Vytvoření toku v Microsoft FlowCreate a flow in Microsoft Flow

Vytvořte tok, který po aktivaci událostí automaticky provede jednu nebo několik úloh.Create a flow that performs one or more tasks automatically after it's triggered by an event. Můžete třeba vytvořit tok, který vás e-mailem upozorní, když někdo odešle tweet obsahující klíčové slovo, které jste zadali.For example, create a flow that notifies you by email when someone sends a tweet that contains a keyword you specify. Odeslání tweetu je v tomto příkladu událost a odeslání e-mailu je akce.In this example, sending a tweet is the event, and sending mail is the action.

Co budete potřebovatPrerequisites

Určení události, která spustí tokSpecify an event to start the flow

Nejprve budete muset vybrat, jaká událost neboli trigger spustí váš tok.First, you will need to select what event, or trigger, starts your flow.

 1. Na webu flow.microsoft.com vyberte v horním navigačním panelu možnost Moje toky a potom vyberte Vytvořit z prázdné.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar, and then select Create from blank.

  Možnost toků v levém navigačním panelu

 2. Dole na obrazovce vyberte pole Prohledejte stovky konektorů a aktivačních událostí, do pole Prohledat všechny konektory a triggery zadejte Twitter a potom vyberte Twitter – Když se publikuje nový tweet.Select the Search hundreds of connectors and triggers box at the bottom of the screen, enter Twitter in the box that says Search all connectors and triggers, and then select Twitter - When a new tweet is posted.

  Událost Twitteru

 3. Pokud jste si ještě nepřipojili svůj účet na Twitteru k Microsoft Flow, vyberte Sign in to Twitter (Přihlásit k Twitteru) a potom zadejte svoje přihlašovací údaje.If you haven't already connected your Twitter account to Microsoft Flow, select Sign in to Twitter, and then provide your credentials.

 4. Do pole Hledat text zadejte klíčové slovo, které chcete najít.In the Search text box, type the keyword that you want to find.

  Klíčové slovo Twitteru

Zadání akceSpecify an action

 1. Vyberte Nový krok a potom vyberte Přidat akci.Select New step, and then select Add an action.

  Přidání akce

 2. Do pole pro vyhledání všech konektorů a akcí zadejte nebo vložte Odeslat e-mail a potom vyberte Office 365 Outlook – Odeslat e-mail.In the box that shows Search all connectors and actions, type or paste send email, and then select Office 365 Outlook - Send an email.

  Seznam akcí

 3. Po zobrazení výzvy použijte tlačítko pro přihlášení a zadejte svoje přihlašovací údaje.If prompted, select the sign-in button, and then provide your credentials.

 4. V zobrazeném formuláři zadejte nebo vložte svou e-mailovou adresu do pole Komu a v seznamu kontaktů, který se zobrazí, vyberte svoje jméno.In the form that appears, type or paste your email address in the To box then select your name from the list of contacts that appears.

  Prázdná e-mailová zpráva

 5. Do pole Předmět zadejte nebo vložte Nový tweet od a potom zadejte mezeru.In the Subject box, type or paste New tweet from:, then type a space.

  Řádek předmětu se zástupným symbolem

 6. V seznamu tokenů vyberte token Autor tweetu, pro který přidáte zástupný symbol.In the list of tokens, select the Tweeted by token to add a placeholder for it.

  Přidání parametru

 7. Vyberte pole Text, dále token Text tweetu a přidejte pro něj zástupný symbol.Select the Body box, and then select the Tweet text token to add a placeholder for it.

 8. (Volitelné) Do těla e-mailu přidejte další tokeny, další obsah nebo obojí.(optional) Add more tokens, other content, or both to the body of the email.

 9. V horní části obrazovky zadejte název toku a potom vyberte Vytvořit tok.Near the top of the screen, name your flow, and then select Create flow.

  Výběr tlačítka Vytvořit tok

 10. Vyberte Hotovo, aby se aktualizoval seznam toků.Select Done to update the list of flows.

  Výběr tlačítka Hotovo

 11. Odešlete tweet s označeným klíčovým slovem nebo počkejte, až takový tweet publikuje někdo jiný.Send a tweet with the keyword that you indicated, or wait for someone else to post such a tweet.

  Během minuty po publikování tweetu dostanete e-mailovou zprávu s upozorněním na tento nový tweet.Within a minute after the tweet is posted, an email message notifies you of the new tweet.

Správa tokuManage a flow

 1. Na webu flow.microsoft.com vyberte v horním navigačním panelu možnost Moje toky.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar.

 2. V seznamu toků proveďte libovolnou z následujících akcí:In the list of flows, do any of the following:

  • Pokud chcete tok pozastavit, nastavte jeho přepínač na Vypnuto.To pause a flow, set its toggle to Off.

   Pozastavení toku

  • Pokud chcete tok obnovit, nastavte jeho přepínač na Zapnuto.To resume a flow, set its toggle to On.

   Obnovení toku

  • Pokud chcete upravit tok, vyberte ikonu tužky odpovídající toku, který chcete upravit.To edit a flow, select the pencil icon that corresponds to the flow you want to edit.

   Výběr toku

  • Pokud chcete odstranit tok, vyberte ikonu ..., vyberte Odstranit a pak v zobrazeném okně se zprávou vyberte Odstranit.To delete a flow, select the ... icon, select Delete, and then select Delete on the message box that appears.

   Ikona odstranění

  • Pokud chcete zobrazit historii spuštění toku, vyberte tok na stránce Moje toky a pak zobrazte historii v části HISTORIE SPUŠTĚNÍ na stránce, která se otevře.To view the run history of a flow, select the flow from the My flows page, and then view the history under the RUN HISTORY section of the page that opens.

   historie spuštění

   Výběrem spuštění toku ze seznamu spuštění zobrazíte vstupy a výstupy pro jednotlivé kroky.Select a flow run from the list of runs to see the inputs and outputs of each step.

Poznámka

Ve svém účtu můžete mít až 50 toků.You can have up to 50 flows in your account. Pokud jste už dosáhli 50, musíte před vytvořením dalšího toku nějaký tok odstranit.If you already have 50, delete one before you can create another.

Další krokyNext steps