Používání prostředí ve službě Microsoft FlowUsing environments within Microsoft Flow

VýhodyBenefits

Prostředí poskytují tyto výhody:Environments provide the following benefits:

 • Lokalita dat: Prostředí jde vytvářet v různých oblastech a jsou svázaná s příslušným zeměpisným umístěním.Data locality: Environments can be created in different regions and they're bound to that geographic location. Když vytvoříte tok v určitém prostředí, tento tok se rozšíří do všech datových center v dané zeměpisné oblasti.When you create a flow in an environment, that flow is routed to all datacenters in that geographic location. Tím se také zvyšuje výkon.This also provides a performance benefit.

  Pokud jsou vaši uživatelé v Evropě, vytvořte a používejte prostředí v oblasti Evropa.If your users are in Europe, create and use the environment in the Europe region. Pokud jsou vaši uživatelé v USA, vytvořte a používejte prostředí v USA.If your users are in the United States, create and use the environment in the U.S.

  Důležité

  Když prostředí odstraníte, odstraní se také všechny toky, které jste v něm vytvořili.If you delete the environment, then all flows within that environment are also deleted. To platí pro všechny položky, které v prostředí vytvoříte, včetně připojení, bran, PowerApps a dalších.This applies to any items you create in that environment, including connections, gateways, PowerApps, and more.

 • Ochrana před únikem informací: Jako správce nechcete využívat toky, které získávají data z interního umístění (jako je třeba OneDrive pro firmy nebo seznam SharePointu obsahující informace o mzdách) a pak je zveřejní (například na Twitteru).Data loss prevention: As an Administrator, you don't want flows that get data from an internal location (such as OneDrive for Business or a SharePoint list that contains salary information), and then post that data publicly (such as to Twitter). Ochranu před únikem informací použijte pro řízení toho, které služby mohou sdílet data v rámci vašeho nasazení služby Microsoft Flow.Use data loss prevention to control which services can share data within your Microsoft Flow deployment.

  Do zásady určené pouze pro podniková data můžete přidat například služby SharePoint a OneDrive pro firmy.For example, you can add the SharePoint and OneDrive for Business services to a business data only policy. Služby SharePointOneDrive pro firmy mohou využívat všechny toky vytvořené v tomto prostředí.Any flows created in this environment can use SharePoint and OneDrive for Business services. Nebudou ale moct sdílet data s jinými službami, které nejsou součástí zásady určené pouze pro podniková data.However, they won't be able to share data with other services that aren't included in the business data only policy.

  Poznámka

  Ochrana před únikem informací je k dispozici s vybranými verzemi licencí, včetně licence P2.Data loss prevention is available with some license skus, including the P2 license.

 • Oddělovací hranice pro všechny prostředky: Všechny toky, brány, připojení, vlastní konektory a podobně se nachází v daném konkrétním prostředí.Isolation boundary for all resources: Any flows, gateways, connections, custom connectors, and so on reside in a specific environment. Neexistují v žádném dalším prostředí.They don't exist in any other environments.

 • Common Data Service: Toto jsou vaše možnosti, pokud chcete vytvořit tok vkládající data do služby:Common Data Service: Here are your options if you want to create a flow that inserts data into a service:

  • Vložte data do tabulky v Excelu a uložte ji do souboru v některém cloudovém úložišti, například OneDrive.Insert data into an Excel file, and store the Excel file in a cloud storage account, such as OneDrive.

  • Vytvořte databázi SQL Database a data do ní uložte.Create a SQL Database, and then store your data in it.

  • Pro uložení dat použijte službu Common Data Service.Use the Common Data Service to store your data.

   Každé prostředí může mít pro vaše toky ve službě Common Data Service maximálně jednu databázi.Every environment can have a maximum of one database for your flows in the Common Data Service. Přístup ke službě Common Data Service závisí na licenci, kterou jste koupili. Služba Common Data Service není součástí licence Free.Access to the Common Data Service depends on the license you've purchased; the Common Data Service isn't included with the Free license.

OmezeníLimitations

Prostředí sice nabízejí řadu výhod, ale přinášejí s sebou nová omezení.Although environments provide many benefits, they also introduce new limitations. Vzhledem k tomu, že prostředí mají oddělovací hranice, nikdy nemůžete mít prostředky, které odkazují na prostředky napříč prostředími.The fact that environments are an isolation boundary means that you can never have resources that reference resources across environments. Například nemůžete vytvořit vlastní konektor v jednom prostředí a pak vytvořit tok, který bude používat tento vlastní konektor v jiném prostředí.For example, you may not create a custom connector in one environment and then create a flow that uses that custom connector in a different environment.

Použití výchozího prostředíUse the default environment

Výchozí prostředí se sdílí všemi uživateli a jakýkoli uživatel může ve výchozím prostředí vytvářet toky.The Default environment is shared by all users and any user can create flows in the Default environment.

Tip

Pokud jste uživatelem verze Preview, všechny stávající toky se nachází ve výchozím prostředí.If you're a Preview user, all existing flows reside in the default environment. Uživatel verze Preview je kdokoli, kdo používal službu Microsoft Flow před tím, než začala být obecně dostupná (GA).A Preview user is someone who was using Microsoft Flow before its release to General Availability (GA).

Centrum pro správuThe admin center

Správci používají centrum pro správu k vytváření a správě prostředí.Administrators use the admin center to create and manage environments. Centrum pro správu můžete otevřít dvěma způsoby:Here are the two ways to open the admin center:

Možnost 1: NastaveníOption 1: Select Settings

 1. Přihlaste se na adrese flow.microsoft.com.Sign in to flow.microsoft.com.

 2. Vyberte ozubené kolo Nastavení a v seznamu vyberte Centrum pro správu:Select the Settings gear, and choose Admin Center from the list:

  Nastavení a Portál správce

 3. Otevře se Centrum pro správu.The administrator center opens.

Možnost 2: Web admin.flow.microsoft.comOption 2: Open admin.flow.microsoft.com

Přejděte na admin.flow.microsoft.com a přihlaste se pomocí svého pracovního účtu.Go to admin.flow.microsoft.com, and sign-in with your work account.

Vytvoření prostředíCreate an environment

 1. V Centru pro správu Microsoft Flow vyberte možnost Prostředí.In the Microsoft Flow admin center, select Environments. Zobrazí se všechna stávající prostředí: ProstředíYou'll see all existing environments: Environments

 2. Vyberte Nové prostředí a potom zadejte požadované informace:Select New environment and then provide the required information:

  VlastnostProperty PopisDescription
  Název prostředíEnvironment Name Zadejte název nového prostředí, například Human Resources nebo Europe flows.Enter the name of your environment, such as Human Resources, or Europe flows.
  OblastRegion Vyberte umístění pro hostování vašeho prostředí.Choose the location to host your environment. Pro optimální výkon použijte oblast nejbližší uživatelům.For the best performance, use a region closest to your users.
  Typ prostředíEnvironment Type Typ prostředí vyberte na základě vaší licence: Produkční nebo Zkušební.Choose an environment type based upon your license: Production or Trial.

  Nastavení prostředí

 3. Klikněte na Vytvořit prostředí.Click Create environment.

 4. Nyní máte možnost Vytvořit databázi nebo Přeskočit.You now have an option to Create database or Skip.

 5. Pokud zvolíte možnost Vytvořit databázi, zobrazí se vám výzva k zadání měny a jazyka databáze.If you choose to Create Database, you will be prompted for a Currency and Language for the Database. Můžete se také rozhodnout pro nasazení ukázkových aplikací a dat.In addition, you can also choose to have sample apps and data deployed.

  nastavení konfigurace databáze

Nyní můžete přidat do prostředí uživatele.You can now add users to the environment.

Správa existujících prostředíManage your existing environments

 1. V Centru pro správu Microsoft Flow vyberte Prostředí.In the Microsoft Flow admin center, select Environments:

  položka nabídky prostředí

 2. Výběrem prostředí otevřete jeho vlastnosti.Select an environment to open its properties.

 3. Kartu Podrobnosti můžete použít k zobrazení informací o prostředí, včetně toho, kdo ho vytvořil, zeměpisného umístění a dalších informací:Use the Details tab to view additional information about an environment, including who created the environment, its geographic location, and more:

  karta podrobnosti

 4. Vyberte Zabezpečení.Select Security.

  Pokud jste v předchozích krocích nevybrali možnost Vytvořit databázi, máte v části Role prostředí dvě možnosti: Správce prostředí a Tvůrce prostředí:If you did not select Create Database in previous steps, in Environment roles, there're two options: Environment Admin and Environment Maker:

  role správce

  Tvůrce může v prostředí vytvářet nové prostředky, například toky, datová připojení a brány.A Maker can create new resources such as flows, data connections, and gateways in an environment.

  Poznámka

  Uživatel nemusí být tvůrce, aby mohl upravovat prostředky v prostředí.A user doesn't need to be a Maker to edit resources in an environment. Každý tvůrce určuje, kdo může upravovat jeho prostředky, tím, že uděluje oprávnění uživatelům, kteří nejsou tvůrci prostředí.Each Maker determines who can edit her or his resources by granting permissions to users who aren't environment Makers.

  Správce může v prostředí vytvářet zásady ochrany před únikem informací a také provádět další úlohy správy, jako například vytvářet prostředí, přidávat uživatele do prostředí a přiřazovat oprávnění správce nebo tvůrce.An Admin can create data loss prevention policies and perform other administrative tasks, such as create environments, add users to environments, and assign admin/maker privileges.

  1. Vyberte roli Tvůrce prostředí a pak vyberte Uživatelé: role tvůrceSelect the Environment Maker role, and then select Users: maker role
  2. Zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo skupinu uživatelů, kterým chcete přidělit roli tvůrce.Enter a name, email address, or user group that you'd like to give the Maker role.
  3. Vyberte Uložit.Select Save.
 5. V části Zabezpečení vyberte Role uživatelů:Within Security, select User Roles:

  role uživatele

  Zobrazí se seznam všech existujících rolí včetně možností pro úpravy nebo odstranění konkrétní role.Any existing roles are listed, including the options to edit or delete the role.

  Pokud chcete vytvořit novou roli, vyberte Nová role.Select New role to create a new role.

 6. V části Zabezpečení vyberte Sady oprávnění:Within Security, select Permission Sets:

  nastavení oprávnění

  Zobrazí se všechny stávající sady oprávnění a možnosti úpravy nebo odstranění rolí.You'll see all existing permission sets and options to edit or delete roles.

  Pokud chcete vytvořit novou sadu oprávnění, vyberte Nová sada oprávnění.Select New permission set to create a new permission set.

 7. Pokud jste se rozhodli Vytvořit databázi pro ukládání dat, bude tato databáze součástí služby Common Data Service.If you did choose to Create Database, to store your data, this database is part of the Common Data Service. Po kliknutí na kartu Zabezpečení se zobrazí výzva k přechodu do Centra pro správu instancí Dynamics 365, kde můžete použít zabezpečení na základě rolí.When you click on the Security tab you will be prompted to navigate to the Dynamics 365 instance management center where role-based security can be applied. nastavení zabezpečení dynamicsdynamics security settings

 8. Vyberte uživatele ze seznamu uživatelů v prostředí nebo instanci.Select the user from the list of users in the environment / instance. nastavení zabezpečení dynamicsdynamics security settings

 9. Přiřaďte uživateli roli.Assign the role to the user.

  přiřazení role uživateli

Poznámka

Uživatelům nebo skupinám přiřazeným těmto rolím prostředí není automaticky udělen přístup k databázi prostředí (pokud existuje) a musí jim být udělen samostatně vlastníkem databáze.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner.

Zabezpečení databázeDatabase security

Možnost vytvářet a upravovat schéma databáze a připojovat se k datům uloženým v databázi zřízené ve vašem prostředí je řízena rolemi uživatelů a sadami oprávnění databáze.The ability to create and modify a database schema and to connect to the data stored within a database that is provisioned in your environment is controlled by the database's user roles and permission sets. Role uživatelů a sady oprávnění pro databázi vašeho prostředí můžete spravovat v části Role uživatelů a Sady oprávnění na kartě Zabezpečení.You can manage the user roles and permission sets for your environment's database from the User roles and Permission sets section of the Security tab.

přiřazení role uživateli

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

Můžu přesunout tok mezi prostředími?Can I move a flow between environments?

Ano. Toky se dají exportovat z jednoho prostředí a importovat do jiného prostředí.Yes, flows can be exported from one environment and imported into another environment.

Které licence zahrnují službu Common Data Service?Which license includes the Common Data Service?

Práva na vytváření databází ve službě Common Data Service přináší jen Microsoft PowerApps Plan 2.Only Microsoft PowerApps Plan 2 includes rights to create databases with the Common Data Service. Všechny placené plány (Microsoft Flow Plan 1 a Plan 2, Microsoft PowerApps Plan 1 a Plan 2) ale poskytují oprávnění pro využívání služby Common Data Service.However, all paid plans (Microsoft Flow plans 1 and 2, and Microsoft PowerApps plans 1 and 2) have the rights to use the Common Data Service.

Vhodný plán si vyberte na stránce s cenami služby Microsoft Flow.Choose a plan that's right for you by visiting the Microsoft Flow pricing page.

V dokumentu s dotazy k fakturaci najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně fakturace.See the Billing questions document for answers to frequently asked questions about billing.

Je možné použít službu Common Data Service mimo prostředí?Can the Common Data Service be used outside of an environment?

Ne.No. Služba Common Data Service vyžaduje prostředí.The Common Data Service requires an environment. Přečtěte si o tom další informace.Read more about it.

Které oblasti podporují Microsoft Flow?What regions include Microsoft Flow?

Služba Microsoft Flow je podporovaná ve většině oblastí, které podporují Office 365. Další podrobnosti nabízí přehled oblastí.Microsoft Flow supports most regions that Office 365 supports, see the regions overview for more details.

Co je potřeba k vytvoření vlastního prostředí?What's needed to create my own custom environment?

Vlastní prostředí mohou vytvářet všichni uživatelé, kteří mají licenci Microsoft Flow – Plán 2.All users with the Microsoft Flow Plan 2 license can create their own environments. Všichni uživatelé služby Microsoft Flow mohou používat prostředí, která vytvořili správci s licencí Plán 2, ale vlastní prostředí vytvářet nemohou.All Microsoft Flow users can use environments created by Plan 2 administrators, but they cannot create their own environments.