Dotazování na dataQuerying Data

Entity Framework Core Language Integrated Query (LINQ) používá k dotazování na data z databáze.Entity Framework Core uses Language Integrated Query (LINQ) to query data from the database. LINQ umožňuje používat C# (nebo svůj jazyk .NET) pro zápis silného typu dotazů založených na odvozené třídy kontextu a entity.LINQ allows you to use C# (or your .NET language of choice) to write strongly typed queries based on your derived context and entity classes. Reprezentace dotazu LINQ je předáno poskytovateli databáze přeložit v konkrétní databázi dotazovacího jazyka (například SQL pro relační databáze).A representation of the LINQ query is passed to the database provider, to be translated in database-specific query language (for example, SQL for a relational database). Podrobnější informace o zpracování dotazu, najdete v článku jak funguje dotaz.For more detailed information on how a query is processed, see How Query Works.