Ukládání datSaving Data

Každá instance kontextu má ChangeTracker , která zodpovídá za udržování přehledu o změny, které musí být zapsána do databáze.Each context instance has a ChangeTracker that is responsible for keeping track of changes that need to be written to the database. Při provádění změn do instance třídy entity, tyto změny se zaznamenávají do ChangeTracker a následně zapsána do databáze při volání SaveChanges.As you make changes to instances of your entity classes, these changes are recorded in the ChangeTracker and then written to the database when you call SaveChanges. Poskytovatel databáze je zodpovědný za převod změny do konkrétních databází operations (například INSERT, UPDATE, a DELETE příkazy pro relační databáze).The database provider is responsible for translating the changes into database-specific operations (for example, INSERT, UPDATE, and DELETE commands for a relational database).