Konfigurace aplikací pro Android for Work pomocí zásad konfigurace mobilních aplikací v Microsoft IntuneConfigure Android for Work apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Zásady konfigurace mobilních aplikací v Microsoft Intune slouží k poskytování nastavení, která se můžou požadovat, když uživatelé spustí aplikaci.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Aplikace může například vyžadovat, aby uživatelé zadali:For example, an app might require users to specify:

 • Vlastní číslo portuA custom port number
 • Nastavení jazykaLanguage settings
 • Nastavení brandingu, jako je logo společnostiBranding settings such as a company logo

Když tato nastavení zadají uživatelé špatně, může to zvýšit zatížení vašeho helpdesku a zpomalit přijímání nových aplikací.If users enter settings incorrectly, it can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

Zásady konfigurace mobilních aplikací umožňují nasazení těchto nastavení na zařízení před tím, než uživatelé spustí aplikaci.Mobile app configuration policies let you deploy these settings to devices before users run the app. Nastavení se zadá automaticky a uživatelé nemusí provádět žádnou akci.The settings are supplied automatically, and users need to take no action.

Aby bylo možné využít zásady konfigurace aplikací, musí vývojář aplikace konfigurace, které vytvoří, zpřístupnit.To utilize app configuration policies, the app developer must have exposed enterprise app configurations when they created it. Například Google Chrome zpřístupňuje nastavení, která umožňují nastavit výchozí záložky, povolené a zakázané weby a další možnosti.For example, Google Chrome exposes settings that let you set default bookmarks, allowed and denied sites, and more. Informace o tom, jestli jsou tato nastavení podporovaná a jak se zadávají v zásadách, vám sdělí vývojář aplikace.Contact the developer of the app to see if these settings are supported and how to specify them in the policy.

Zásadu konfigurace aplikace nasadíte stejným uživatelům, jakým jste nasadili aplikaci, kterou chcete konfigurovat.You deploy the app configuration policy to the same users to whom you have deployed the app you want to configure. Nastavení aplikace se použijí při spuštění aplikace.App settings are applied when the app is run.

Konfigurace zásady konfigurace mobilních aplikacíConfigure a mobile app configuration policy

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Zásady > Přehled > Přidat zásadu.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. V seznamu zásad rozbalte Android for Work, zvolte Zásady konfigurace mobilních aplikací (Android for Work) a pak zvolte Vytvořit zásadu.In the list of policies, expand Android for Work, choose Mobile App Configuration Policy (Android for Work), and then choose Create Policy.

  Tip

  Pro tento typ zásad můžete konfigurovat jenom vlastní nastavení.You can configure only custom settings for this policy type. Doporučená nastavení nejsou dostupná.Recommended settings are not available.

 3. V části Obecné stránky Vytvořit zásadu zadejte název a nepovinný popis zásady konfigurace mobilních aplikací.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. V sekci Zásady konfigurace mobilních aplikací této stránky zadejte následující informace:In the Mobile App Configuration Policy section of the page, specify the following information:

  • ID balíčku aplikace, pro kterou tato konfigurace platí – ID balíčku najdete v části id= adresy URL stránky této aplikace v obchodě Google Play.Package ID for the application that this configuration applies to - The package ID can be found in the 'id=' section of the app URL on it's Google Play page. Například ID balíčku pro aplikaci Microsoft Excel je com.microsoft.office.excel.For example, the package ID for the Microsoft Excel app is com.microsoft.office.excel.
  • Do textového pole zadejte data nastavení aplikace, která chcete konfigurovat.In the text box, enter the data for the app settings you want to configure. Tato nastavení získáte od dodavatele aplikace.You get these settings from the supplier of the app. Ne všechny aplikace tato nastavení podporují.Not all apps support these settings.
 5. Kliknutím na Ověřit zkontrolujte, že zadaná data mají platný formát seznamu vlastností.Click Validate to ensure that the data that you entered is in a valid property list format.

  Důležité

  Při kliknutí na Ověřit Intune zkontroluje, že zadaná data mají platný formát.When you click Validate, Intune checks that the configuration data you entered is in a valid format. Nekontroluje, jestli tato data budou fungovat s aplikací, ke které jsou přidružená.It does not check that the data will work with the app that it is associated with.

 6. Po dokončení klikněte na Uložit zásadu.When you are done, click Save Policy.

Nová zásada se zobrazí v uzlu Zásady konfigurace .The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

Nasazení zásady konfigurace aplikaceDeploy the app configuration policy

Po vytvoření musíte zásadu konfigurace aplikace nasadit stejným uživatelům, jakým jste nasadili aplikaci, pro kterou budou tato nastavení platit.After you have created a mobile app configuration policy, you must deploy it to the same users to whom you deploy the app to which the settings will apply.

Informace o nasazení zásad najdete v tématu Nasazení zásady konfigurace.For information about how to deploy policies, see deploy a configuration policy

Informace o nasazení aplikací do zařízení s Androidem for Work najdete v tématu Jak nasadit aplikace pro Android for Work pomocí Intune.For information about how to deploy apps to Android for Work devices, see How to deploy Android for Work apps with Intune.

Při spuštění aplikace nasazené do zařízení se aplikace spustí s nastavením, které jste nakonfigurovali v zásadě konfigurace mobilních aplikací.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

Tip

Pro každou aplikaci nasaďte uživateli jen jednu zásadu konfigurace aplikace.Only deploy one app configuration policy for each app to a user.