Vytvoření toku z telefonu s použitím Microsoft FlowCreate a flow from your phone by using Microsoft Flow

Z telefonu můžete vytvořit tok s použitím šablony, kterou lze najít hledáním v seznamu služeb, procházením kategorií nebo zadáním klíčových slov.Create a flow from your phone by using a template, which you can find by searching through a list of services, browsing categories, or specifying keywords. Postupujte podle kroků v tomto tématu a vytvořte tok, který vám do telefonu pošle nabízené oznámení, když obdržíte e-mail od nadřízeného.Follow the steps in this topic to create a flow that sends a push notification to your phone when you get mail from your manager.

Pokud nejste obeznámeni s Microsoft Flow, projděte si přehled.If you're unfamiliar with Microsoft Flow, get an overview.

Co budete potřebovatPrerequisites

 • Účet pro Microsoft Flow.An account for Microsoft Flow.

 • Mobilní aplikaci Microsoft Flow pro Android, iOS nebo Windows Phone na podporovaném zařízení.The Microsoft Flow mobile app for Android, iOS, or Windows Phone on a supported device. Na obrázcích v tomto tématu se uvádí verze aplikace pro iPhone, ale rozhraní zařízení se systémem Android nebo Windows Phone vypadá podobně.The graphics in this topic reflect the iPhone version of the app, but the interface on an Android device or Windows Phone is similar.

 • Chcete-li použít šablonu předvedenou v tomto tématu, budete také potřebovat:To use the template demonstrated in this topic, you'll also need:

  • Přihlašovací údaje služby Office 365.Office 365 credentials.
  • Povolenou funkci nabízených oznámení v telefonu.Push notifications enabled on your phone.

Nalezení šablonyFind a template

 1. Otevřete mobilní aplikaci a pak klepněte na Procházet v dolní části obrazovky.Open the mobile app, and then tap Browse at the bottom of the screen.

  Ikona Procházet

  Šablonu můžete najít kterýmkoli z těchto způsobů:You can find a template in any of these ways:

  • Zadáním klíčového slova do vyhledávacího pole v horní části obrazovky.Specify a keyword in the search box at the top of the screen.

  • Klepnutím na možnost v seznamu služeb.Tap an option in the list of services.

  • Zobrazením různých kategorií posouváním zobrazení a následným klepnutím na šablonu v některé kategorii.Scroll down to show a variety of categories, and then tap a template in any category.

   Karta Procházet

   V rámci tohoto návodu otevřete šablonu, která odešle nabízené oznámení, když obdržíte zprávu od nadřízeného.For this tutorial, you'll open the template that sends a push notification when you get mail from your manager.

 2. V seznamu služeb klepněte na See all (Zobrazit všechny).In the list of services, tap See all.

  Zobrazení seznamu služeb

 3. Klepněte na ikonu pro Nabízené oznámení.Tap the icon for Push notification.

  Nabízené oznámení

 4. Na panelu hledání zadejte email a pak klepnutím na šablonu nastavte odeslání nabízeného oznámení, když obdržíte zprávu od nadřízeného.In the search bar, type email, and then tap the template to send a push notification when you receive a message from your manager.

  Výběr šablony

 5. Na obrazovce s podrobnostmi o šabloně, kterou jste vybrali, klepněte na Use this template (Použít tuto šablonu).In the screen that gives details about the template that you've selected, tap Use this template.

  Potvrzení šablony

Dokončení tokuFinish the flow

 1. Pokud se zobrazí výzva, klepněte na Přihlásit a zadejte přihlašovací údaje pro službu Office 365 Outlook, Uživatelé Office 365 nebo obě.If prompted, tap Sign in, and provide your credentials for Office 365 Outlook, Office 365 Users, or both.

  Přihlášení k Office 365

  Při vytváření dalších toků můžete použít stejné připojení.You can use the same connections when you create other flows.

 2. V pravém horním rohu klepněte na Další.In the upper-right corner, tap Next.

  Klepnutí na Další

  Na další obrazovce je zobrazena aktivační událost a všechny výsledné akce.The next screen shows the trigger event and all of the resulting actions.

  Aktivační událost a akce

  V případě této šablony příchozí pošta aktivuje tok, který načte informace o vás (včetně adresy vašeho nadřízeného) a odešle vám nabízené oznámení, když z této adresy obdržíte poštu.For this template, new mail triggers the flow, which retrieves your information (including your manager's address) and sends you a push notification when you get mail from that address. Některé šablony vyžadují určité přizpůsobení, aby pracovaly správně, ale pro tuto šablonu to neplatí.Some templates require some customization to work properly, but this template doesn't.

 3. (volitelné) V horní části obrazovky zadejte pro tok jiný název.(optional) Near the top of the screen, type a different name for the flow.

  Přejmenování toku

 4. V pravém horním rohu, klepněte na Vytvořit.In the upper-right corner, tap Create.

  Vytvoření toku

  Váš tok je vytvořen a bude zjišťovat, zda jste neobdrželi poštu od nadřízeného, dokud jej nepozastavíte nebo neodstraníte.Your flow is created and will check for mail from your manager until you pause or delete the flow.

Další krokyNext steps