Přidávání aplikací pro zaregistrovaná zařízení do IntuneAdd apps for enrolled devices to Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Než budete moci aplikaci nasadit nebo spravovat, je třeba přidat ji do Microsoft Intune.Before you can deploy or manage an app, you must add it to Microsoft Intune. V tomto tématu je uveden postup při přidávání aplikací pro zaregistrovaná zařízení.This topic shows you how to add apps for enrolled devices.

Important

Informace uvedené v tomto tématu vám pomůžou při přidávání aplikací, které chcete nasadit, do zaregistrovaných zařízení a zaregistrovaných počítačů s Windows.The information in this topic helps you add apps that you want to deploy to enrolled devices and enrolled Windows PCs. Pokud chcete přidat aplikace pro počítače s Windows, které spravujete pomocí klientského softwaru Intune, projděte si téma Přidání aplikací pro počítače s Windows v Microsoft Intune.If you want to add apps for Windows PCs that you manage by using the Intune client software, see Add apps for Windows PCs in Microsoft Intune.

Přidání aplikaceAdd the app

Pomocí Vydavatele softwaru Microsoft Intune nakonfigurujete vlastnosti aplikace a (kde je to potřeba) ji nahrajete do cloudového úložiště.You use the Intune Software Publisher to configure the properties of the app and, where applicable, upload it to your cloud storage space. Použijte následující postup:Use the following procedure:

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Aplikace > Přidat aplikace. Spustí se Vydavatel softwaru Intune.In the Microsoft Intune administrator console, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher.

  Tip

  Před spuštěním vydavatele softwaru možná budete muset zadat svoje uživatelské jméno a heslo k Intune.You might need to enter your Intune user name and password before the publisher starts.

 2. Na stránce Instalace softwaru ve vydavateli vyberte u položky Vyberte, jakým způsobem má být tento software zpřístupněn pro zařízení jednu z těchto možností:On the Software setup page of the publisher, choose one of the following options for Select how this software is made available to devices:

  • Instalační program softwaru – u aplikací s příponou .msi:Software installer, for apps with the extension .msi:

   • Vyberte typ souboru instalačního programu softwaru.Select the software installer file type. Označuje typ softwaru, který chcete nasadit.This indicates the type of software that you want to deploy. Pokud třeba chcete instalovat aplikaci pro iOS, zvolte Balíček aplikace pro systém iOS (soubor *.ipa).For example, if you want to install an iOS app, choose App Package for iOS (*.ipa file).
   • Zadejte umístění instalačních souborů softwaru.Specify the location of the software setup files. Zadejte umístění instalačních souborů, nebo zvolte Procházet a vyberte umístění ze seznamu.Enter the location of the installation files, or choose Browse to select the location from a list.
   • Zahrňte další soubory a podsložky ze stejné složky.Include additional files and subfolders from the same folder. Tato možnost je jen pro typ souboru Instalační služby systému Windows.This option is for the Windows Installer file type only.
    Software, který používá Instalační službu systému Windows, někdy potřebuje podpůrné soubory. Ty se většinou nacházejí ve stejné složce jako instalační soubory.Some software that uses Windows Installer requires supporting files that are typically found in the same folder as the installation files. Tuto možnost vyberte, když chcete tyto soubory i nasadit.Select this option if you also want to deploy these files.
    U tohoto typu instalace se využívá část prostoru cloudového úložiště.This installation type uses some of your cloud storage space.
  • Externí odkaz – u aplikací, které chcete vytvořit zadáním odkazu na obchod s aplikacemi:External link, for apps that you want to create by specifying a link to an app store:

   • Zadejte adresu URL.Specify the URL. Zadejte některou z těchto adres URL:Specify the URL of one of the following:
    • Adresa URL obchodu s aplikacemi obsahujícího aplikaci, kterou chcete nasadit.The app store URL of the app that you want to deploy. Pokud třeba chcete nasadit aplikaci Vzdálená plocha od Microsoftu pro Android, zadejte https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android.For example, if you want to deploy the Microsoft Remote Desktop app for Android, specify https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android.
     Pokud chcete vyhledat adresu URL aplikace, pomocí vyhledávacího webu najděte stránku obchodu, který aplikaci obsahuje.To find the URL of the app, use a search engine to find the store page that contains the app. Pokud budete chtít najít třeba aplikaci Vzdálená plocha, můžete vyhledat výraz Microsoft Vzdálená plocha Android.For example, to find the Remote Desktop app, you can search for Microsoft Remote Desktop Android.
    • Web.A website. Intune nasadí na zařízení ikonu zástupce odkazující na daný web.Intune will deploy a shortcut icon to the site on the device (known as a web clip).
    • Aplikace na webu.An app on the web. Intune nasadí na zařízení ikonu zástupce odkazující na danou aplikaci.Intune will deploy a shortcut icon to the app on the device.
   • K otevření tohoto odkazu se vyžaduje spravovaný prohlížeč (jenom Android a iOS):Require a managed browser to open this link (Android and iOS only). Když nasadíte odkaz na web nebo do webové aplikace pro uživatele, budou ho moct otevřít jen v prohlížeči spravovaném přes Intune.When you deploy a link to a website or web app to users, they will be able to open it only in the Intune managed browser. Tento prohlížeč musí být nainstalovaný na jejich zařízení.This browser must be installed on their device.
    Další podrobnosti o spravovaném prohlížeči najdete v tématu Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravovaného prohlížeče v Microsoft Intune.For more details about the managed browser, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
    U tohoto typu instalace se nepoužívá žádný prostor cloudového úložiště.This installation type does not use any of your cloud storage space.
  • Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu – u bezplatných aplikací z obchodu iTunes, které chcete spravovat pomocí zásad pro správu mobilních aplikací (MAM):Managed iOS app from the app store, for free apps from the iTunes store that you want to manage with mobile application management (MAM) policies:

   • Zadejte adresu URL.Specify the URL. Zadejte adresu URL obchodu s aplikacemi obsahujícího aplikaci, kterou chcete nasadit.Enter the app store URL of the app that you want to deploy. Pokud třeba chcete nasadit aplikaci Pracovní složky pro iOS od Microsoftu, zadejte adresu https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8.For example, if you want to deploy the Microsoft Work Folders app for iOS, specify https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8.
    U tohoto typu instalace se nepoužívá žádný prostor cloudového úložiště.This installation type does not use any of your cloud storage space.

   Pokud třeba chcete nasadit na zařízení aplikaci Microsoft Word z obchodu iTunes, stránka bude vypadat takto:For example, if you want to deploy the Microsoft Word app from the iTunes store to devices, the page would look like this:

   Intune Software Publisher

Note

Pokud chcete přidat a nasadit aplikaci z obchodu, musí mít koncoví uživatelé u tohoto obchodu zřízený účet, aby si aplikaci mohli nainstalovat.When you add and deploy an app from a store, end users must have an account with that store in order to be able to install the app.

 1. Na stránce Popis softwaru nakonfigurujte následující nastavení:On the Software description page, configure the following:

  Tip

  Některé hodnoty můžou být vyplněné automaticky v závislosti na používaném typu instalačního programu.Depending on the installer type that you are using, some of these values might have been automatically entered.

  • Vydavatel:Publisher. Zadejte název vydavatele aplikace.Enter the name of the publisher of the app.
  • Název.Name. Zadejte název aplikace, který se zobrazí na portálu společnosti.Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
   Ověřte, že názvy všech používaných aplikací jsou jedinečné.Make sure all app names that you use are unique. Pokud stejný název aplikace existuje dvakrát, zobrazí se na portálu společnosti uživatelům jenom jedna z aplikací.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Popis.Description. Zadejte popis aplikace.Enter a description for the app. Zobrazí se uživatelům na portálu společnosti.This will be displayed to users in the company portal.
  • Adresa URL informací o softwaru:URL for software information. Ta je k dispozici jenom v případě, že jste vybrali Instalační program softwaru.This is available only if you selected Software installer. Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci.Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adresa URL zásad ochrany osobních údajů:Privacy URL. Ta je k dispozici jenom v případě, že jste vybrali Instalační program softwaru.This is available only if you selected Software installer. Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci.Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Kategorie (volitelné).Category (optional). Vyberte jednu z předdefinovaných kategorií aplikací.Select one of the built-in app categories. Uživatelé ji budou moct při procházení portálu snáz najít.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Zobrazit jako doporučenou aplikaci a upozornit na ni na portálu společnosti:Display this as a featured app and highlight it in the company portal. Když uživatelé hledají aplikace, zobrazí se aplikace výrazně na hlavní stránce portálu společnosti.Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Ikona (volitelné):Icon (optional). Nahrajte ikonu, která bude k aplikaci přidružená.Upload an icon that will be associated with the app. Tato ikona se u aplikace zobrazí, když uživatelé procházejí portál společnosti.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.

   V tomto příkladu jste nakonfigurovali popis aplikace Microsoft Word pro iOS:In this example, you configured a description for the Microsoft Word app for iOS:

   Příklad popisu softwaru

 2. Na stránce Požadavky vyberte požadavky, které je potřeba splnit, aby bylo možné aplikaci na zařízení nainstalovat.On the Requirements page, select the requirements that must be met before the app can be installed on a device. Například u balíčku aplikace pro iOS můžete vybrat minimální požadovanou verzi iOS.For example, for an app package for iOS, you can select the minimum version of iOS required. Kromě toho můžete vybrat typ zařízení, který je třeba použít, třeba iPhone nebo iPad.Additionally, you can select the type of device that it must be, like an iPhone or an iPad.

  Tip

  Stránka Požadavky se nezobrazuje u všech typů aplikací.The Requirements page is not displayed for all types of apps.

 3. Další stránky průvodce se zobrazí, pokud zvolíte typ souboru Instalační služba systému Windows.Further wizard pages are displayed when you choose the Windows Installer file type. Tento typ souboru se používá, když nasazujete software do počítačů s Windows 10 nebo novějším systémem, které jsou zaregistrované v Intune.This file type is used when you deploy software to PCs running Windows 10 or later that are enrolled with Intune.

 4. Na stránce Shrnutí zkontrolujte zadané informace.On the Summary page, review the information that you specified. Až budete připravení, zvolte Odeslat.When you are ready, choose Upload.

 5. Postup dokončíte výběrem možnosti Zavřít.Choose Close to finish.

Aplikace se zobrazí v uzlu Aplikace v pracovním prostoru Aplikace.The app is displayed on the Apps node of the Apps workspace.

Příklad: Nasazení aplikací .msi na zařízení s Windows 10Example - Deploying .msi applications to Windows 10 devices

V tomto čtyřminutovém videu získáte informace o postupu při nasazování aplikací typu Instalační služba systému Windows (.msi) na zaregistrovaná zařízení s Windows 10.In this four-minute video, you'll learn about how to deploy Windows Installer (.msi) applications to enrolled devices that run Windows 10.

Další krokyNext steps

Dalším krokem po vytvoření aplikace je její nasazení.After you've created an app, the next step is to deploy it. Další informace najdete v tématu Nasazení aplikací v Microsoft Intune.To find out more, see Deploy apps in Microsoft Intune.