a Frekvence období na stránce Odpisové profily. Možnosti dostupné v poli Frekvence období se liší v závislosti na hodnotě vybrané v poli Odpisový rok.

Výběr roku pro odpisy

V poli Odpisový rok na stránce Odpisové plány můžete vybrat buď Kalendářní nebo Fiskální.

Výchozí hodnota je Kalendářní. Vaše volba určí, jaké možnosti budou dostupné v poli Frekvence období. Toto pole definuje časové rozdělení zaúčtování odpisů a částky v kalendářním roce.

Kalendář

V poli Odpisový rok můžete ponechat výchozí hodnotu Kalendářní.

Možnost Kalendářní aktualizuje odpisovou základnu 1. ledna každého roku. Odpisová základna je obvykle zůstatková účetní hodnota mínus likvidační hodnota. V níže uvedených příkladech této kapitoly je odpisová základna čitatelem v prvním výrazu ve výpočtech ve sloupci Kalkulace.

Vyberete-li jako odpisový rok možnost Kalendář, v poli Frekvence období jsou k dispozici následující možnosti:

  • Možnost Ročně provede zaúčtování 31. prosince.
  • Měsíčně provádí zaúčtování měsíčně na konci každého kalendářního měsíce.
  • Čtvrtletně provádí zaúčtování čtvrtletní částky na konci každého kalendářního čtvrtletí (31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince).
  • Pololetně provádí zaúčtování pololetní částky na konci poloviny kalendářního roku (30. června a 31. prosince).
  • Položka Denně zaúčtuje částku odpisu pro metodu denních odpisů s použitím jedné transakce pro každý den.

Fiskální

Vyberete-li možnost Fiskální v poli Odpisový rok, degresivní odpis 150 % je vypočten na základě fiskálního roku pro fiskální kalendář, který je určen pro knihu, nebo pro fiskální kalendář, který je vybrán na stránce Hlavní kniha. Fiskální kalendáře se nastavují na stránce Fiskální kalendáře.

Například pro fiskální rok od 1. července do 30. června začíná výpočet odpisů datem 1. července. Fiskální rok může být delší nebo kratší než 12 měsíců. Odpisy se upravují pro jednotlivá období. Délka dalšího fiskálního roku záleží na nastavení období na stránce Fiskální kalendáře.

Vyberete-li jako odpisový rok možnost Fiskální, v poli Frekvence období jsou k dispozici následující možnosti:

  • Ročně - Zaúčtuje celkovou částku odpisu vypočteného pro fiskální rok poslední den fiskálního roku.
  • Fiskální období zaúčtuje celkovou částku odpisu vypočteného pro fiskální rok. Tato částka se rozloží do fiskálních období, která jsou definována na stránce Fiskální kalendáře.

Příklad 150% degresivního odpisování

Pořizovací náklady 11 000
Zůstatková hodnota 1 000
Odpisová základna 10 000
Roky životnosti 5
Roční procentuální hodnota odpisu 30 %

Metoda degresivního odepisování 150 % vydělí 150 procent počtem roků životnosti. Procentuální hodnota se vynásobí čistou účetní hodnotou majetku, aby byla určena částka odpisu pro rok.

Období Výpočet částky ročního odpisu Účetní hodnota Čistá účetní hodnota na konci roku
Rok 1 (11 000 – 1 000) × 30 % = 3 000 11 000 – 3 000 = 8 000 11 000 – 1 000 – 3 000 = 7 000
Rok 2 7 000 × 30 % = 2 100 8 000 – 2 100 = 5 900 7 000 – 2 100 = 4 900
Rok 3 4 900 × 30 % = 1 470 5 900 – 1 470 = 4 430 4 900 – 1 470 = 3 430

Poznámka

Když částka vypočtená s použitím metody 150% degresivního odpisování klesne pod hodnotu menší než má částka, která by byla vypočtena s použitím lineární metody, obvykle dojde k převodu na lineární metodu pro zbytek životnosti.