Ukládání datSaving Data

Každá instance kontextu má ChangeTracker zodpovídá pro udržování přehledu o změny, které musí být zapsána do databáze.Each context instance has a ChangeTracker that is responsible for keeping track of changes that need to be written to the database. Jak provedete změny instance třídy entity, se zaznamenávají tyto změny ChangeTracker a pak zapsána do databáze při volání SaveChanges.As you make changes to instances of your entity classes, these changes are recorded in the ChangeTracker and then written to the database when you call SaveChanges. Zprostředkovatel databáze je zodpovědná za překladu změn v operacích specifických pro databázi (například INSERT, UPDATE, a DELETE příkazy pro relační databázi).The database provider is responsible for translating the changes into database-specific operations (e.g. INSERT, UPDATE, and DELETE commands for a relational database).