Řešení potíží s tokemTroubleshooting a flow

Určení chybyIdentify the error

Pokud chcete tok opravit, musíte nejdřív zjistit příčinu jeho selhání.Before you can fix a flow, you must identify why it failed. Klikněte nebo klepněte na oznamovací ikonu v horní části webového portálu (nebo v mobilní aplikaci otevřete kartu Aktivita) a pak v zobrazeném seznamu klikněte nebo klepněte na tok.Click or tap the notifications icon at the top of the web portal (or open the Activity tab in the mobile app), and then click or tap your flow in the list that appears.

Oznámení

Zobrazí se podrobnosti o toku a nejméně u jednoho kroku se zobrazí červený vykřičník.Details about the flow appear, and at least one step shows a red exclamation icon. Otevřete tento krok a zkontrolujte chybovou zprávu.Open that step, and review the error message.

Chybová zpráva

Selhání ověřováníAuthentication failures

V mnoha případech toky selžou z důvodu chyby ověřování.In many cases, flows fail because of an authentication error. Pokud máte tento typ chyby, chybová zpráva obsahuje text Neověřeno nebo kód chyby 401 nebo 403.If you have this type of error, the error message contains Unauthorized or an error code of 401 or 403 appears. Chyba ověřování se obvykle dá vyřešit aktualizací připojení:You can usually fix an authentication error by updating the connection:

  1. V horní části webového portálu kliknutím nebo klepnutím na ikonu ozubeného kola otevřete nabídku Nastavení a pak klikněte nebo klepněte na Připojení.At the top of the web portal, click or tap the gear icon to open the Settings menu, and then click or tap Connections.

  2. Posuňte se na připojení, pro které se zobrazila chybová zpráva Neověřeno.Scroll to the connection for which you saw the Unauthorized error message.

  3. Vedle připojení klikněte nebo klepněte na odkaz Ověřit heslo ve zprávě o neověřeném připojení.Next to the connection, click or tap the Verify password link in the message about the connection not being authenticated.

  4. Podle zobrazených pokynů se vraťte k vašemu selhání spuštění toku a potom klikněte nebo klepněte na Znovu spustit.Verify your credentials by following the instructions that appear, return to your flow-run failure, and then click or tap Resubmit.

    Tok by se měl spustit podle očekávání.The flow should now run as expected.

Konfigurace akcíAction configuration

Toky také selžou v případě, když nastavení v akci toku nefunguje podle očekávání.Flows also fail if a setting in an action of the flow doesn't function as expected. V takovém případě chybová zpráva obsahuje text Neověřeno nebo Nenalezeno nebo kód chyby 400 nebo 404.In this case, the error message contains Bad request or Not found, or an error code of 400 or 404 appears.

Chybová zpráva by měla obsahovat pokyny k vyřešení tohoto selhání.The error message should specify how to correct the failure. Budete muset kliknout nebo klepnout na tlačítko Upravit a potom opravit problém uvnitř definice toku.You'll need to click or tap the Edit button and then correct the problem inside the flow definition. Uložte aktualizovaný tok a pak klikněte nebo klepněte na Znovu spustit. Tak provedete nový pokus o spuštění s aktualizovanou konfigurací.Save the updated flow, and then click or tap Resubmit to try the run again with the updated configuration.

Jiná selháníOther failures

Pokud se zobrazí kód chyby 500 nebo 502, jde o dočasné nebo přechodné selhání.If the error code 500 or 502 appears, the failure is temporary or transient. Klikněte nebo klepněte na Znovu spustit a zkuste tok znovu.Click or tap Resubmit to try the flow again.

Pokud se objevil nějaký jiný problém, zeptejte se prosím naší komunity. Je možné, že ostatní se s podobným problémem také setkali.If you encounter some other problem, please ask our community because others may have encountered a similar problem.