Přidání aplikací Skycure, aplikace Microsoft Authenticator a zásad konfigurace pro iOSAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS configuration policy

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud chcete přidat a nasadit aplikace Skycure, aby koncoví uživatelé mohli dostávat oznámení, když je v jejich mobilních zařízeních identifikována hrozba, a získat pokyny k nápravě těchto hrozeb, budete muset použít službu Intune.You need to use Intune to add and deploy the Skycure apps so end-users can receive notifications when a threat is identified in their mobile devices, and to receive guidance to remediate the threats.

Kromě toho budete potřebovat Microsoft Authenticator, aby se mohla identita uživatelů ověřit pomocí služby Azure AD a zásad konfigurace aplikace pro iOS. Ty aplikaci Skycure pro iOS signalizují, že má použít službu Intune a jednotné přihlašování (SSO) služby Azure AD, aby uživatelé nemuseli zadávat uživatelské jméno a heslo pokaždé, když se do aplikace Skycure přihlašují.Additionally, you need the Microsoft Authenticator so users can have their identities checked by Azure AD, and the iOS app configuration policy which signals the Skycure iOS app to use Intune and Azure AD Single Sign On (SSO) so users don’t need to type username and password every time they log in the Skycure app.

Před zahájenímBefore you begin

 • Níže uvedený postup musíte provést na klasickém portálu Intune.The below steps need to be completed in the Intune classic portal.

 • Použijte stejný účet Azure AD, který jste dříve nakonfigurovali v konzole pro správu Skycure. Mělo by jít o stejný účet, který slouží k přihlašování ke klasickému portálu Intune.Use the same Azure AD account previously configured in the Skycure Management console, which should be the same account used to log in into the Intune classic portal.

 • Musíte mít připravený integrační soubor Skycure.You need to have the Skycure integration file ready to use. Je to soubor .zip, který jste v předchozím kroku stáhli z konzoly pro správu Skycure a který obsahoval soubor skycure_configuration.plist s parametry zásad konfigurace aplikace pro iOS.This is the .zip file previously downloaded from the Skycure Management console, which contains the file skycure_configuration.plist with the iOS app configuration policy parameters.

 • Ověřte si, že jste seznámení s těmito postupy:Make sure you’re familiar with the process of:

Postup přidání aplikace Skycure pro AndroidTo add the Skycure app for Android

 1. Na klasickém portálu Intune vyberte Aplikace > Přidat aplikace. Tím se spustí Vydavatel softwaru Intune. Potom klikněte na Další.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Na stránce Instalace softwaru vyberte Externí odkaz a potom v části Zadejte adresu URL vložte adresu URL pro aplikaci Skycure pro Android.On the Software setup page, choose External link, then paste the Skycure app for Android url under Specify the URL.

  Zadání adresy URL ve Vydavateli softwaru Intune

 3. Na stránce Popis softwaru zadejte vydavatele, název a popis, vyberte možnost Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnosti a potom klikněte na Další.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Popis softwaru ve Vydavateli softwaru Intune

 4. Klikněte na Nahrát a potom na Zavřít.Click Upload, then Close.

Postup přidání aplikace Skycure pro iOSTo add the Skycure app for iOS

 1. Na klasickém portálu Intune vyberte Aplikace > Přidat aplikace. Tím se spustí Vydavatel softwaru Intune. Potom klikněte na Další.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Na stránce Instalace softwaru vyberte Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu a potom v části Zadejte adresu URL vložte adresu URL pro aplikaci Skycure pro iOS.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Skycure app for iOS url under Specify the URL.

  Spravovaná aplikace pro iOS ve Vydavateli softwaru Intune

 3. Na stránce Popis softwaru zadejte vydavatele, název a popis, vyberte možnost Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnosti a potom klikněte na Další.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Možnosti ve Vydavateli softwaru Intune

 4. Na stránce Požadavky vyberte v části Typ mobilního zařízení možnost Jakýkoli a potom klikněte na Další.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Klikněte na Nahrát a potom na Zavřít.Click Upload, then Close.

Postup přidání aplikace Microsoft Authenticator pro iOSTo add the Microsoft Authenticator app for iOS

 1. Na klasickém portálu Intune vyberte Aplikace > Přidat aplikace. Tím se spustí Vydavatel softwaru Intune. Potom klikněte na Další.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Na stránce Instalace softwaru vyberte Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu a potom v části Zadejte adresu URL vložte adresu URL pro aplikaci Microsoft Authenticator pro iOS.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Microsoft Authenticator app for iOS url under Specify the URL.

  Druhá spravovaná aplikace pro iOS ve Vydavateli softwaru Intune

 3. Na stránce Popis softwaru zadejte vydavatele, název a popis, vyberte možnost Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnosti a potom klikněte na Další.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Třetí spravovaná aplikace pro iOS ve Vydavateli softwaru Intune

 4. Na stránce Požadavky vyberte v části Typ mobilního zařízení možnost Jakýkoli a potom klikněte na Další.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Klikněte na Nahrát a potom na Zavřít.Click Upload, then Close.

Postup přidání zásad konfigurace aplikace Skycure pro iOSTo add the Skycure iOS app configuration policy

 1. Na klasickém portálu Intune vyberte Zásady > Přehled > Přidat zásadu.In the Intune classic portal, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. V seznamu zásad rozbalte iOS, zvolte Zásada konfigurace mobilní aplikace (iOS 8.0 a novější) a pak zvolte Vytvořit zásadu.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration Policy (iOS 8.0 and later), then choose Create Policy.

  Zásada konfigurace aplikace pro iOS

 3. Na stránce Vytvořit zásadu v části Obecné zadejte název a nepovinný popis zásady konfigurace aplikace pro iOS.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the iOS app configuration policy.

  a.a. Otevřete pomocí textového editoru, jako je Poznámkový blok, soubor skycure_configuration.plist, zkopírujte jeho obsah a vložte ho do těla Zásada konfigurace mobilní aplikace, zvolte Ověřit a potom zvolte Uložit zásadu.Open the skycure_configuration.plist file using a text editor like notepad, copy the content and paste it into the Mobile App Configuration Policy body, choose Validate, then choose Save Policy.

  Druhá zásada konfigurace aplikace pro iOS

Další krokyNext steps

Nasazení aplikací Skycure, aplikace Microsoft Authenticator a zásad konfigurace aplikace pro iOSDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS app configuration policy