Nejčastější dotazy k aplikaci Microsoft Azure Information Protection pro iOS a AndroidFAQs for Microsoft Azure Information Protection app for iOS and Android

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information ProtectionApplies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection

Tato stránka nabízí odpovědi na nejčastější dotazy k aplikaci Azure Information Protection pro iOS a Android.This page provides answers to frequently asked questions about the Azure Information Protection app for iOS and Android.

Co můžu dělat s aplikací Azure Information Protection?What can I do with the Azure Information Protection app?

Tato aplikace umožňuje zobrazit e-mailové zprávy s ochranou práv (soubory .rpmsg), pokud vaše e-mailová aplikace nativně nepodporuje ochranu dat přes správu přístupových práv.This app lets you view rights-protected email messages (.rpmsg files) if your email app doesn't natively support rights management data protection. Tato aplikace také umožňuje zobrazit soubory PDF, obrázky a textové soubory s ochranou práv.This app also lets you view rights-protected PDF files, and pictures and text files that are rights-protected. V současné době se tato aplikace nedá použít k vytváření nových chráněných e-mailových zpráv, k odpovědím na zprávy ani k vytváření nebo úpravám chráněných souborů.Currently, you cannot use this app to create new protected email messages, reply to them, or create or edit protected files.

Můžu otevřít soubory PDF, které jsou v knihovnách a OneDrivu pro firmy a které jsou chráněné SharePointem?Can I open PDF files that are in SharePoint protected libraries and OneDrive for Business?

Ano, můžete otevřít chráněné soubory PDF, které s vámi někdo sdílí prostřednictvím SharePointu a OneDrivu pro firmy.Yes, you can open protected PDF files that others have shared with you via SharePoint and OneDrive for Business. Klepněte na odkaz a zvolte tuto aplikaci, ve které se vám soubor otevře.Tap the link, and choose this app to open the file for you.

Tato aplikace otevře také soubory PDF, které jsou chráněné mimo SharePoint a OneDrive pro firmy (chráněné soubory PDF a .ppdf).This app can also open PDF files that have been protected outside SharePoint and OneDrive for Business (protected PDF and .ppdf files).

Můžu na svém mobilním zařízení spustit aplikaci Azure Information Protection?Can my mobile device run the Azure Information Protection app?

Aplikace Azure Information Protection vyžaduje minimálně verzi iOS 8 nebo Android 4.4.The Azure Information Protection app requires a minimum version of iOS 8 or Android 4.4.

Pokud máte tyto verze (nebo vyšší), můžete aplikaci nainstalovat a spustit ji na mobilním zařízení:If you have these versions or higher, you can install the app to run on your mobile device:

  • Pokud ke správě mobilního zařízení používáte Microsoft Intune, můžete aplikaci Azure Information Protection nainstalovat z Portálu společnosti.If your mobile device is managed by Microsoft Intune, you might be able to install the Azure Information Protection app from your company portal.

  • Pokud ke správě mobilního zařízení nepoužíváte Microsoft Intune nebo aplikace Azure Information Protection není na Portálu společnosti dostupná, můžete ji nainstalovat přímo z obchodu iTunes nebo Google Play. Můžete ji také nainstalovat tak, že v části Mobilní zařízení na stránce pro stažení aplikace Azure Information Protection kliknete na ikonu iOSu nebo Androidu.If your mobile device is not managed by Microsoft Intune or the Azure Information Protection app isn't available from your company portal, you can install the app either directly from the iTunes store and the Google Play store, or by clicking the iOS or Android icon from the Mobile Devices section on the Azure Information Protection download page.

Jak mám začít pracovat s aplikací prohlížeče?How do I get started with the viewer app?

Po instalaci aplikace není v daném okamžiku nutné provádět žádnou další akci.After you've installed the app, you don't need to do anything more at that point. Počkejte, než vám přijde chráněný e-mail nebo soubor, který budete chtít zobrazit, a pak ho otevřete kliknutím na možnost AIP Viewer.Wait until you get a protected email or file that you want to view, and then choose the AIP Viewer to open it. Zobrazí se výzva k přihlášení pomocí pracovního nebo školního účtu nebo výzva k výběru certifikátu.You will then be asked to sign in with your work or school account, or prompted to select a certificate. Po ověření těchto přihlašovacích údajů si pak můžete daný obsah přečíst.After these credentials are authenticated, you can then read the contents.

Pokud ale nechcete čekat, můžete si sami sobě poslat chráněný e-mail nebo soubor k zobrazení pomocí následujících pokynů: Začínáme s aplikací Microsoft Azure Information Protection pro iOS a AndroidHowever, if you don't want to wait, you can use the following instructions to send yourself a protected email or file to view: Get started with the Microsoft Azure Information Protection app for iOS and Android

Jaké přihlašovací údaje mám používat k přihlášení k této aplikaci?What credentials should I use to sign in to this app?

Pokud už vaše organizace má místní službu AD RMS (s rozšířením pro mobilní zařízení) nebo používá službu Azure Rights Management, můžete k přihlášení použít svoje přihlašovací údaje.If your organization already has AD RMS on-premises (with the mobile device extension) or uses the Azure Rights Management service, you can use your credentials to sign in. Pokud ne, můžete si zaregistrovat bezplatný nový účet pomocí stránky Azure Information Protection.If not, you can sign up for a free new account by using the Azure Information Protection page.

Můžu se k tomuto bezplatnému účtu zaregistrovat pomocí osobní e-mailové adresy, například účtem na Hotmailu nebo Gmailu?Can I sign up for the free account with my personal email address, such as a Hotmail or Gmail account?

Zatím ne.Not yet. V současné době se můžete zaregistrovat jenom pomocí podnikové e-mailové adresy (pracovní nebo školní účet).Today, you can sign up only with your business email address (work or school account). Na podpoře osobních e-mailových adres pracujeme. Až bude dostupná, zveřejníme to tu.We’re working on support for personal email addresses and will update this entry when it’s available.

Jaké přípony souborů můžu pomocí této aplikace otevřít?Which file extensions can I open with this app?

Můžete otevřít .rpmsg, .pdf, .ppdf, .pjpg, .pjpeg, .ptiff, .ppng, .ptxt, .pxml a několik dalších formátů textových a obrázkových souborů.You can open .rpmsg, .pdf, .ppdf, .pjpg, .pjpeg, .ptiff, .ppng, .ptxt, .pxml, and several other text and image file formats.

Úplný seznam přípon názvů textových a obrázkových souborů najdete v první tabulce v části Podporované typy souborů pro klasifikaci a ochranu příručky pro správce.For the full list of text and image file name extensions, see the first table in the Supported file types for classification and protection section from the admin guide.

Jak můžu odeslat připomínky k této aplikaci?How do I provide feedback about this app?

V aplikaci přejděte na Nastavení > Odeslat názor.In the app, go to Settings > Send feedback.

Nedostal jsem odpověď na dotaz – co mám dělat?My question has not been answered—what should I do?

Odešlete svůj dotaz na našem webu Yammer.Post your question on our Yammer site.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.