Začínáme s EF Core na rozhraní .NET FrameworkGetting Started with EF Core on .NET Framework

Tyto kurzy 101 úrovně vyžadují žádné předchozí zkušenosti Entity Framework Core nebo Visual Studio.These 101-level tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Budou mít vás provede vytvořením jednoduchého konzoly aplikace rozhraní .NET Framework, který dotazuje a uloží data z databáze.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Framework Console Application that queries and saves data from a database. Můžete také kurz, který vytvoří model založený na existující databázi, nebo se vytvoří databáze založené na modelu.You can choose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Můžete použít postupy se naučili v těchto kurzech v libovolné aplikaci, která cílí na .NET Framework, včetně WPF a WinForms.You can use the techniques learned in these tutorials in any application that targets the .NET Framework, including WPF and WinForms.

Poznámka

Tyto kurzy a ukázky doprovodné aktualizované na používání EF Core 2.1.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.1. Ale ve většině případů je třeba možné vytvořit aplikace, které používají předchozích verzích se vyžaduje minimální úpravy na pokyny k.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.