Dotazování na DataQuerying Data

Entity Framework Core jazykové integrují dotazu (LINQ) používá k dotazování na data z databáze.Entity Framework Core uses Language Integrate Query (LINQ) to query data from the database. LINQ umožňuje používat C# (nebo vámi zvolený jazyk rozhraní .NET) pro zápis silného typu dotazů založených na odvozené třídy kontextu a entity.LINQ allows you to use C# (or your .NET language of choice) to write strongly typed queries based on your derived context and entity classes. Reprezentace dotaz LINQ je předána zprostředkovateli databáze k převodu v konkrétní databáze dotazovací jazyk (např. SQL pro relační databázi).A representation of the LINQ query is passed to the database provider, to be translated in database-specific query language (e.g. SQL for a relational database). Podrobnější informace o zpracování dotazu, najdete v části jak funguje dotazu.For more detailed information on how a query is processed, see How Query Works.