Jak nasadit aplikace do zařízení s Androidem for Work pomocí IntuneHow to deploy apps to Android for Work devices with Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Na zařízení s Androidem for Work se aplikace nasazují jiným způsobem než na zařízení se standardním Androidem.You deploy apps to Android for Work devices in a different way than you deploy them to standard Android devices. Všechny aplikace, které instalujete pro Android for Work, pocházejí z obchodu Google Play for Work.All apps you install for Android for Work come from the Google Play for Work store. Do tohoto obchodu se přihlásíte, prohlédnete si požadované aplikace a schválíte je.You log on to the store, browse for the apps you want, and approve them. Aplikace se pak objeví v uzlu Multilicenční aplikace konzoly Intune.The app then appears in the Volume-Purchased Apps node of the Intune console. Odsud můžete nasazení aplikace spravovat stejným způsobem, jakým byste nasadili jakoukoli jinou aplikaci.From here, you can manage deployment of the app in the same way you would deploy any other app.

Pokud jste vytvořili své vlastní obchodní aplikace, můžete je také nasadit:Additionally, if you have created your own line of business (LOB) apps, you can deploy them as follows:

 • Zaregistrujte si vývojářský účet Google, který umožňuje publikování aplikací do privátní oblasti obchodu Google Play.Sign up for a Google Developer account, which lets you publish apps to a private area in the Google Play store.
 • Synchronizujte aplikace s Intune.Synchronize the apps with Intune.

Než začneteBefore you start

Ověřte, že jste na kartě Správce konzoly Intune nakonfigurovali vzájemnou spolupráci Intune a Androidu for Work.Make sure you have configured Intune and Android for Work to work together in the Admin tab of the Intune console.

Synchronizace aplikace z obchodu Google Play for WorkSynchronize an app from the Google Play for Work store

 1. Přejděte do obchodu Google Play for Work.Go to the Google Play for Work store. Přihlaste se pomocí stejného účtu, který jste použili ke konfiguraci propojení mezi Intune a Androidem for Work.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 2. Vyhledejte v obchodě aplikaci, kterou chcete nasadit pomocí Intune.Search the store for the app you want to deploy using Intune.
 3. Na stránce se zvolenou aplikací vyberte Schválit.On the page for the app you chose, choose Approve. V tomto příkladu je zvolená aplikace Microsoft Excel.In this example, you have chosen the Microsoft Excel app.
  Příklad schválení aplikaceApprove app example
 4. Otevře se okno s žádostí, abyste této aplikaci udělili oprávnění k provádění různých operací.A window for the app opens asking you to give permissions for the app to perform various operations. Pokračujte výběrem možnosti Schválit.Choose Approve to continue.
  Příklad schválení oprávnění aplikaceApprove app permissions example
 5. Aplikace se schválí a zobrazí v konzole pro správu.The app is approved and displays in your IT admin console.

Publikování a synchronizace obchodní aplikace z obchodu Google Play for WorkPublish, then synchronize, a line-of-business app from the Google Play for Work store

 1. Přejděte do konzoly pro vývojáře Google Play na adrese play.google.com/apps/publish.Go to the Google Play Developer Console, play.google.com/apps/publish.
 2. Přihlaste se pomocí stejného účtu, který jste použili ke konfiguraci propojení mezi Intune a Androidem for Work.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work. Pokud se přihlašujete poprvé, musíte se zaregistrovat a zaplatit poplatek, abyste se stali členy programu pro vývojáře Google.If you are signing in for the first time, you must register, and pay a fee to become a member of the Google Developer program.
 3. V této konzole zvolte Přidat novou aplikaci.In the console, choose Add new application.
 4. Informace o vaší aplikaci nahrajete a zadáte stejným způsobem jako při publikování jakékoli jiné aplikace v obchodě Google Play.You upload and provide information about your app in the same way as you publish any app to the Google Play store. Musíte ale vybrat nastavení Zpřístupnit tuto aplikaci pouze pro moji organizaci (<název organizace>):However, you must select the setting Only make this application available to my organization (<organization name>):
  Možnost zpřístupnění aplikace jen pro organizaciOption to only make app available to your organization
  Tím zajistíte, aby tato aplikace byla dostupná jen vaší organizaci a nebyla dostupná ve veřejném obchodě Google Play.This operation ensures that the app is only available to your organization, and is not available in the public Google Play store. Další informace o nahrávání a publikování aplikací pro Android najdete v nápovědě ke konzole pro vývojáře Google.For more information about how to upload and publish Android apps, see the Google Developer Console Help.
 5. Po publikování aplikace přejděte do obchodu Google Play for Work.Once you have published your app, go to the Google Play for Work store. Přihlaste se pomocí stejného účtu, který jste použili ke konfiguraci propojení mezi Intune a Androidem for Work.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 6. Ověřte, že se v uzlu Aplikace tohoto obchodu zobrazuje aplikace, kterou jste publikovali.In the Apps node of the store, verify you can see the app you have published. Synchronizace s Intune bude automaticky schválená.It is automatically approved to synchronize with Intune.

Nasazení aplikace pro Android for WorkDeploy an Android for Work app

Pokud jste aplikaci v tomto obchodě schválili, ale nevidíte ji v uzlu Multilicenční aplikace pracovního prostoru Aplikace, tímto způsobem vynuťte okamžitou synchronizaci:If you approved an app from the store and don't see it in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, force an immediate sync as follows:

 1. V konzole pro správce Intune zvolte Správce > Správa mobilních zařízení > Android for Work.In the Intune administrator console, choose Admin > Mobile Device Management > Android for Work.
 2. Na stránce Nastavení správy mobilních zařízení Android for Work zvolte Synchronizovat.On the Android for Work Mobile Device Management Setup page, choose Sync Now.
 3. Na této stránce se zobrazuje také čas a stav poslední synchronizace.The page also displays the time and status of the last sync.

Když se aplikace objeví v uzlu Multilicenční aplikace pracovního prostoru Aplikace, můžete ji nasadit stejně jako jakoukoli jinou aplikaci.When the app is displayed in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, you can deploy it just like you would do with any other app. Tuto aplikaci můžete nasadit jenom skupinám uživatelů.You can deploy the app to groups of users only. V současnosti můžete vybrat jenom akce Požadováno a Odinstalovat.Currently, you can only select the Required and Uninstall actions.

Možnost nasadit nějakou aplikaci jako dostupnou využívá nové prostředí pro vytváření skupin a cílení.The ability to deploy an app as Available applies the new grouping and targeting experience. Nově zřízené účty Intune můžou tuto funkci moci využívat hned po vydání.Newly provisioned Intune service accounts can use this feature upon release. Stávající zákazníci Intune mohou tuto funkci používat, jakmile bude jejich tenant migrován na Intune Azure Portal.Existing Intune customers can use this feature once their tenant has been migrated to the Intune Azure portal. Stávající zákazníci si můžou vytvořit zkušební účet Intune, aby před migrací tenanta mohli tuto funkci naplánovat a otestovat.Existing customers can create a trial Intune account to plan for and test this feature until their tenant has been migrated.

Po nasazení se aplikace nainstaluje na zařízení, která jste určili.After you deploy the app, it will be installed on the devices you targeted. Uživatel zařízení není požádán o schválení.The user of the device is not asked for approval.

Správa oprávnění aplikacíManage app permissions

Android for Work vyžaduje, abyste aplikace ve webové konzole Play spravované Googlem schválili, než je synchronizujete s Intune a nasadíte koncovým uživatelům.Android for Work requires you approve apps in Google's managed Play web console before syncing them to Intune and deploying them to your users. Protože přes Android for Work můžete nepozorovaně a automaticky nainstalovat tyto aplikace do zařízení uživatelů, musíte oprávnění aplikací schválit za všechny svoje uživatele.Because Android for Work allows you to silently and automatically push these apps to users' devices, you must accept the app's permissions on behalf of all your users. Koncoví uživatelé neuvidí při instalaci žádná oprávnění aplikací, je proto důležité, abyste si tato oprávnění prostudovali a porozuměli jim.End users do not see any app permissions when they install, so it's important that you read and understand these permissions.

Když vývojář aplikace publikuje novou verzi aplikace s aktualizovanými oprávněními, nejsou tato oprávnění přijata automaticky, i když jste dřívější oprávnění schválili.When an app developer publishes a new version of the app with updated permissions, those permissions are not automatically accepted, even if you've approved the previous permissions. Zařízení, na kterých je starší verze této aplikace, ji můžou pořád používat, ale tato aplikace se neupgraduje, dokud se nová oprávnění neschválí.Devices that run the old version of the app can still use it, but the app is not upgraded until the new permissions are approved. Do zařízení, ve kterých tato aplikace není nainstalovaná, nejde aplikace nainstalovat, dokud neschválíte její nová oprávnění.Devices without the app installed cannot install the app until you approve the app's new permissions.

Jak aktualizovat oprávnění aplikaceHow to update app permissions

Pravidelně navštěvujte spravovanou konzolu Google Play a kontrolujte nová oprávnění.Periodically visit the managed Google Play console to check for new permissions. Obchod Google Play můžete nastavit tak, aby byl vám nebo jiným uživatelům zaslán e-mail, pokud bude schválená aplikace vyžadovat nová oprávnění.You can configure Google Play to send you or others an e-mail when new permissions are required for an approved app. Pokud přiřadíte nějakou aplikaci a zjistíte, že není nainstalovaná na všech zařízeních, zkontrolujte následujícím postupem nová oprávnění:If you assign an app and observe it isn't installed on devices, check for new permissions with the following steps:

 1. Navštivte http://play.google.com/workVisit http://play.google.com/work
 2. Přihlaste se pod účtem Google, který jste použili k publikování a schválení aplikací.Sign in with the Google account you used to publish and approve the apps.
 3. Přejděte na kartu Aktualizace a zjistěte, jestli některé aplikace vyžadují aktualizaci.Visit the Updates tab to see if any apps require an update. Všechny zde uvedené aplikace vyžadují nová oprávnění a nepřiřadí se, dokud nebudou použita.Any listed apps require new permissions and do not assign until they are applied.

Případně ale můžete obchod Google Play nastavit tak, aby automaticky schvaloval nová oprávnění pro každou z aplikací.Alternatively, you can configure Google Play to automatically reapprove app permissions on a per app basis.