Souhrnné hlášení EU

V tomto článku jsou informace o souhrnném hlášení pro Evropskou unii (EU).

Souhrnné hlášení EU

Dodavatel, který provádí intrakomunitární plnění dodávek zboží nebo služeb společnostem, které jsou vytvořeny v Evropské unii (EU), musí dodat přehled interních dodávek (souhrnné hlášení EU neboli ESL). Obecně platí, že přehled ESL je nutné podat finančnímu úřadu nejpozději poslední den v měsíci po kalendářním období, ke kterému se přehled ESL vztahuje. Dodavatel musí uvést své daňové identifikační číslo (DIČ) na formuláři ESL a musí také uvést následující informace o odběrateli:

 • Daňové identifikační číslo odběratele v EU
 • Celková hodnota intrakomunitárního plnění dodávek zboží a služeb pro daného odběratele v EU za dané období. Dodavatel musí také oddělit běžnou dodávku zboží od dodávky v rámci trojstranného obchodu. Trojstranné obchodní transakce zahrnují přímou dodávku zboží od dodavatelova dodavatele k zákazníkovi, když jsou obě strany registrovány v jiných členských státech EU.

Pomocí formuláře ESL mohou finanční úřady jednotlivých členských států EU ověřovat, zda bylo zaplaceno DPH za každou intrakomunitární transakci. Kombinace výpisů a vrácení DPH umožňuje členským státům EU vyměňovat si informace o pohybu zboží v rámci EU.

Přehled procesu vykazování souhrnného hlášení EU

K dispozici máte následující úkony pro souhrnné hlášení EU:

 • Shromažďování informací o intrakomunitárních obchodních transakcích. Intrakomunitární obchodní transakce může být prodejní faktura, volná faktura, projektová faktura nebo dodavatelská faktura. Transakce je identifikována na základě země/oblasti protistrany. Intrakomunitární obchodní transakce různých typů jsou shromažďovány v tabulce souhrnného hlášení EU, v němž jsou reprezentovány v běžné formuláře. Každý záznam v tabulce ESL představuje jednu transakci a obsahuje DIČ protistrany a celkovou hodnotu zboží a služeb, které byly dodány.
 • (Volitelně) Zobrazení sestavy Souhrnné hlášení (EU). Můžete zobrazit a ověřit sestavu Souhrnné hlášení (EU) pro dané období ve formuláři sešitu aplikace Microsoft Excel.
 • Vygenerování sestavy Souhrnné hlášení (EU). Sestava Souhrnné hlášení (EU) je generována ve formě elektronického souboru s konkrétním formátem, který je specifický pro každý členský stát EU. Obecně sestava Souhrnné hlášení (EU) obsahuje základní informace o vykazující straně a hodnotách dodávek zboží a služeb. Informace jsou seskupovány podle země a DIČ protistrany.
 • Uzavření období vykazování souhrnného hlášení EU. Po vygenerování sestavy Souhrnné hlášení (EU) a odeslání úřadům, je možné označit záznamy tabulky ESL jako Uzavřené. Tyto transakce nebudou zahrnuty v dalších sestavách.

Požadavky

Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.

Kategorie Předpoklad
Nastavení: Právnická osoba Primární adresa právnické osoby musí být v členském státě EU. Na stránce Právnické osoby (klikněte na Správa organizace > Organizace > Právnické osoby) vyberte právnickou osobu. Na pevné záložce Adresy vytvořte adresu, vyberte zemi/oblast a ostatní součásti adresy a označte adresu jako Primární. Na pevné záložce Daňová registrace v poli Daňové registrační číslo zadejte daňové identifikační číslo (DIČ) vaší společnosti.
Nastavení: Parametry identifikace osvobození od daně Nastavte parametry identifikace osvobození od daně na stránce Parametry země/oblasti (klikněte na Daň > Nastavení > DPH > Parametry země/oblasti). Pro jednotlivé země/oblasti, kde máte protistrany, vytvořte záznam na stránce a zadejte následující informace:
 • Země/oblast – vyberte zemi nebo oblast, kterou chcete přidružit k identifikaci osvobození od daně.
 • DPH – zadejte identifikační číslo daňového osvobození (tedy předponu čísla osvobození od daně) pro vybranou zemi/oblast.
 • Kontrolovat číslo osvobození od daně – toto políčko zaškrtněte, chcete-li ověřit identifikaci osvobození od daně pro vybranou zemi/oblast.
Nastavení: Čísla osvobození od daně Vytvořte čísla osvobození od daně pro vaše protistrany na stránce Čísla osvobození od daně (klikněte na Daň > Nastavení > DPH > Čísla osvobození od daně). Pro každé číslo osvobození od daně vytvořte záznam na stránce a zadejte následující informace:
 • Země/oblast – vyberte zemi/oblast daňové registrace protistrany.
 • Číslo osvobození od daně – zadejte číslo osvobození od daně protistrany.
 • Název společnosti – (volitelné) Zadejte název protistrany.
Nastavení: Daňová registrace protistran Nastavte informace o daňové registraci protistran buď na stránce Všichni odběratelé (klikněte na položky Prodej a marketing > Odběratelé > Všichni odběratelé, vyberte záznam odběratele a klikněte na položky Možnosti > Změnit zobrazení > Zobrazení podrobností) , nebo na stránce Dodavatelé (klikněte na položky Zásobování a zdroje > Dodavatelé > Dodavatelé, vyberte záznam dodavatele a klikněte na položky Možnosti > Změnit zobrazení > Zobrazení podrobností). Na pevné záložce Faktury a dodávky v poli Číslo osvobození od daně vyberte číslo daňové registrace.
Nastavení: DPH Nastavte kódy daně k zahrnutí do sestavy Souhrnné hlášení (EU) na stránce Kódy DPH (klikněte na položky Daň > Nepřímé daně > DPH > Kódy DPH). Na pevné záložce Nastavení sestavy pro každý kód DPH, který bude zahrnut v sestavě, zrušte zaškrtnutí políčka Vyloučeno. Nastavte parametry DPH pro položky na stránce Skupiny DPH položky (klikněte na položky Daň > Nepřímé daně > DPH > Skupiny DPH položky). Pro každou skupinu DPH položky vyberte hodnotu v poli Typ vykazování. Hodnota, kterou jste vybrali, určuje sloupec částky ESL, ve kterém bude částka řádku zahrnuta.
 • Prázdné – částka řádku bude zahrnuta ve sloupci Nepřiřazená hodnota.
 • Zboží – částka řádku bude zahrnuta ve sloupci Hodnota zboží.
 • Služba – částka řádku bude zahrnuta ve sloupci Hodnota služeb.
 • Investice – částka řádku bude zahrnuta ve sloupci Hodnota investice. Tento sloupec je relevantní pouze pro Belgii.
Nastavení: Konfigurace vykazování ESL Importujte nebo vytvořte konfigurace elektronického výkaznictví pro ESL. Informace o postupu vytvoření a údržby konfigurací elektronického výkaznictví naleznete v dokumentaci k elektronickému vykazování.
Nastavení: Obecné parametry Nastavte parametry vykazování ESL na stránce Parametry zahraničního obchodu (klikněte na položky Daň > Nastavení > Zahraniční obchod > Parametry zahraničního obchodu). Zadejte následující parametry:
 • Karta Souhrnné hlášení (EU):
  • Výkaz platební slevy – toto políčko zaškrtněte, pokud má být platební sleva zahrnuta do hodnoty při zahrnutí transakce do sestavy ESL.
  • Převést nákupy – zaškrtnutím tohoto políčka můžete zahrnout nákupy do sestavy ESL.
  • Mapování formátu souboru – vyberte formát elektronického vykazování pro použití při generování elektronického souboru pro sestavu ESL.
  • Mapování formátu sestavy – vyberte formát elektronického vykazování pro použití při generování náhledu sestavy pro sestavu ESL.
  • Pravidlo zaokrouhlování – zadejte reálné číslo k použití pro zaokrouhlení. Částky ESL budou zaokrouhlovány na násobky tohoto čísla.
  • Metoda zaokrouhlení – vyberte způsob zaokrouhlení pro použití při zaokrouhlování částek ESL (Normální, Dolů nebo Zaokrouhlení nahoru).
  • Použít minimální hodnotu – toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby částky, které jsou menší než hodnota Pravidlo zaokrouhlení, byly zaokrouhleny nahoru na hodnotu Pravidlo zaokrouhlení.
  • Počet desetinných míst – zadejte počet desetinných míst pro zobrazení částek ESL (v elektronických souborech i na sestavě Náhled sestavy ESL).
 • Karta Parametry země/oblasti: Identifikujte členské státy EU. Pro každý členský stát EU vytvořte záznam na stránce a zadejte následující informace:
  • Země/oblast – vyberte zemi nebo oblast.
  • Typ země/oblasti – pokud hodnota Země/oblast představuje zemi či oblast, ve které je vaše společnost registrovaná, vyberte hodnotu Domácí. Pokud je hodnota Země/oblast členským státem EU mimo zemi či oblast, ve které je vaše společnost registrovaná, vyberte hodnotu EU. Pokud hodnota Země/oblast není členským státem EU, vyberte možnost Třetí země/oblast.
 • Karta Číselné řady: V řádku, kde má položka Odkaz hodnotu Souhrnné hlášení (EU), vyberte kód číselné řady.
Související transakce
 • Zaregistrujte prodej odběrateli v jiném členském státu EU.
 • Zaregistrujte volnou fakturu pro odběratele v jiném členském státu EU.
 • Zaregistrujte projektovou fakturu pro odběratele v jiném členském státu EU.
 • Zaregistrujte fakturu od dodavatele v jiném členském státu EU.

Práce se sestavou ESL

Shromažďování informací o intrakomunitárních obchodních transakcích

Za intrakomunitární obchodní transakce lze považovat transakce následujících typů:

 • Prodejní faktury
 • Volné faktury
 • Faktury projektu
 • Faktury dodavatele

Transakce je považována za intrakomunitární obchodní transakci, pokud je dodací adresa transakce v členském státu EU. Pro tyto země/oblasti by měl existovat záznam na kartě Parametry země/oblasti na stránce Parametry zahraničního obchodu a položku Typ země/oblasti je třeba nastavit na hodnotu EU. Intrakomunitární obchodní transakce jsou označeny v poli Kód seznamu. Pomocí tohoto pole lze také oddělit obecné intrakomunitární obchodní transakce od trojstranných obchodních transakcí. Můžete shromažďovat informace o intrakomunitárních obchodních transakcích na stránce Souhrnné hlášení (EU) (klikněte na položky Daň > Přiznání > Zahraniční obchod > Souhrnné hlášení (EU)) pomocí funkce Převod. Tato funkce umožňuje zahrnout transakce, které mají částky různých typů vykazování (například zboží nebo služby), podle skupin DPH položek, které jsou určeny pro řádky transakcí. Můžete také použít jiné filtry k definování transakcí, které mají být zahrnuty. Funkce Převod vytvoří záznam na stránce Souhrnné hlášení (EU) pro každou intrakomunitární obchodní transakci, která je zahrnuta, a určí číslo účtu protistrany, zemi/oblast, číslo osvobození od daně, číslo faktury, datum a celkové částky řádků dle typu vykazování. Dále zkopíruje hodnotu Kód seznamu z transakce. Kód seznamu pro transakci lze ručně změnit na stránce Souhrnné hlášení (EU). Funkce Převod vytvoří záznamy, kde je položka Stav vykazování nastaven na hodnotu Zahrnuto. Můžete ověřit informace, které jsou shromažďovány na stránce Souhrnné hlášení (EU) pomocí funkce Ověřit.

Vygenerování sestavy Souhrnné hlášení (EU)

Můžete generovat sestavu Souhrnné hlášení (EU) pomocí funkce Vykazovánína stránce Souhrnné hlášení (EU). Funkce umožňuje vybrat období vykazování a pomocí filtrů definovat záznamy ESL, které mají být zahrnuty. Kromě toho můžete použít další parametry, které jsou specifické pro jednotlivé země/oblasti. Dále je možné generovat náhled sestavy, elektronický soubor nebo obojí. Funkce Vykazovánípoužije nastaveními sestavy a formátu souboru uvedené na stránce Parametry zahraničního obchodu. Obecně platí, že sestava Souhrnné hlášení (EU) se skládá ze samostatných řádků, které uvádí celkové částky dodávek podle země/oblasti protistrany, čísla osvobození od daně a typ vykazování (budou zahrnuty trojstranné obchodní transakce). Po vytvoření sestavy Souhrnné hlášení (EU) za určité období můžete označit záznamy ESL, které jsou zahrnuty do sestavy nastavením položky Stav vykazování na hodnotu Hlášeno. Tento stav lze nastavit použitím funkce Označit jako ohlášenéna stránce Souhrnné hlášení (EU).

Uzavření období vykazování souhrnného hlášení EU

Po dokončení procesu vykazování za určité období (například pokud finanční úřady přijaly sestavu Souhrnné hlášení (EU)), lze označit záznamy ESL, které jsou zahrnuty do sestavy za dané období, nastavením položky Stav vykazování na hodnotu Uzavřené. Tento stav lze nastavit použitím funkce Označit jako uzavřenéna stránce Souhrnné hlášení (EU). Pokud vrátíte uzávěrku období, můžete označit záznamy ESL nastavením položky Stav vykazování na hodnotu Zahrnuto. Tyto záznamy pak mohou být znovu zahrnuty v sestavě Souhrnné hlášení (EU). Tento stav lze nastavit použitím funkce Označit jako zahrnutona stránce Souhrnné hlášení (EU).