Začínáme s aktivačními tokeny tlačítekGet started with button trigger tokens

Co jsou aktivační tokeny tlačítek?What are button trigger tokens?

Aktivační tokeny tlačítek jsou datové body, o kterých ví zařízení, ve kterém běží toky spouštěné tlačítkem, a které jsou pro toto zařízení dostupné.Button trigger tokens are data points that are known and available to the device on which a button flow is running. Tyto tokeny se mění na základě různých faktorů, jako je třeba aktuální čas nebo geografické umístění zařízení v konkrétním okamžiku.These tokens change based on factors such as the current time or the geographic location of the device at a given moment.

Pokud tok spouštěný tlačítkem běží třeba na smartphonu, je pravděpodobné, že telefon ví, kolik je hodin, a také zná datum a vaši aktuální adresu.For example, if you are running a button flow on a smart phone, it is likely that the phone knows the time at your current location as well as the date and your current address. V tomto kontextu se čas, datum i adresa, na které je telefon umístěný, určí v době, kdy běží tok spouštěný tlačítkem.In this context, the time, date and address where the phone is located are all determined at the time the button flow runs. Jsou automaticky dostupné pro použití v libovolných tocích spouštěných tlačítkem, které se v zařízení provádějí.They are automatically available for use in any button flows that are executed on the device. Tyto aktivační tokeny můžete využít k vytvoření užitečných toků, které budou minimalizovat opakující se úlohy, jako je třeba poskytnutí vaší polohy nebo sledování, kolik času jste strávili s konkrétní úlohou nebo voláním služby.You can use these trigger tokens to build useful flows that will minimize repetitive tasks such as providing your location to someone or tracking how much time you spent on a particular job/service call.

Seznam aktivačních tokenů tlačítekList of button trigger tokens

Tady je seznam aktivačních tokenů tlačítek, které jsou dostupné při vytváření toků spouštěných tlačítkem.Here's the list of the button trigger tokens that are available for you to use when creating your button flows.

ParametrParameter PopisDescription
MěstoCity Město, ve kterém je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe city in which the device that's running the flow is located.
Země/oblastCountry/Region Země/oblast, kde je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe country/region in which the device that's running the flow is located.
Úplná adresaFull address Úplná adresa místa, kde je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe full address where the device that's running the flow is located.
Zeměpisná šířkaLatitude Zeměpisná šířka místa, kde je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe latitude in which the device that's running the flow is located.
Zeměpisná délkaLongitude Zeměpisná délka místa, kde je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe longitude in which the device that's running the flow is located.
PSČPostalCode Poštovní směrovací číslo místa, kde je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe postal code in which the device that's running the flow is located.
StátState Stát, ve kterém je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe state in which the device that's running the flow is located.
UliceStreet Ulice, ve které je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe street on which the device that's running the flow is located.
Časové razítkoTimestamp Čas v oblasti, ve které je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe time in the area where the device that's running the flow is located.
DatumDate Datum v oblasti, ve které je umístěné zařízení, na kterém tok běžíThe date in the area where the device that's running the flow is located.
Uživatelské jménoUser name Uživatelské jméno osoby přihlášené k zařízení, na kterém tok běžíThe user name of the person signed into the device that's running the flow.
E-mail uživateleUser email E-mailová adresa osoby přihlášené k zařízení, na kterém tok běžíThe email address of the person signed into the device that's running the flow.

Vytvoření toku spouštěného tlačítkem, který využívá aktivační tokenyCreate a button flow that uses trigger tokens

Když vytvoříte tlačítko, můžete mu pomocí aktivačních tokenů doplnit celou řadu funkcí.When you create a button, you can use trigger tokens to add rich functionality to your button.

V tomto názorném postupu vytvoříme tok spouštěný tlačítkem na zařízení s Androidem.In this walk-through, we will create a button flow on an Android device. Tok spouštěný tlačítkem použije aktivační tokeny k tomu, aby vašemu nadřízenému v e-mailu informujícím o práci z domova odeslal datum a vaši úplnou adresu.The button flow will use trigger tokens to send the date and your full address in a "Working from home" email to your boss.

V tohoto názorném postupu se zobrazí snímky obrazovky ze zařízení s Androidem, ale možnosti na zařízení s iOS a Windows Phone jsou podobné.In this walk-through, you will see screen-shots from an Android device, however, the experience is similar on iOS and Windows Phone devices as well.

Co budete potřebovatPrerequisites

Můžeme začít:Let's get started:

 1. Spusťte Flow a vyberte Procházet .Launch Flow and select Browse
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 2. Vyberte službu Odeslání e-mailu s informací, že dneska budete pracovat z domova, vedoucímu pracovníkovi v kategorii Tlačítko.Select the Send a 'Working from home today' email to your manager service under the Button category
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 3. Vyberte POUŽÍT TUTO ŠABLONU.Select USE THIS TEMPLATE
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 4. Na kartě Odeslat e-mail vyberte Upravit.Select Edit on the Send an email card
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 5. Klepněte na textové pole Předmět a do textového pole za text WFH zadejte „ dnes - “.Tap the Subject text box and enter: " today - " into the text box after the "WFH" text. Všimněte si, že po klepnutí na toto textové pole se také otevřel seznam parametrů/tokenů.Notice that when you tapped on the text box, a list of parameters/tokens also opened up. Jeden z těchto tokenů použijeme v dalším kroku pro přidání data do předmětu e-mailu.We'll use one of these tokens in the next step to add the date to the subject of the email.
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 6. Ponechejte kurzor v textovém poli předmětu, přejděte k seznamu parametrů Ruční a klepněte na Datum.With the cursor still in the subject text box, scroll to the manual list of parameters and tap Date. Všimněte si, že parametr data je teď v textovém poli Předmět:Notice the date parameter is now in the Subject text box:
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 7. Přejděte k textovému poli Text zprávy a klepněte na výchozí zprávu, aby sem bylo možné zahrnout další tokeny.Scroll to the Body text box and tap after the default message so that additional tokens can be included there.
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 8. Klepněte na parametr Úplná adresa a potom klepněte na Vytvořit.Tap the Full address parameter, then tap Create
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 9. Klepněte na Hotovo.Tap Done. Tok spouštěný tlačítkem se teď vytvoří.Your button flow is now created.
  aktivační token tlačítkabutton trigger token

Spuštění toku spouštěného tlačítkemRun the button flow

POZNÁMKA: Tento tok spouštěný tlačítkem odešle vaše aktuální umístění prostřednictvím e-mailu.NOTE: This button flow will send your current location via email.

 1. Klepněte na kategorii Tlačítka v dolní části obrazovky.Tap the Buttons category at the bottom of the screen. Zobrazí se seznam tlačítek, které máte povoleno používat.You will see a list of the buttons that you have permissions to use. Klepněte na tlačítko reprezentující tok, který jste právě vytvořili:Tap the button that represents the button flow you just created:
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 2. Klepněte na POVOLIT. Dáte tak najevo, že tok spouštěný tlačítkem má mít přístup k informacím o umístění vašeho zařízení:Tap ALLOW to indicate that it's OK for the button flow to access your device's location information:
  aktivační token tlačítkabutton trigger token
 3. Během několika okamžiků si můžete všimnout, že se e-mail právě odeslal vašemu nadřízenému:Within a few moments, notice that the email was sent to your boss:
  aktivační token tlačítka

Blahopřejeme, právě jste vytvořili tok spouštěný tlačítkem, který používá aktivační tokeny data a úplné adresy.Congratulations, you've just created a button flow that uses both the date and full address trigger tokens.

Další krokyNext steps