Nastavení zásad pro Android for Work v Microsoft IntuneAndroid for Work policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune poskytuje řadu předdefinovaných obecných nastavení, která můžete konfigurovat na zařízeních s Androidem for Work.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android for Work devices.

Zásady obecné konfiguraceGeneral configuration policy

Pomocí zásad obecné konfigurace Androidu for Work v Intune můžete pro zařízení s Androidem for Work nakonfigurovat nastavení zabezpečení a pracovního profilu.Use the Intune Android for Work general configuration policy to configure security and work profile settings for your Android for Work devices.

Pokud se v tomto tématu nezobrazí nastavení, které hledáte, je možné, že ho budete moct vytvořit pomocí vlastních zásad pro Android, které vám k řízení zařízení umožňuje použít nastavení OMA-URI.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. Další informace najdete v části Nastavení vlastních zásad dál v tomto tématu.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

Tip

Při zřízení pracovního profilu se zařízení automaticky zašifrují.Devices are automatically encrypted when you provision a work profile. Toto nastavení nejde změnit.You cannot change this setting.

Nastavení heslaPassword settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízeníRequire a password to unlock mobile devices Určuje, jestli se u spravovaných zařízení vyžaduje heslo.Specifies whether a password is required on managed devices. Vybírejte z těchto možností:Choose from:

- Složité – vyžaduje alespoň jedno písmeno, číslici a symbol.- Complex – requires at least one letter, number, and symbol
- Alfanumerické – vyžaduje minimálně jednu číslici a jeden abecední znak.- Alphanumeric – requires at least one number and one alphabetic character
- Abecední – vyžaduje alespoň písmena nebo symboly.- Alphabetic – requires at least letters or symbols
- Složité číselné – vyžaduje číselné znaky, které se neopakují ani nejsou posloupné.- Numeric complex – Requires numeric characters that are not repeating or consecutive
- Číselné- Numeric

Pokud toto nastavení není povolené, nejsou na složitost žádné požadavky.If this setting is not enabled, there are no complexity requirements.
Minimální délka heslaMinimum password length Určuje minimální počet znaků nebo číslic v hesle.Specifies the minimum number of characters or numbers in the password.
Doba nečinnosti v minutách před uzamčením zařízeníMinutes of inactivity before device locks Určuje počet minut bez aktivity uživatele, než se zařízení automaticky zamkne.Specifies the number of minutes without user activity before the device automatically locks.
Povolit Smart Lock a další důvěryhodné agentyAllow Smart Lock and other trust agents
(Android 6 a novější)(Android 6 and later)
Umožňuje řídit funkci Smart Lock v kompatibilních zařízeních s Androidem.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Tato funkce telefonů, které se někdy říká agent pro určování důvěryhodnosti, umožňuje zakázat nebo obejít heslo uzamčené obrazovky zařízení, pokud se zařízení nachází v důvěryhodném umístění (například pokud je připojené k určitému zařízení Bluetooth nebo když se nachází blízko značky NFC). Pomocí tohoto nastavení můžete uživatelům zabránit v konfiguraci funkce Smart Lock.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock.
Počet opakovaných neúspěšných přihlášení, než se odebere pracovní profilNumber of repeated sign-in failures before the work profile is removed Určuje povolený počet neúspěšných přihlášení, než se ze zařízení odebere pracovní profil.Specifies the number of sign-in failures allowed before the work profile on the device is removed. Nedojde přitom k úplnému vymazání zařízení.This does not perform a full device wipe.
Pamatovat si historii heselRemember password history Zabraňuje opětovnému použití předchozích hesel.Prevents the reuse of previously used passwords.
Pamatovat si historii hesel - Zabránit opětovnému použití předchozích heselRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Určuje počet dříve použitých hesel, která se pamatují.Specifies the number of previously used passwords to remember.
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) Určuje počet dní, než bude nutné změnit heslo zařízení.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Povolit odemknutí otiskem prstuAllow fingerprint unlock
(Android 6 a novější)(Android 6 and later)
Umožňuje odemknout zařízení, která to umožňují, otiskem prstu.Lets you use a fingerprint to unlock devices with this capability.

Nastavení pracovního profiluWork profile settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit sdílení dat mezi pracovními a osobními profilyAllow data sharing between work and personal profiles Umožňuje aplikacím v pracovním profilu sdílet data s aplikacemi v osobním profilu uživatele.Lets apps in the work profile share data with apps in the users personal profile. Vybírejte z těchto možností:Choose from:

- Zakázat sdílení přes hranice- Prevent any sharing across boundaries
- Aplikace v pracovním profilu můžou zpracovat žádost o sdílení z osobního profilu- Apps in work profile can handle sharing request from personal profile
- Žádná omezení sdílení- No restrictions on sharing
Skrýt oznámení z pracovního profilu, když je zařízení zamčenéHide work profile notifications when the device is locked
(Android 6 a novější)(Android 6 and later)
Určuje, jestli se mají zobrazit oznámení z pracovního profilu, když je zařízení zamčené.Control whether to show any notifications from the work profile when the device is locked.
Nastavit zásady pro výchozí oprávnění aplikacíSet default app permission policy
(Android 6 a novější)(Android 6 and later)
Umožňuje nastavit zásady výchozích oprávnění pro všechny aplikace v pracovním profilu.Sets the default permission policy for all apps in the work profile. Od verze Android 6 se výzvy k povolení některých oprávnění vyžadovaných aplikacemi zobrazují koncovému uživateli při jejich používání.Starting in Android 6, some permissions required by apps are prompted to the end user at runtime. Nastavení této zásady umožňuje IT oddělení určit, jak nebo jestli se uživatelům zobrazí výzvy k udělení oprávnění aplikacím v pracovním profilu.This policy setting allows IT to decide how or if users are prompted to grant permissions for apps in the work profile.

IT oddělení může například nainstalovat do pracovního profilu aplikaci, která vyžaduje přístup k poloze.For example, IT may push an app to the work profile that requires location access. Normálně by tato aplikace zobrazila uživateli dialog s otázkou, jestli chce této aplikaci udělit přístup k poloze, a uživatel by ji schválil nebo zamítl.Normally that app would pop up a dialog to the user asking if they wanted to grant location access to the app, and the user could approve it or deny it. Pomocí této zásady může IT oddělení určit, jestli se všechna oprávnění mají automaticky udělit bez výzvy, automaticky odepřít bez výzvy, nebo jestli to má rozhodnout uživatel.This policy allows IT to decide whether all permissions should be auto-granted without a prompt, auto-denied without a prompt, or let the end user decide.

Nastavení vlastních zásadCustom policy settings

Pomocí zásad vlastní konfigurace pro Android for Work v Microsoft Intune nasaďte nastavení OMA-URI, která se dají používat k ovládání funkcí na zařízeních s Androidem for Work.Use the Microsoft Intune Android for Work custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android for Work devices. Jsou to standardní nastavení, která k ovládání funkcí zařízení používá spousta výrobců mobilních zařízení.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Díky této vlastnosti můžete nasadit nastavení Androidu, která nejde konfigurovat se zásadami Intune.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Intune v současnosti podporuje omezený počet vlastních zásad Androidu.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. Pokud chcete zjistit, které zásady můžete nakonfigurovat, podívejte se na ukázky v tomto tématu.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Obecná nastaveníGeneral settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
NázevName Zadejte jedinečný název vlastní zásady pro Android, abyste ji mohli v konzole Intune snadno identifikovat.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
PopisDescription Zadejte popis, který bude shrnovat účel vlastní zásady pro Android, a uveďte jakékoli další důležité informace, které vám pomůžou zásadu najít.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Nastavení OMA-URIOMA-URI settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Název nastaveníSetting name Zadejte jedinečný název nastavení OMA-URI, který vám pomůže ho rozpoznat v seznamu nastavení.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Popis nastaveníSetting description Zadejte popis, který nastavení přehledně vystihne, a další důležité informace, které vám ho pomůžou najít.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Datový typData type Vyberte datový typ, ve kterém toto nastavení OMA-URI určíte.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Vyberte z možností Řetězec, Řetězec (XML), Datum a čas, Celé číslo, Číslo s plovoucí desetinnou čárkou nebo Logická hodnota.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (rozlišování velkých a malých písmen)OMA-URI (case sensitive) Zadejte OMA-URI, pro který chcete zadat nastavení.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
HodnotaValue Zadejte hodnotu pro přidružení k OMA-URI, který jste zadali dřív.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

PříkladyExamples

Viz takySee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies