Začínáme s Entity Framework CoreGetting Started with Entity Framework Core

Instalace EF CoreInstalling EF Core

Souhrn kroky potřebné k přidání EF Core do vaší aplikace v různých platformách a oblíbená prostředí IDE.A summary of the steps necessary to add EF Core to your application in different platforms and popular IDEs.

Podrobné kurzyStep-by-step Tutorials

Tyto úvodní kurzy vyžadují žádné předchozí zkušenosti Entity Framework Core nebo jakékoli konkrétní prostředí IDE.These introductory tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or any particular IDE. Budou mít vás provede vytvořením jednoduchou aplikaci, která provádí dotazy a uloží data z databáze.They will take you step-by-step through the creation of a simple application that queries and saves data from a database. Uvádíme kurzy, které vám pomůžou začít s různými operačními systémy a typy aplikací.We have provided tutorials to get you started on various operating systems and application types.

Entity Framework Core můžete vytvořit model založený na existující databázi nebo vytvoření databáze založené na modelu.Entity Framework Core can create a model based on an existing database, or create a database for you based on your model. Existují návody, které ilustrují oba tyto přístupy.There are tutorials that demonstrate both of these approaches.

Poznámka

Tyto kurzy a ukázky doprovodné aktualizované na používání EF Core 2.1.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.1. Ale ve většině případů je třeba možné vytvořit aplikace, které používají předchozích verzích se vyžaduje minimální úpravy na pokyny k.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.