Správa žádostí o schválení v Microsoft FlowManage approval requests in Microsoft Flow

Microsoft Flow usnadňuje automatizaci procesů pracovního postupu schvalování.Microsoft Flow makes it easy to automate approval workflow processes. V tomto podrobném návodu se naučíte zobrazit, schválit a odmítnout žádosti o schválení odeslané z Microsoft Flow.In this walkthrough, you learn how to view, approve, and reject approval requests sent from Microsoft Flow.

Zobrazení žádostí čekajících na schváleníView pending approval requests

Pokud chcete zobrazit všechny žádosti čekající na schválení, použijte následující kroky:View all pending approval requests by following these steps:

 1. Přihlaste se k Microsoft Flow.Sign in to Microsoft Flow.

  Přihlášení

 2. Vyberte kartu Schválení.Select the Approvals tab.

  Karta Schválení

 3. Všechny žádosti čekající na schválení najdete v části Přijaté žádosti.Find all pending approval requests under Received requests.

  žádosti čekající na vyřízení

Schválení žádostiApprove a request

Pokud jste schvalovatel ve schvalovacím toku, obdržíte e-mail vždycky, když někdo vytvoří žádost.If you're an approver in an approval flow, you receive an email whenever someone creates a request. Žádost o schválení se také odešle do schvalovacího centra.The approval request is also sent to the approvals center. Žádosti potom můžete schválit nebo odmítnout prostřednictvím e-mailu, schvalovacího centra nebo aplikace Microsoft Flow.You can then approve or reject requests from the email, the approvals center, or the Microsoft Flow app.

Postup při schválení žádosti:To approve a request:

Z e-mailuFrom email

 1. Vyberte Schválit v e-mailu, který dostanete, když se do seznamu SharePointu Online přidá položka.Select Approve from the email you receive when an item is added to the SharePoint Online list.

  Poznámka: Pokud používáte mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Microsoft Flow, spustí se aplikace Microsoft Flow. V opačném případě se v prohlížeči otevře schvalovací centrum.Note: If you're using a mobile device with the Microsoft Flow app installed, the Microsoft Flow app launches, otherwise, the approvals center opens in your browser.

  E-mail se žádostí

 2. Zadejte komentář a potom vyberte tlačítko Potvrdit.Enter a comment, and then select the Confirm button.

  Zadání poznámky

Ze schvalovacího centraFrom the approvals center

 1. Přihlaste se k Microsoft Flow.Sign in to Microsoft Flow.

  Přihlášení

 2. Vyberte kartu Schválení.Select the Approvals tab.

  Vytvoření od začátku

 3. V žádosti, kterou chcete schválit, vyberte Schválit.Select Approve on the request you want to approve.

  Vytvoření od začátku

 4. Přidejte poznámku a potom vyberte tlačítko Potvrdit.Add a note, and then select the Confirm button.

  Přidání poznámky a potvrzení

Z aplikace Microsoft FlowFrom the Microsoft Flow app

 1. Na mobilním telefonu s nainstalovanou aplikací Microsoft Flow vyberte Schválit v e-mailu se žádostí o schválení.On your mobile phone with the Microsoft Flow app installed, select Approve from the request approval email.

 2. Vyberte Potvrdit v pravém horním rohu obrazovky.Select Confirm in the upper right corner of the screen.

  Výběr možnosti Potvrdit

 3. Zobrazí se stránka s potvrzením úspěšného provedení. Tato stránka indikuje, že vaše schválení je zaznamenané.The success page shows, indicating that your approval has been recorded.

  stránka s potvrzením úspěšného provedení

Poznámka: Obrazovky v Androidu, iOSu a Windows Phone se můžou poněkud lišit, ale funkce jsou na všech zařízeních stejné.Note: The screens on Android, iOS and Windows Phone may differ slightly, however, the functionality is the same on all devices.

Odmítnutí žádostiReject a request

Žádost můžete odmítnout prostřednictvím e-mailu, schvalovacího centra nebo aplikace Microsoft Flow.You can reject a request via email, the approvals center, or the Microsoft Flow app. Pokud chcete odmítnout žádost, použijte stejný postup jako při schválení žádosti, ale místo Schválit vyberte Odmítnout.To reject a request, follow the steps for approving a request, but select Reject, instead of Approve.

Jakmile svoje rozhodnutí (odmítnutí žádosti) potvrdíte, tok spustí tyto kroky:After you confirm your decision (rejection of the request), the flow runs the following steps:

 1. Odešle e-mail osobě, která žádala o dovolenou.Sends an email to the person who requested vacation.
 2. Aktualizuje seznam SharePointu Online tímto rozhodnutím a případnými poznámkami od schvalovatele.Updates the SharePoint Online list with the decision, and the comments from the approver.

Další informaceLearn more