Přehled modelů konfigurace produktu

Tento článek definuje termíny a pojmy, které jsou relevantní pro modely konfigurace produktu. Modely konfigurace produktu umožňují vytvořit obecnou strukturu produktu, kterou lze použít ke konfiguraci mnoha variant produktu pro jeden produkt.

Modely konfigurace produktu slouží pro reprezentaci obecné struktury produktů. Po nastavení modelu konfigurace produktu můžete nakonfigurovat jedinečnou variantu produktu s jedinečným kusovníkem (BOM) a jedinečným postupem. Modely konfigurace produktu využívají ke zpracování vztahů a omezení mezi různými variantami produktu jak deklarativní omezení, tak i příkazové výpočty . Je možné konfigurovat položky na prodejních objednávkách, prodejních nabídkách, nákupních objednávkách a výrobních zakázkách. V následující tabulce jsou termíny a koncepty popsány na základě omezení.

Součásti Komponenty jsou hlavní stavební bloky modelu konfigurace produktu. Komponenty se zobrazují ve stromové struktuře na stránce Podrobnosti modelu produktu s konfigurací založenou na omezeních. Komponenty mohou obsahovat následující prvky:
 • Atributy
 • Omezení
 • Výpočty
 • Dílčí komponenty
 • Požadavky uživatele
 • Řádky kusovníku
 • Operace postupu
Atributy Atributy popisují všechny funkce modelu konfigurace produktu. Atributy můžete použít k určení funkcí, které mohou být vybrány při konfiguraci jedinečného produktu. Atributy jsou používány pro omezení a podmínky. Při vytváření a přidávání atributů do modelu konfigurace produktu jsou vytvářeny odkazy na související typy atributů. Pro atribut lze nastavit výchozí hodnotu. Výchozí hodnota je použita při konfiguraci uživatelského rozhraní (UI), když je konfigurován model konfigurace produktu. Můžete určit, zda je atribut povinný, jen pro čtení nebo skrytý.
 • Povinný – při konfiguraci produktu musí být pro atribut nastavena hodnota.
 • Jen pro čtení – během relace konfigurace se hodnota atributu zobrazuje, nicméně nelze ji změnit.
 • Skrytý – hodnota atributu je součástí omezení a podmínek, avšak během relace konfigurace se nezobrazuje.
Můžete také určit podmínky pro atributy. Pokud je podmínka splněna, musí být zadána hodnota pro povinný atribut. Podmínky jsou výrazy, které musí být splněny, aby byly atributy, řádky kusovníku a operace postupu zahrnuty v modelu konfigurace produktu. Všechny atributy, které jsou v podmínce zahrnuty, budou povinné. Doporučujeme vybrat atributy jako povinné na kartě Atributy. Tak lze usnadnit určení povinných atributů. Hodnoty atributů hrají důležitou roli při opakovaném použití konfigurací. Systém použije hodnoty atributů k určení, zda existuje konfigurace odpovídající volbám, které uživatel provedl během relace konfigurace.
Typy atributů Typy atributu určují sadu datových typů atributů, které jsou použity v modelu konfigurace výrobku. Používány jsou následující typy atributů:
 • Celé číslo s rozsahem nebo bez něj
 • Des. místo
 • Text s pevným seznamem možností nebo bez něj
 • Logická hodnota
Pokud je typ atributu Logická hodnota, Celé číslo s rozsahem nebo Text s pevným seznamem, bude při nastavování konfigurace modelu produktu k dispozici množina hodnot. Poznámka: Řešitel konfigurace produktu rozpoznává pouze tyto typy atributů: Logická hodnota, Text s pevným seznamem a Celé číslo s rozsahem. Proto lze v omezeních a podmínkách výrazů použít pouze tyto typy atributů.
Omezení Omezení popisují limity konfigurace modelu produktu. Omezení slouží k zajištění toho, aby byly při konfiguraci produktu vybrány pouze platné hodnoty. Omezení může být omezení výrazů nebo omezení tabulek:
 • Omezení výrazů mohou být použita pouze pro komponentu, se kterou jsou svázány. Omezení výrazů pro komponentu se může odkazovat na atributy dílčích komponent dané komponenty. Řešitel konfigurace produktu slouží k vyřešení omezení. Při psaní omezení je třeba dodržovat syntaxi tohoto řešitele. Další informace naleznete v odkazu na téma věnované omezením výrazu a omezením tabulky.
 • Omezení tabulky musí být definována předtím, než je možné použít pro komponentu v modelu konfigurace produktu. Omezení tabulek mohou být definovaná uživatelem nebo systémem. Uživatelem definované omezení tabulky je typ matice, kterou lze použít k popisu sady kombinací hodnot atributů, které jsou definovány pomocí typů atributů. Například v případě výroby reproduktorů může matice pro uživatelem definované omezení tabulky obsahovat sloupce pro povrch a mřížku reproduktorů.
Příklad: Reproduktory jsou k dispozici se čtyřmi různými povrchy: černý, dub, palisandr nebo bílý. Reproduktory mohou mít jednu ze tří předních mřížek: černá, kov nebo bílá. Černé provedení je k dispozici pro všechny mřížky, ale ostatní materiály povrchové úpravy jsou omezeny na konkrétní mřížky. V následující tabulce je ukázka informace, které se zobrazí na kartě Povolené kombinace na stránce Upravit omezení tabulky.
Povrch skříňky Přední mřížka
Černá Černá
Černá Kov
Černá Bílá
Dub Černá
Palisandr Bílá
Bílá Černá
Bílá Bílá
Systémem definované omezení tabulek představuje mapování mezi typem atributu a polem v tabulce aplikace Finance and Operations. Omezení tabulky definované systémem dynamicky propojuje typ atributu s polem. Propojení umožňuje, aby atribut v modelu konfigurace produktu odrážel data v poli pro tabulku Finance and Operations.
Výpočty Výpočty představují doplněk k omezením. Výpočet můžete použít k provedení aritmetické operace na atributech typu Desetinné číslo a Celé číslonebo logických operací zahrnujících atributy typu Text s pevným seznamem a Logická hodnota. Výpočet má cílový atribut, do kterého bude zapsán výsledek výpočetního výrazu. Výpočetní výraz se vytváří pomocí editoru výrazu.
Dílčí komponenty Dílčí komponenty odrážejí stromovou strukturu modelu konfigurace produktu. Dílčí komponenty můžete použít k vybudování struktury modelu konfigurace produktu. Dílčí komponenty se odkazují na existující komponenty. Proto používání dílčích komponent podporuje opakované používání komponent ve více modelech konfigurace produktů. Na stránce Podrobnosti řádku kusovníku pro dílčí komponentu můžete vybrat různé hodnoty pro danou dílčí komponentu. Můžete také vybrat atribut, u kterého se hodnota vybírá při nastavování modelu konfigurace produktu. Abyste mohli jako komponentu nebo dílčí komponentu zahrnout produkt, je nutné při vytváření produktu na stránce Vytvořit produkt zadat tyto informace:
 • V poli Typ produktu vyberte možnostZboží.
 • V poli Podtyp produktu vyberte možnost Základní produkt.
 • V poli Technologie konfigurace vyberte možnost Konfigurace založená na omezeních.
Informaci o tom, zda lze uvolněný produkt použít jako komponentu nebo dílčí komponentu, najdete na kartě Obecné na stránce Podrobnosti o uvolněném produktu. Pokud je v poli Technologie konfigurace zvolena možnost Konfigurace založená na omezeních, lze produkt použít jako komponentu nebo dílčí komponentu. Dílčí komponenty můžete skrýt tak, aby se během relace konfigurace uživateli nezobrazovaly. Atributy, dílčí komponenty a požadavky uživatelů související s dílčí komponentou budou rovněž skryty.
Požadavky uživatele Požadavky uživatelů představují abstrakci mezi požadavky uživatelů a určitými komponentami a atributy. Požadavek uživatele nelze mapovat na položku. Zákazník chce například koupit systém domácího kina. Prodejní zástupce se může zeptat na velikost místnosti, do které chce zákazník systém instalovat, aby mohl určit potřebný výkon. V tomto případě může být velikost místnosti uživatelským požadavkem, který pomáhá určit vhodnou hodnotu atributu pro konkrétní komponentu. Požadavky uživatele můžete skrýt tak, aby během relace konfigurace nebyly pro uživatele zobrazeny. Atributy, dílčí komponenty a požadavky uživatelů související s požadavkem uživatele budou rovněž skryty. Můžete vytvořit podmínku určující, zda může být požadavek uživatele skrytý. Podmínku musíte napsat podle syntaxe jazyka OML (Optimization Modeling Language).
Řádky kusovníku Řádky kusovníku představují jednotlivé materiály komponent v modelu konfigurace produktu. Na stránce Podrobnosti řádku kusovníku lze vybírat všechny položky. Pro řádek kusovníku lze přidat podmínku, aby se mohly řádky kusovníku vybrané pro jedinečnou variantu produktu lišit v závislosti na uživatelském výběru při nastavování modelu konfigurace produktu. Podmínky jsou výrazy, které musí být splněny, aby byly atributy, řádky kusovníku a operace postupu zahrnuty v modelu konfigurace produktu. Na stránce Podrobnosti řádku kusovníku lze vybrat jedinečnou hodnotu. Můžete také provést mapování na atribut, pro který je hodnota vybírána při nastavování modelu konfigurace produktu.
Operace postupu Na stránce Podrobnosti operace postupu lze vybrat jedinečnou hodnotu. Můžete také provést mapování na atribut, pro který je hodnota vybírána při nastavování modelu konfigurace produktu. Podmínky jsou psány jako omezení výrazů. Podmínky jsou výrazy, které musí být splněny, aby byly atributy, řádky kusovníku a operace postupu zahrnuty v modelu konfigurace produktu.