Přidání aplikací pro počítače s Windows, na kterých běží softwarový klient IntuneAdd apps for Windows PCs that run the Intune software client

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

V tomto tématu se dozvíte, jak přidat do Intune aplikace před tím, než je nasadíte.Use the information in this topic to learn how to add apps to Intune before you deploy them.

Důležité

Informace v tomto tématu vám pomůžou přidat aplikace pro počítače s Windows, které spravujete pomocí softwarového klienta Intune.The information in this topic helps you add apps for Windows PCs that you manage by using the Intune software client. Pokud chcete aplikace přidávat do zaregistrovaných počítačů s Windows nebo do jiných mobilních zařízení, přečtěte si téma Přidání aplikací pro mobilní zařízení v Microsoft Intune.If you want to add apps for enrolled Windows PCs and other mobile devices, see Add apps for mobile devices in Microsoft Intune.

Abyste mohli aplikace do počítačů instalovat, musí podporovat bezobslužnou instalaci – bez zásahu uživatele.To install apps to PCs, they must be capable of being installed silently, with no user interaction. Pokud tomu tak není, instalace se nezdaří.If this is not the case, the installation will fail.

Přidání aplikaceAdd the app

Pomocí Vydavatele softwaru Microsoft Intune nakonfigurujete vlastnosti aplikace a odešlete ji do svého cloudového úložiště. K tomu slouží tento postup:You use the Intune Software Publisher to configure the properties of the app and upload it to your cloud storage space by using the following procedure:

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Aplikace > Přidat aplikace. Spustí se Vydavatel softwaru Intune.In the Microsoft Intune administrator console, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher.

  Tip

  Před spuštěním vydavatele softwaru možná budete muset zadat svoje uživatelské jméno a heslo k Intune.You might need to enter your Intune user name and password before the publisher starts.

 2. Na stránce Instalace softwaru vydavatele v části Vyberte, jakým způsobem má být tento software zpřístupněn pro zařízení zvolte Instalační program softwaru a pak určete jednu z těchto možností:On the Software setup page of the publisher, under Select how this software is made available to devices, choose Software installer, and then specify:

  • Vyberte typ souboru instalačního programu softwaru.Select the software installer file type. Označuje typ softwaru, který chcete nasadit.This indicates the type of software that you want to deploy. U počítačů s Windows zvolte Instalační služba systému Windows.For a Windows PC, choose Windows Installer.
  • Zadejte umístění instalačních souborů softwaru.Specify the location of the software setup files. Zadejte umístění instalačních souborů, nebo zvolte Procházet a vyberte umístění ze seznamu.Enter the location of the installation files, or choose Browse to select the location from a list.
  • Zahrnout další soubory a podsložky ze stejné složky.Include additional files and subfolders from the same folder. Software, který používá Instalační službu systému Windows, někdy potřebuje podpůrné soubory.Some software that uses Windows Installer requires supporting files. Ty musí být umístěné ve stejné složce jako instalační soubor.These must be located in the same folder as the installation file. Tuto možnost vyberte, když chcete nasadit i podpůrné soubory.Select this option if you also want to deploy these supporting files.

  Pokud třeba chcete publikovat aplikaci s názvem Application.msi do Intune, stránka bude vypadat takto: Stránka instalace softwaru vydavateleFor example, if you want to publish an app named Application.msi to Intune, the page would look like this: Software setup page of the publisher

  U tohoto typu instalace se využívá část prostoru cloudového úložiště.This installation type uses some of your cloud storage space.

 3. Na stránce Popis softwaru nakonfigurujte následující nastavení.On the Software description page, configure the following.

  Poznámka

  Některé hodnoty můžou být vyplněné automaticky nebo se nemusí zobrazit. Záleží na používaném instalačním souboru.Depending on the installer file that you are using, some of these values might have been automatically entered, or they might not appear.

  • Vydavatel.Publisher. Zadejte název vydavatele aplikace.Enter the name of the publisher of the app.
  • Název.Name. Zadejte název aplikace, který se zobrazí na portálu společnosti.Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
   Ověřte, že názvy všech používaných aplikací jsou jedinečné.Make sure all app names that you use are unique. Pokud stejný název aplikace existuje dvakrát, zobrazí se na portálu společnosti uživatelům jenom jedna z aplikací.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Popis.Description. Zadejte popis aplikace.Enter a description for the app. Zobrazí se uživatelům na portálu společnosti.This will be displayed to users in the company portal.
  • Adresa URL informací o softwaru (volitelné).URL for software information (optional). Můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci.Enter the URL of a website that contains information about this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adresa URL zásad ochrany osobních údajů (volitelné).Privacy URL (optional). Můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci.Enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Kategorie (volitelné).Category (optional). Vyberte jednu z předdefinovaných kategorií aplikací.Select one of the built-in app categories. Uživatelé ji budou moct při procházení portálu snáz najít.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Ikona (volitelné).Icon (optional). Nahrajte ikonu, která bude k aplikaci přidružená.Upload an icon that will be associated with the app. Tato ikona se u aplikace zobrazí, když uživatelé procházejí portál společnosti.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.
 4. Na stránce Požadavky vyberte požadavky, které je potřeba splnit, aby bylo možné aplikaci nainstalovat.On the Requirements page, select the requirements that must be met before the app can be installed. Vybírejte z těchto možností:Choose from:

  • Architektura.Architecture. Vyberte, do jakých systémů je možné aplikaci instalovat: 32bitové, 64bitové nebo obojí.Select whether this app can be installed on 32-bit, 64-bit, or both operating systems.
  • Operační systém.Operating System. Vyberte minimální verzi operačního systému, který umožňuje aplikaci nainstalovat.Select the minimum operating system on which this app can be installed.
 5. Na stránce Pravidla detekce můžete nakonfigurovat pravidla, která zjistí, jestli už je konfigurovaná aplikace na počítači nainstalovaná.On the Detection rules page, you can configure rules to detect whether the app that you are configuring is already installed on a PC. Nebo můžete použít výchozí pravidla detekce k automatickému přepsání dříve nainstalovaných verzí aplikace.Or, you can use the default detection rules to automatically overwrite any previously installed versions of the app. Tato možnost se týká Instalační služby systému Windows (jenom soubory .exe).This option is for Windows Installer (.exe files only).

  Jaká pravidla můžete konfigurovat:The rules that you can configure are:

  • Soubor existuje.File exists. Zadejte cestu k souboru, který chcete zjistit.Specify the path to the file that you want to detect. Můžete hledat ve složce %ProgramFiles% (prohledá složku Program Files<cesta> a Program Files (x86)<cesta>) na počítači nebo ve složce %SystemDrive% (prohledá kořenovou jednotku počítače, většinou je to jednotka C:).You can search under %ProgramFiles% (which searches Program Files<path> and Program Files (x86)<path>) on the PC or %SystemDrive% (which searches from the root drive of the PC, typically drive C).
  • Kód produktu MSI existuje.MSI product code exists. Pokud chcete vybrat soubor Instalační služby systému Windows (.msi), který chcete detekovat, vyberte Procházet.Choose Browse to choose the Windows Installer (.msi) file that you want to detect.
  • Klíč registru existuje.Registry key exists. Zadejte klíč registru, který začíná HKEY_LOCAL_MACHINE\.Specify a registry key that begins with HKEY_LOCAL_MACHINE\. Prohledají se 32bitové i 64bitové cesty registru.Both 32-bit and 64-bit registry paths are searched. Pokud zadaný klíč v některém umístění existuje, pravidlo detekce je splněné.If the key that you specified exists in either location, the detection rule is satisfied.

  Pokud aplikace odpovídá některému z nakonfigurovaných pravidel, nebude se instalovat.If the app satisfies any of the rules that you have configured, it will not be installed.

 6. Platí jen pro typ souboru Instalační služba systému Windows (.msi a .exe): Na stránce Argumenty příkazového řádku můžete vybrat, jestli chcete instalačnímu programu poskytnout volitelné argumenty příkazového řádku.For the Windows Installer file type only (.msi and .exe): On the Command line arguments page, choose whether you want to supply optional command-line arguments for the installer. Intune automaticky přidá tyto parametry:The following parameters are added automatically by Intune:

  • Pro soubory .exe se přidá parametr /install.For .exe files, /install is added.
  • Pro soubory .msi se přidá parametr /quiet.For .msi files, /quiet is added. Pamatujte na to, že tyto možnosti budou fungovat jenom v případě, že to povolil tvůrce balíčku aplikace.Note that these options will only work if the creator of the app package enabled functionality for this.
 7. Platí jen pro typ souboru Instalační služba systému Windows (jenom .exe): Na stránce Návratové kódy můžete přidat nové chybové kódy, které Intune dokáže interpretovat při instalaci aplikace na spravovaný počítač s Windows.For the Windows Installer file type only (.exe only): On the Return codes page, you can add new error codes that Intune interprets when the app is installed on a managed Windows PC.

  Ve výchozím nastavení Intune používá standardní návratové kódy, kterými oznamuje úspěch nebo selhání instalace balíčku aplikace: 0 (úspěch) nebo 3010 (úspěch s restartem).By default, Intune uses industry-standard return codes to report the failure or success of an app package installation: 0 (Success) or 3010 (Success with restart). Do seznamu taky můžete přidat vlastní návratové kódy.You can also add your own return codes to this list. Pokud zadáte seznam návratových kódů a instalace aplikace vrátí kód, který v seznamu není, interpretuje se to jako selhání instalace.If you specify a list of return codes and the app installation returns a code that isn't on the list, it is interpreted as a failure.

 8. Na stránce Shrnutí zkontrolujte zadané informace.On the Summary page, review the information that you specified. Až budete připravení, zvolte Odeslat.When you are ready, choose Upload.

 9. Postup dokončíte výběrem možnosti Zavřít.Choose Close to finish.

Aplikace se zobrazí v uzlu Aplikace v pracovním prostoru Aplikace.The app is displayed on the Apps node of the Apps workspace.

Další krokyNext steps

Dalším krokem po vytvoření aplikace je její nasazení.After you've created an app, the next step is to deploy it. Další informace najdete v tématu Nasazení aplikací v Microsoft Intune.To find out more, see Deploy apps in Microsoft Intune.

Různé tipy a triky pro nasazení softwaru na počítače s Windows najdete v blogovém příspěvku Support Tip: Best Practices for Intune Software Distribution to PC’s (Tip pro podporu: Osvědčené postupy distribuce softwaru na počítače pomocí Intune).If you want to read more information about tips and tricks to deploy software to Windows PCs, see the blog post Support Tip: Best Practices for Intune Software Distribution to PC’s.