Jak změnit nebo upravit existující popisek pro službu Azure Information ProtectionHow to change or customize an existing label for Azure Information Protection

Platí pro: Azure Information ProtectionApplies to: Azure Information Protection

Ke změně nebo upřesnění popisků, které se uživatelům zobrazují na panelu Information Protection, můžete využít konfiguraci zásad služby Azure Information Protection.You can change or refine any of the labels that users see on the Information Protection bar, by configuring them in the Azure Information Protection policy.

Můžete například změnit popisek nebo sublabel název, popis, barvu a pořadí.For example, you can change a label or sublabel name, tooltip, color, and order. Zda štítek použije vizuální označení, jako je zápatí nebo vodoznak, můžete změnit.You can change whether the label applies visual markings such as a footer or watermark. Můžete také změnit, zda se popisek vztahuje ochrany a doporučené nebo automatické klasifikace.You can also change whether the label applies protection, and recommended or automatic classification.

Při změně štítku, postupujte podle následujících pokynů:To change a label, use the following instructions:

  1. Pokud jste tak již neučinili, otevřete nové okno prohlížeče a Přihlaste se k portálu Azure.If you haven't already done so, open a new browser window and sign in to the Azure portal. Pak přejděte do okna Azure Information Protection.Then navigate to the Azure Information Protection blade.

    Například v nabídce centra klikněte na možnost všechny služby a začněte psát informace do pole Filtr.For example, on the hub menu, click All services and start typing Information in the Filter box. Vyberte Azure Information Protection.Select Azure Information Protection.

  2. Při změně štítku z globální zásady tak, aby se vztahuje na všechny uživatele, vyberte štítek, který chcete změnit Azure Information Protection – globální zásady okno a podle potřeby v dalších oknech.To change a label from the global policy so that it applies to all users, select the label to change from the Azure Information Protection - Global policy blade, and any subsequent blades as required. Při změně štítku z obor zásad tak, aby se vztahuje pouze vybraným uživatelům, vyberte nejdřív obor zásady z zásady výběr nabídky.To change a label from a scoped policy so that it applies to selected users only, first select Scoped policies from the POLICIES menu selection. Potom vyberte zásady z vaší oboru zásady Azure Information Protection – obor okno.Then select your scoped policy from the Azure Information Protection - Scoped polices blade.

    Výjimkou je, pokud chcete změnit pořadí štítku.The exception is if you want to reorder a label. V okně zásady z globální zásady nebo vaše vybrané vymezená zásady: buď klikněte pravým tlačítkem na štítek, nebo vyberte příslušnou kontextovou nabídku pro popisek.On the policy blade from the global policy or your selected scoped policy: Either right-click the label or select the context menu for the label. Pak vyberte přesunout nahoru nebo přesunout dolů možnosti.Then, select the Move up or Move down options.

  3. Když v okně uděláte nějaké změny a chcete je zachovat, klikněte v tomto okně na Uložit.Whenever you make changes on a blade, click Save on that blade if you want to keep your changes.

  4. Pokud chcete provedené změny zpřístupnit uživatelům, v okně Azure Information Protection klikněte na Publikovat.To make your changes available to users, on the Azure Information Protection blade, click Publish.

  5. Pokud jste změnili popisek zobrazovaný název nebo popis a jste nakonfigurovali těchto dalších jazyků: Export zásad služby Azure Information Protection znovu, zadejte nové překlady a importovat změny.If you changed the label display name or description and you have configured these for additional languages: Export your Azure Information Protection policy again, provide new translations, and import the changes. Další informace najdete v článku Postup konfigurace popisků pro různé jazyky.For more information, see How to configure labels for different languages.

Tip

Pokud chcete pro některý z výchozích popisků obnovit výchozí hodnoty, použijte informace v tématu Výchozí zásady služby Information Protection.If you want to return one of the default labels to the default values, use the information in The default Information Protection policy.

Další krokyNext steps

K zobrazení dalších informací o konfiguraci možností, které můžete použít pro popisky, a dalších nastavení zásad služby Azure Information Protection použijte odkazy v části Konfigurace zásad vaší organizace.For more information about configuring the options that you can make for a label, and other settings for your Azure Information Protection policy, use the links in the Configuring your organization's policy section.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.