Ruční aktualizace vyhledávačů v Exchange serveru

Původní číslo KB:   2292741

Souhrn

Podle níže uvedených kroků aktualizujte vyhledávače na serveru Exchange Server. Pokud máte problémy s přístupem k aktualizacím programu Anti-malwaru online a chcete tyto definice stáhnout do centrálního umístění, můžete to udělat.

Ruční aktualizace zahrnuje spouštění skriptu PowerShellu Update-Engines.ps1. Tento skript můžete změnit podle svých potřeb. Cesta pro aktualizaci, seznam motorů a seznam platforem se dají ve skriptu změnit nebo předávat jako parametry při spuštění skriptu.

Při definování určitého modulu (ů) musíte použít následující konvence pojmenování:

 • X86: Microsoft, příkaz, VBuster, Kaspersky, Norman, WormList
 • AMD64: Microsoft, Command, VBuster, Kaspersky, Norman, WormList, Cloudmark

Poznámka

Skript nastaví výchozí cestu aktualizace modulu na https://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/ . Ve výchozím nastavení budou staženy všechny stroje pro platformy 32 a 64.

Postup aktualizace vyhledávačů

 1. Vytvořte strukturu místních adresářů na počítači, na kterém chcete stáhnout aktualizace prověřování.

  1. Vytvořte adresář. Vytvořte například adresář s názvem ScanEngineUpdates.

   Poznámka

   Tento adresář musí být předán jako parametr skriptu.

  2. Nastavte systém souborů NTFS a oprávnění ke sdílení v adresáři tak, aby k němu měli přístup cíloví servery Exchange.

 2. Otevřete Poznámkový blok. Vložte do souboru následující skript. Zvolte soubor a Uložit jako. V části Uložit jako typvyberte všechny soubory a uložte je jako Update-Engines.ps1.

  #---------------------------------------------------------------------------------------
  # The UpdateEngines script demonstrates how to download engine packages for use
  # by the Forefront Protection for Exchange and Sharepoint products.
  #
  # What the script does:
  #
  # * Downloads copies of the UniversalManifest, EngineInfo.
  # * Downloads and extracts the full update package for the
  # specified engines for each specified platforms. This script
  # automatically creates directories under this root (metadata, x86, amd64)
  # and a script specific temp directory used during the processing. #---------------------------------------------------------------------------------------
  param(
  [string]$EngineDirPath,
  [string]$UpdatePathUrl = "http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/",
  [string[]]$Engines = ("Microsoft", "Norman", "Command", "VBuster", "Kaspersky", "WormList", "Cloudmark"),
  [string[]]$Platforms = ("x86", "amd64")
  )
  
  # Display Help
  if (($Args[0] -eq "-?") -or ($Args[0] -eq "-help")) {
  ""
  "Usage: Update-Engines.ps1 [-EngineDirPath <string>] [[-UpdatePathUrl] <update url>] [[-Engines] <engine names>] [[-Platforms] <platform names> "
  "    [-EngineDirPath <string>]      The directory to serve as the root engines directory"
  "    [-UpdatePathUrl <update url]    The update path used to pull the updates from"
  "    [[-Engines] <engine names>[]]    The list of names of engines to update"
  "    [[-Platforms] <platform names>[]]  The list of names of platforms to update"
  ""
  "Examples: "
  "   Update-Engines.ps1 -EngineDirPath C:\Engines\"
  "   Update-Engines.ps1 -EngineDirPath C:\Engines\ -UpdatePathUrl http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/ -Engines Microsoft -Platforms amd64, x86"
  ""
  exit
  }
  
  if ($EngineDirPath.Length -eq 0)
  {
    $(throw "The EngineDirPath is not set. Please set the EngineDirPath parameter to a valid directory.")
  }
  
  # The directory to store the engines with needs to contain
  # a trailing slash.
  if (!$EngineDirPath.EndsWith("\"))
  {
    $EngineDirPath += "\"
  }
  
  # Constants used in the script
  $ShellProgId = "Shell.Application"
  $DoNotDisplayProgress = 4
  $YesAll = 16
  $NoConfirmDirectory = 512
  $NoUI = 1024
  
  $UmFileName = "UniversalManifest.cab"
  $EliFileName = "EngineInfo.cab"
  
  # Checks if the specified path exists.
  # If not the directory is created.
  function CreatePath($path)
  {
    if ((Test-Path $path) -ne $true)
    {
      New-Item -type Directory $path
      Write-Host "Created: " $path
    }
  }
  
  # Use the Shell.Application COM object to extract the
  # contents of the sourceCabPath and put the contents into
  # the destinationDirectory. Support is included for cab
  # files with sub directory hierarchies.
  function ExtractCab($sourceCabPath, $destinationDirectory)
  {
    # Determine if we can call the expand.exe utility
    # if so use it, otherwise, use the Shell.Application
    # COM object to perform the expansion of the CAB
    & "expand.exe"
  
    if($?)
    {
  
      & "expand.exe" "-R" $sourceCabPath "-F:*" $destinationDirectory
    }
    else
    {
  
      $shell = new-object -comobject $ShellProgId
  
      if(!$?)
      {
        $(throw "unable to create $ShellProgId object")
      }
  
      $source = $shell.Namespace($sourceCabPath).items()
  
      $destination = $shell.Namespace($destinationDirectory)
  
      $flags = $DoNotDisplayProgress + $YesAll + $NoConfirmDirectory + $NoUI
      $itemCount = $source.Count
      $cabNameLength = $sourceCabPath.Length
  
      $cachedDestDir = ""
      $relativeDest = ""
  
      # Process each item in the cab. Determine if the destination
      # is a sub directory and create if necessary.
      for($i=0; $i -lt $itemCount; $i++)
      {
        $lastPathIndex = $source.item($i).Path.LastIndexOf("\");
  
        # If the file inside the zip file should be extracted
        # to a subfolder, then we need to reset the destination
        if ($lastPathIndex -gt $cabNameLength)
        {
          $relativePath = $source.item($i).Path.SubString(($cabNameLength + 1), ($lastPathIndex - $cabNameLength))
          $relativeDestDir = $destinationDirectory + $relativePath
  
          if ($relativeDestDir -ne $cachedDestDir)
          {
            $relativeDest = $shell.Namespace($relativeDestDir)
            $cachedDestDir = $relativeDestDir
          }
  
          $relativeDest.CopyHere($source.item($i), $flags)
        }
        else
        {
          $destination.CopyHere($source.item($i), $flags)
        }
      }
    }
  }
  
  #--------------------------------------------------------------------------------------- 
  # Main Script
  #--------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  Write-Host "Update Path: " $UpdatePathUrl
  Write-Host "Engine Directory: " $EngineDirPath
  Write-Host "Engines: " $Engines
  Write-Host "Platforms: " $Platforms
  
  if ((Test-Path $EngineDirPath) -ne $true)
  {
  $(throw "The directory specified to store the engines does not exist or the user this script is running as does not have permissions to access it. " + $EngineDirPath)
  }
  
  $tempFilePath = $EngineDirPath + "temp\"
  
  $wc = new-object System.Net.WebClient
  
  # Download the Universal Manifest file
  $url = ($UpdatePathUrl + "metadata/UniversalManifest.cab")
  $umFilePath = $EngineDirPath + "metadata\UniversalManifest.cab"
  
  $metaDataDir = $EngineDirPath + "metadata\"
  
  CreatePath $metaDataDir
  
  $wc.DownloadFile($url, $umFilePath)
  
  CreatePath $tempFilePath
  
  # Delete any temporary files left over from
  # any previous runs of the script
  Remove-Item ($tempFilePath + "*.*")
  
  # Extract the xml file from the cab
  # so we can parse and read the data
  ExtractCab $umFilePath $tempFilePath
  
  # Read in and process the contents of the 
  # Universal Manifest file. 
  [xml]$umFile = Get-Content($tempFilePath + "UniversalManifest.xml")
  
  # Check if we need to download a new Engine License Info file
  $engineInfoVersion = $umFile.UniversalManifest.licenseInfoVersion
  Write-Host "The current Engine License Info version: " $engineInfoVersion
  
  $engineInfoFilePath = $EngineDirPath + "metadata\" + $engineInfoVersion
  
  CreatePath $engineInfoFilePath
  
  $engineInfoFilePath += "\" + $EliFileName
  
  # If the versioned directory does not exists
  # download the new version of the Engine License Info
  if ((Test-Path $engineInfoFilePath) -ne $true)
  {
    Write-Host "The current version of the Engine License Info needs to be downloaded."
  
    $engineInfoURL = ($UpdatePathUrl + "\metadata\" + $engineInfoVersion + "/" + $EliFileName)
    $wc.DownloadFile($engineInfoURL, $engineInfoFilePath)
  
    Write-Host "The Engine License Info download is complete."
  }
  
  Write-Host "Begin Processing Engine Updates"
  
  # Process each engine in the Universal Manifest
  # and download all applicable engines
  foreach ($p in $Platforms)
  {
    $platform = $umFile.UniversalManifest.EngineVersions.SelectSingleNode(("Platform[@id='" + $p + "']"))
  
    if ($platform -isnot [System.Xml.XmlElement])
    {
      $(throw "The Platform '" + $p + "' is not valid.") 
    }
  
    Write-Host "Platform: " $platform.id
  
  foreach ($e in $Engines)
  {
    $engine = $platform.SelectSingleNode(("Category/Engine[@name='" + $e + "']"))
  
    if ($engine -isnot [System.Xml.XmlElement])
    {
      $errMsg = "The engine name '" + $e + "' is not valid." 
      Write-Error $errMsg -Category InvalidArgument
    }
    else
    {
      Write-Host "Engine: " $engine.Name "UpdateVersion: " $engine.Package.version  
  
      $manifestFileNameRoot = "manifest." + $engine.Default
      $manifestFileName = $manifestFileNameRoot + ".cab"
      $engineUrl = $UpdatePathUrl + $platform.id + "/" + $engine.Name + "/" + "Package/"
      $manifestUrl = ($engineUrl + $manifestFileName)
      $enginePath = $EngineDirPath + $platform.id + "\" + $engine.Name + "\Package\"
  
      Write-Host "Begin download: " $engine.Name " Url: " $manifestUrl
  
      CreatePath $enginePath
  
      $manifestPath = $enginePath + $manifestFileName
  
      $wc.DownloadFile($manifestUrl, $manifestPath)
  
      # Delete any temporary files left over from
      # any previous runs of the script
      Remove-Item ($tempFilePath + "*.*")
  
      ExtractCab $manifestPath $tempFilePath
  
      [xml]$manifest = Get-Content($tempFilePath + "manifest.xml")
  
      $fullPkgDir = $enginePath + $manifest.ManifestFile.Package.version + "\"
  
      CreatePath $fullPkgDir
  
      $fullPkgUrl = $engineUrl + $manifest.ManifestFile.Package.version + "/" + $manifest.ManifestFile.Package.FullPackage.name
      $fullPkgPath = ($fullPkgDir + $manifest.ManifestFile.Package.FullPackage.name)
  
      $wc.DownloadFile($fullPkgUrl, $fullPkgPath)
  
      # Detect if there are any subdirectories
      # needed for this engine
      $subDirCount = $manifest.ManifestFile.Package.Files.Dir.Count
  
      for($i=0; $i -lt $subDirCount; $i++)
      {
        CreatePath ($fullPkgDir + $manifest.ManifestFile.Package.Files.Dir[$i].name)
      }
  
      ExtractCab $fullPkgPath $fullPkgDir
  
      # Copy the downloaded manifest to the package directory
      Copy-Item $manifestPath -Destination $fullPkgDir
  
      Write-Host "Download Complete: " $engine.Name
    }
   }
  }
  
  Write-Host "Engine Update processing completed."
  
  # Clean up the temporary directory
  # that is used during the update
  Remove-Item $tempFilePath -recurse
  
 3. Spusťte skript Update-Engines.ps1 PowerShell, který poskytuje potřebné parametry. Formát příkazu, který chcete použít, je:

  Update-Engines.ps1 -EngineDirPath <string> -UpdatePathUrl <update url> -Engines <engine names> -Platforms <platform names>
  
  • EngineDirPath <string> -Adresář, který bude sloužit jako adresář kořenového modulu (vytvořený v kroku 1). Tento parametr je povinný.

  • UpdatePathUrl <update url> -Cesta k aktualizaci použitá ke stažení aktualizací.

  • Engines <engine names> – Seznam názvů strojů, které se mají aktualizovat

   Poznámka

   Názvy více motorů by měly být odděleny čárkami, včetně mezer.

  • Platforms <platform names> -Seznam názvů platforem, které chcete aktualizovat.

  Jedná

  Update-Engines.ps1 -EngineDirPath C:\ScanEngineUpdates\
  
  Update-Engines.ps1 -EngineDirPath C:\ScanEngineUpdates\ -UpdatePathUrl http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/ -Engines Microsoft -Platforms amd64, x86
  
  Update-Engines.ps1 -EngineDirPath C:\ScanEngineUpdates\ -UpdatePathUrl http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/ -Engines Microsoft -Platforms amd64, x86
  
 4. Teď můžete nakonfigurovat servery tak, aby stahoval aktualizace z adresáře vytvořeného v kroku 1 pomocí cesty UNC názvu sdílené složky, třeba \\server_name\share_name .