Přidávání aplikací s Microsoft IntuneAdd apps with Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Před zahájením nasazování aplikací s Microsoft Intune se seznamte s koncepty představenými v tomto tématu.Before you start deploying apps with Microsoft Intune, take some time to familiarize yourself with the concepts introduced in this topic. Tyto koncepty vám pomůžou porozumět tomu, které aplikace můžete nasadit na kterou platformu.These concepts help you understand which apps you can deploy to which platform. Taky vám pomůžou pochopit požadavky, které musí být splněné před nasazením aplikací.They also help you understand the prerequisites that must be in place before you deploy the apps.

Typy aplikací, které můžete nasaditApp types that you can deploy

Instalační program softwaruSoftware installer

Typ aplikaceApp type PodrobnostiDetails
Instalační služba systému Windows (*.exe, *.msi)Windows Installer (*.exe, *.msi) Tento typ aplikace musí podporovat tichou instalaci bez vstupu uživatele.This type of app must support silent installation with no user input. Dokumentace k aplikaci by měla zahrnovat příslušné možnosti příkazového řádku k tiché instalaci aplikace (například /q).Your app documentation should include the relevant command-line options to silently install the app (for example, /q). Seznam běžných možností příkazového řádku můžete najít v tématu Command-Line Switches for the Microsoft Windows Installer Tool (Přepínače příkazového řádku pro nástroj Instalační služba systému Microsoft Windows).You can find a list of common command-line options in Command-Line Switches for the Microsoft Windows Installer Tool.

Jakékoli další soubory a složky, které vyžaduje instalační program aplikace, musí být dostupné z umístění, které určíte pro instalační soubory aplikace.Any additional files and folders that the app’s setup program requires must be available from the location that you specify for the app setup files.

Instalační služba systému Windows (.msi) a oprava instalační služby systému Windows (.msp) nevyžadují ve většině případů pro Intune instalaci žádných argumentů příkazového řádku.In most cases, Windows Installer (.msi) and Windows Installer Patch (.msp) files do not require Intune to install any command-line arguments. Podívejte se do dokumentace aplikace.Check your app documentation.

Pokud se vyžadují argumenty příkazového řádku, musí být zadané jako název=dvojice hodnot (například TRANSFORMS=custom_transform.mst).If command-line arguments are required, they must be entered as Name=Value pairs (such as TRANSFORMS=custom_transform.mst).

Tento typ aplikace se vztahuje jenom na počítače s klientským softwarem Intune.This app type applies only to PCs that run the Intune software client.
Balíček aplikace pro Android (*.apk)App Package for Android (*.apk) Pokud chcete nasadit aplikace pro Android, budete potřebovat platný balíček .apk.To deploy Android apps, you must have a valid .apk package.
Balíček aplikace pro iOS (*.ipa)App Package for iOS (*.ipa) Pokud chcete nasadit aplikace systému iOS, budete potřebovat platný balíček .ipa.To deploy iOS apps, you must have a valid .ipa package.

Balíček .ipa musí být podepsaný společností Apple a datum vypršení platnosti v profilu zřizování musí být platné.The .ipa package must be signed by Apple, and the expiration date in the provisioning profile must be valid. Intune může distribuovat aplikace iOS s podnikovým certifikátem.Intune can distribute enterprise certificate iOS applications.

Nejsou podporované všechny aplikace certifikátu vývojáře Apple.Not all Apple developer certificate apps are supported.

Vaše společnost musí mít zaregistrovaný iOS Developer Enterprise Program.Your company must be registered for the iOS Developer Enterprise Program.

Ujistěte se, že brána firewall vaší organizace umožňuje přístup na weby zřizování a certifikace pro iOS.Make sure that your organization’s firewall allows access to the iOS provisioning and certification websites.

S aplikací není nutné nasazovat soubor manifestu (.plist).You don't need to deploy a manifest file (.plist) with the app.
Balíček aplikace pro Windows Phone (*.xap, .appx, .appxbundle)Windows Phone app package (*.xap, .appx, .appxbundle) Pokud chcete nasazovat aplikace, musíte mít podnikový certifikát podepisování mobilního kódu.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Další informace najdete v tématu Nastavení správy pro zařízení Windows Phone v Microsoft Intune.For details, see Set up Windows Phone management with Microsoft Intune.
Balíček aplikace pro Windows (.appx, .appxbundle)Windows app package (.appx, .appxbundle) Pokud chcete nasazovat aplikace, musíte mít podnikový certifikát podepisování mobilního kódu.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Podrobnosti najdete v tématu Nastavení správy pro zařízení Windows v Microsoft Intune.For details, see Set up Windows device management with Microsoft Intune.
Instalační služba systému Windows pomocí MDM (*.msi)Windows Installer through MDM (*.msi) Tuto aplikaci můžete použít k vytvoření a nasazení aplikací založených na instalační službě systému Windows na zaregistrované počítače s Windows 10.You use this app to create and deploy Windows Installer-based apps to enrolled PCs that run Windows 10. Tyto počítače jsou spravované pomocí správy mobilních zařízení (MDM).These PCs are managed through mobile device management (MDM).

Můžete nahrát jenom jeden soubor s příponou .msi.You can upload only a single file with the extension .msi.

Kód produktu a verze produktu v souboru se používají ke zjišťování aplikací.The file's product code and product version are used for app detection.

Použije se chování, které je při restartování aplikace výchozí.The default restart behavior of the app is used. Intune toto chování neřídí.Intune does not control this behavior.

Balíčky MSI na uživatele se nainstalují pro jednoho uživatele.Per-user MSI packages are installed for a single user.

Balíčky MSI na zařízení se nainstalují pro všechny uživatele zařízení.Per-machine MSI packages are installed for all users on the device.

Balíčky MSI v duálním režimu se momentálně nainstalují jenom pro všechny uživatele v zařízení.Dual-mode MSI packages are currently installed only for all users on the device.

Aktualizace aplikací jsou podporované, když kód produktu MSI jednotlivých verzí je stejný.App updates are supported when the MSI product code of each version is the same.

Všechny typy aplikací instalačního programu softwaru se odešlou do úložiště v cloudu.All software installer app types are uploaded to your cloud storage space.

Externí odkaz použijte, když máte následující položky:Use an external link when you have a:

  • Adresu URL, která umožňuje uživatelům stáhnout si aplikaci z App Storu.URL that lets users download an app from an app store.
  • Odkaz na webovou aplikaci, která se spouští z webového prohlížeče.Link to a web-based app that runs from the web browser.

Aplikace založené na externích odkazech nejsou uložené v cloudovém úložišti Intune.Apps based on external links are not stored in your Intune cloud storage space.

Spravované aplikace pro iOS z obchodu s aplikacemiManaged iOS app from the app store

Spravované aplikace pro iOS můžete použít ke správě a nasazení bezplatných aplikací pro systém iOS z App Storu.You can use managed iOS apps to manage and deploy iOS apps that are free of charge from the app store. Spravované aplikace pro iOS můžete použít taky k přidružení zásad správy mobilních aplikací k aplikacím, které splňují předpisy, a zkontrolovat jejich stav v konzole pro správu.You can also use managed iOS apps to associate mobile application management policies with compatible apps and review their status in the administrator console.

Spravované aplikace pro iOS nejsou uložené v cloudovém úložišti Intune.Managed iOS apps are not stored in your Intune cloud storage space.

Tip

Možnosti pro mobilní zařízení nejsou dostupné, dokud nenastavíte autoritu pro MDM na Intune.Options for mobile devices are not available until you set the MDM authority to Intune.

Vydavatel softwaru IntuneIntune software publisher

Když přidáváte nebo odebíráte aplikace pomocí konzoly pro správu Intune, spouští se Vydavatel softwaru Microsoft Intune.The Microsoft Intune Software Publisher starts when you add or modify apps from the Intune administrator console. Od vydavatele vyberte a nakonfigurujte typ instalačního programu softwaru, který bude provádět jednu z následujících akcí:From the publisher, you select and configure a software installer type that will either:

  • Nahrávat aplikace (pro počítače nebo pro mobilní zařízení) k uložení do cloudového úložiště Intune.Upload apps (programs for computers or apps for mobile devices) to be stored in Intune cloud storage.
  • Odkazovat na online obchod s aplikacemi nebo webovou aplikaci.Link to an online store or web application.

Než začnete používat vydavatele softwaru, musíte nainstalovat plnou verzi rozhraní Microsoft .NET Framework 4.0.Before you begin to use the software publisher, you must install the full version of Microsoft .NET Framework 4.0. Po instalaci může být nutný restart počítače, aby se vydavatel softwaru otevřel správně.After installation, you might have to restart your computer before the software publisher will open correctly.

prostor v cloudovém úložištiCloud storage space

Všechny aplikace, které vytváříte pomocí instalace typu Instalační program softwaru, se nahrají do cloudového úložiště Microsoft Intune.All apps that you create by using the software installer installation type are uploaded to Microsoft Intune cloud storage. Zkušební předplatné Intune zahrnuje 2 gigabajty (GB) cloudového úložiště, které se používá k ukládání spravovaných aplikací a aktualizací.A trial subscription of Intune includes 2 gigabytes (GB) of cloud-based storage that is used to store managed apps and updates. Úplné předplatné zahrnuje 20 GB úložného prostoru.Your full subscription includes 20 GB of storage space.

Objem využitého úložiště je dostupný v uzlu Využití úložiště pracovního prostoru Správce.You can see how much space you are using in the Storage Use node of the Admin workspace. Další úložiště pro Intune můžete zakoupit stejným způsobem jako u původního nákupu.You can purchase additional storage for Intune using your original purchase method. Pokud jste platili fakturou nebo platební kartou, navštivte portál pro správu předplatných.If you paid by invoice or credit card, visit the Subscription Management portal. Jinak kontaktujte svého partnera nebo prodejního zástupce.Otherwise, contact your partner or sales associate.

Požadavky na cloudové úložiště jsou následující:Requirements for cloud storage space are as follows:

  • Všechny instalační soubory musí být umístěné stejné složce.All app installation files must be in the same folder.
  • Maximální velikost kteréhokoli nahraného souboru je 2 GB.The maximum file size for any file that you upload is 2 GB.

Podpora aplikací pro Univerzální platformu WindowsSupport for Universal Windows Platform (UWP) apps

Počítače s Windows 10 nevyžadují k instalaci obchodních aplikací klíč pro zkušební načtení.Windows 10 PCs do not require a sideloading key to install line-of-business apps. Kvůli povolení zkušebního načtení ale musí mít klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps hodnotu 1.However, the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps must have a value of to 1 to enable sideloading.

Pokud není tento klíč registru nakonfigurovaný, nastaví Intune při prvním nasazení aplikace do zařízení automaticky hodnotu 1.If this registry key is not configured, Intune automatically sets this value to 1 the first time you deploy an app to the device. Pokud nastavíte hodnotu 0, nemůže ji Intune automaticky změnit a instalace obchodních aplikací se nezdaří.If you set this value to 0, Intune cannot automatically change the value, and the deployment of line-of-business apps fails.

Obchodní aplikace pro Univerzální platformu Windows musí být podepsané certifikátem pro podpis kódu, který musí být důvěryhodný pro všechna zařízení, ve kterých chcete aplikaci nasadit.Universal Windows Platform line-of-business apps must be signed with a code-signing certificate that is trusted on each device to which the app is deployed. Můžete použít certifikát z interní infrastruktury PKI nebo certifikát z veřejného kořenového certifikátu od jiného výrobce nainstalovaný v zařízení.You can use a certificate from an in-house public key infrastructure (PKI), or a certificate from a third-party public root certificate installed on the device.

V zařízeních se systémem Windows 10 Mobile můžete k podepisování univerzálních aplikací .appx používat jiný certifikát pro podepisování kódu než certifikát Symantec.On Windows 10 Mobile devices, you can use a non-Symantec code-signing certificate to sign universal .appx apps. U aplikací .xap a balíčků .appx sestavených pro systém Windows Phone 8.1, které chcete nainstalovat do zařízení se systémem Windows 10 Mobile, musíte použít certifikát pro podepisování kódu Symantec.For .xap apps, and also .appx packages built for Windows Phone 8.1 that you want to install on Windows 10 Mobile devices, you must use a Symantec code-signing certificate.

Závislosti pro aplikace pro UPWDependencies for UWP apps

Když do Intune přidáte balíček appxbundle Windows 10 UPW, musíte také zajistit, aby se nahrály všechny závislosti pro aplikaci.When you add a Windows 10 Universal appxbundle package to Intune, you must also ensure that any dependencies for the app are uploaded. Zkontrolujte, jestli složka Závislosti, která se vytvořila při vytvoření aplikace, je ve stejné složce jako samotný soubor .appxbundle.To upload dependencies, ensure that the Dependencies folder that was created when the app was built is in the same folder as the .appxbundle file itself. Když pak aplikaci nahrajete do Intune, nahrají se také všechny soubory ve složce Závislosti.That way, when you upload the app to Intune, any files in the Dependencies folder are also uploaded. Tento proces můžete vidět na následujícím obrázku:The following screen shot illustrates this process:

Jak vybrat závislosti balíčku appxbundle Windows 10 UPW

Další krokyNext steps

Aplikace musíte před nasazením přidat do konzoly Intune.You add apps in the Intune console before you can deploy them. Můžete přidávat aplikace pro registrovaná zařízení nebo pro počítače s Windows spravované klientským softwarem Intune.You can add apps for enrolled devices or for Windows PCs that you manage with the Intune client software.