Nastavení zásad ochrany aplikací pro Android v Microsoft IntuneAndroid app protection policy settings in Microsoft Intune

Important

Obsah na této stránce je nyní z velké části zastaralý, protože zásady Intune App Protection byly zcela migrovány na portál Azure Portal.The content on this page is now largely out of date, as Intune app protection policies have migrated entirely to the Azure Portal. Další informace o zásadách Intune App Protection pro Android na portálu Azure PortalLearn more about Intune app protection policies for Android in the Azure portal.

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Nastavení zásad aplikací popsaná v tomto tématu můžete nakonfigurovat na portálu Azure Portal v okně Nastavení.The app policy settings that are described in this topic can be configured on the Settings blade in the Azure portal. Existují dvě kategorie nastavení zásad: nastavení přemístění dat a nastavení přístupu.There are two categories of policy settings: data relocation settings and access settings. Termín aplikace spravované podle zásad v tomto tématu označuje aplikace, které jsou konfigurované pomocí zásad ochrany aplikací.In this topic, the term policy-managed apps refers to apps that are configured with app protection policies.

Nastavení přemístění datData relocation settings

NastaveníSetting Způsob použitíHow to use Výchozí hodnotyDefault value(s)
Zakázat zálohování dat v zařízeních s AndroidemPrevent Android backups Pokud chcete zabránit této aplikaci v zálohování pracovních nebo školních dat do služby Android Backup Service, zvolte Ano. Pokud jí chcete zálohování pracovních nebo školních dat povolit, zvolte Ne.Choose Yes to prevent this app from backing up work or school data to the Android Backup Service Choose No to allow this app to back up work or school data. AnoYes
Povolit aplikaci přenos dat do ostatních aplikacíAllow app to transfer data to other apps Určete, jaké aplikace můžou přijímat data z této aplikace:Specify what apps can receive data from this app:
 • Aplikace spravované podle zásad: Povoluje přenos jenom do jiných aplikací spravovaných podle zásad.Policy managed apps: Allow transfer only to other policy-managed apps.
 • Všechny aplikace: Povoluje přenos do všech aplikací.All apps: Allow transfer to any app.
 • Žádné: Nepovoluje přenos dat do žádné aplikace, včetně ostatních aplikací spravovaných podle zásad.None: Do not allow data transfer to any app, including other policy-managed apps.

Do některých aplikací a služeb, které mají výjimku, může Intune povolit přenos dat.There are some exempts apps and services to which Intune may allow data transfer. Úplný seznam takových aplikací a služeb najdete v části Výjimky přenosu dat.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.

Všechny aplikaceAll apps
Povolit aplikaci, aby přijímala data z jiných aplikacíAllow app to receive data from other apps Určete, jaké aplikace můžou převádět data do této aplikace:Specify what apps can transfer data to this app:
 • Aplikace spravované podle zásad: Povoluje přenos jenom z jiných aplikací spravovaných podle zásad.Policy managed apps: Allow transfer only from other policy-managed apps.
 • Všechny aplikace: Povoluje přenos dat ze všech aplikací.All apps: Allow data transfer from any app.
 • Žádné: Nepovoluje přenos dat z žádné aplikace, včetně ostatních aplikací spravovaných podle zásad.None: Do not allow data transfer from any app, including other policy-managed apps.

Z některých aplikací a služeb, které mají výjimku, může Intune povolit přenos dat.There are some exempts apps and services from which Intune may allow data transfer. Úplný seznam takových aplikací a služeb najdete v části Výjimky přenosu dat.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.

Všechny aplikaceAll apps
Zakázat možnost Uložit jakoPrevent "Save As" Pokud chcete v této aplikaci zakázat možnost Uložit jako, zvolte Ano.Choose Yes to disable the use of the Save As option in this app. Pokud chcete povolit použití možnosti Uložit jako, vyberte Ne.Choose No if you want to allow the use of Save As.


Vyberte, do kterých služeb úložiště se můžou ukládat firemní dataSelect which storage services corporate data can be saved to
Uživatelé můžou ukládat data do vybraných služeb (OneDrive pro firmy, SharePoint a Místní úložiště).Users are able to save to the selected services (OneDrive for Busines, SharePoint and Local Storage). Všechny ostatní služby budou blokované.All other services will be blocked.

NeNo

Vybráno: 00 selected
Omezit vyjmutí, kopírování a vkládání v ostatních aplikacíchRestrict cut, copy and paste with other apps Určete, kdy se můžou v této aplikaci použít akce vyjmutí, kopírování a vložení.Specify when cut, copy, and paste actions can be used with this app. Vybírejte z těchto možností:Choose from:
 • Blokováno: Nepovoluje akce vyjmutí, kopírování a vložení mezi touto a jakoukoliv jinou aplikací.Blocked: Do not allow cut, copy, and paste actions between this app and any other app.
 • Aplikace spravované podle zásad: Povoluje operace vyjmutí, kopírování a vložení mezi touto aplikací a jinými aplikacemi spravovanými podle zásad.Policy managed apps: Allow cut, copy, and paste actions between this app and other policy-managed apps.
 • Aplikace s vložením spravované podle zásad: Povoluje vyjmutí a kopírování mezi touto aplikací a jinými aplikacemi spravovanými podle zásad.Policy managed with paste in: Allow cut or copy between this app and other policy-managed apps. Povoluje vložení dat z jakékoliv aplikace do této aplikace.Allow data from any app to be pasted into this app.
 • Libovolná aplikace: Operace vyjmutí, kopírování a vložení do a z této aplikace nejsou nijak omezené.Any app: No restrictions for cut, copy, and paste to and from this app.
Libovolná aplikaceAny app
Omezit webový obsah tak, aby se spouštěl v Managed BrowseruRestrict web content to display in the Managed Browser Pokud chcete vynutit, aby se webové odkazy v aplikaci otevíraly v aplikaci Managed Browser, zvolte Ano.Choose Yes to enforce web links in the app to be opened in the Managed Browser app.

U zařízení, která nejsou zaregistrovaná v Intune, se webové odkazy v aplikacích spravovaných podle zásad můžou otevírat jenom v aplikaci Managed Browser.For devices not enrolled in Intune, the web links in policy-managed apps can open only in the Managed Browser app.

Pokud ke správě zařízení používáte Intune, přečtěte si téma Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravovaného prohlížeče v Microsoft Intune.If you are using Intune to manage your devices, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
NeNo
Zašifrovat data aplikacíEncrypt app data Pokud chcete v této aplikaci povolit pro pracovní nebo školní data šifrování, zvolte Ano.Choose Yes to enable encryption of work or school data in this app. Intune používá k zabezpečenému šifrování dat aplikace 128bitové schéma šifrování AES OpenSSL a systém Android Keystore.Intune uses an OpenSSL, 128-bit AES encryption scheme along with the Android Keystore system to securely encrypt app data. Data jsou mezi vstupně-výstupními úlohami souborů synchronně šifrovaná.Data is encrypted synchronously during file I/O tasks. Obsah v úložišti zařízení je zašifrovaný vždycky.Content on the device storage is always encrypted.

Metoda šifrování nemá certifikaci FIPS 140-2.The encryption method is not FIPS 140-2 certified.
AnoYes
Zakázat synchronizaci kontaktůDisable contact sync Pokud nechcete, aby aplikace ukládala data do nativní aplikace Kontakty na zařízení, zvolte Ano.Choose Yes to prevent the app from saving data to the native Contacts app on the device. Když zvolíte Ne, může aplikace ukládat data do nativní aplikace Kontakty na zařízení.If you choose No, the app can save data to the native Contacts app on the device.

Když budete z aplikace selektivně mazat pracovní nebo školní data, odeberou se kontakty synchronizované přímo z aplikace do nativní aplikace Kontakty.When you perform a selective wipe to remove work or school data from the app, contacts synced directly from the app to the native Contacts app are removed. Kontakty synchronizované z nativního adresáře do dalšího externího zdroje není možné vymazat.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. To se v současné době týká jenom aplikace Microsoft Outlook.Currently this applies only to the Microsoft Outlook app.
NeNo
Zakázat tiskDisable printing Pokud chcete v aplikaci zakázat tisk pracovních nebo školních dat, zvolte Ano.Choose Yes to prevent the app from printing work or school data. NeNo

Note

Metoda šifrování pro nastavení Zašifrovat data aplikací nemá certifikaci FIPS 140-2.The encryption method for the Encrypt app data setting is not FIPS 140-2 certified.

Výjimky přenosu datData transfer exemptions

U některých aplikací a služeb platformy, které mají výjimku, můžou zásady ochrany aplikací Intune povolit přenos dat.There are some exempt apps and platform services that Intune app protection policy may allow data transfer to and from. Všechny aplikace na Androidu spravované přes Intune například musí mít možnost přenášet data do a z Převodu textu na řeč Google, aby se mohl nahlas číst text z obrazovky mobilního zařízení.For example, all Intune-managed apps on Android must be able to transfer data to and from the Google Text-to-speech, so that text from your mobile device screen can be read aloud. Tento seznam se může měnit. Obsahuje služby a aplikace, které se považují za užitečné pro bezpečné a produktivní použití.This list is subject to change and reflects the services and apps considered useful for secure productivity.

Úplné výjimkyFull exemptions

Tyto aplikace můžou bez omezení přenášet data do aplikací spravovaných službou Intune a z nich.These apps and services are fully allowed for data transfer to and from Intune-managed apps.

Název aplikace nebo službyApp/service name PopisDescription
com.android.phonecom.android.phone Nativní telefonní aplikaceNative phone app
com.android.vendingcom.android.vending Obchod Google PlayGoogle Play Store
com.android.documentsuicom.android.documentsui Výběr dokumentů pro AndroidAndroid Document Picker
com.google.android.webviewcom.google.android.webview Třída WebView, která je nutná pro mnoho aplikací včetně OutlookuWebView, which is necessary for many apps including Outlook.
com.android.webviewcom.android.webview Třída WebView, která je nutná pro mnoho aplikací včetně OutlookuWebview, which is necessary for many apps including Outlook.
com.google.android.ttscom.google.android.tts Převod textu na řeč GoogleGoogle Text-to-speech
com.android.providers.settingscom.android.providers.settings Nastavení systému AndroidAndroid system settings
com.azure.authenticatorcom.azure.authenticator Aplikace Azure Authenticator, která je nutná k úspěšnému ověřování v mnoha situacíchAzure Authenticator app, which is required for successful authentication in many scenarios.
com.microsoft.windowsintune.companyportalcom.microsoft.windowsintune.companyportal Intune Portál společnostiIntune Company Portal

Podmíněné výjimkyConditional exemptions

Tyto aplikace můžou přenášet data do aplikací spravovaných službou Intune a z nich za určitých podmínek.These apps and services are only allowed for data transfer to and from Intune-managed apps under certain conditions.

Název aplikace nebo službyApp/service name PopisDescription Podmínka výjimkyExemption condition
com.android.chromecom.android.chrome Prohlížeč Google ChromeGoogle Chrome Browser Prohlížeč Chrome se používá pro některé komponenty WebView na Androidu 7.0+ a není nikdy skrytý.Chrome is used for some WebView components on Android 7.0+ and is never hidden from view. Tok dat do aplikace a z ní je ale vždy omezený.Data flow to and from the app, however, is always restricted.
com.skype.raidercom.skype.raider SkypeSkype Aplikace Skype je povolená jenom pro určité akce, jejichž výsledkem je telefonní hovor.The Skype app is allowed only for certain actions that result in a phone call.
com.android.providers.mediacom.android.providers.media Poskytovatel multimediálního obsahu pro AndroidAndroid media content provider Poskytovatel multimediálního obsahu je povolený jenom pro akci výběru vyzváněcího tónu.The media content provider allowed only for the ringtone selection action.
com.google.android.gms, com.google.android.gsfcom.google.android.gms; com.google.android.gsf Balíčky Služeb Google PlayGoogle Play Services packages Tyto balíčky jsou povolené pro akce Google Cloud Messaging, například pro nabízená oznámení.These packages are allowed for Google Cloud Messaging actions, such as push notifications.

Nastavení přístupuAccess settings

NastaveníSetting Způsob použitíHow to use Výchozí hodnotyDefault value(s)
Vyžadovat pro přístup kód PINRequire PIN for access Zvolte Ano, aby se k použití této aplikace vyžadoval kód PIN.Choose Yes to require a PIN to use this app. Uživateli se zobrazí výzva k nastavení tohoto kódu PIN při prvním spuštění aplikace v pracovním nebo školním kontextu.The user is prompted to set up this PIN the first time they run the app in a work or school context. Výchozí hodnota = AnoDefault value = Yes.

Sílu kódu PIN nakonfigurujete pomocí následujících nastavení:Configure the following settings for PIN strength:
 • Počet pokusů před resetem PIN kódu: Zadejte počet pokusů, které uživatel bude mít k úspěšnému zadání PINu, než bude nutné PIN resetovat.Number of attempts before PIN reset: Specify the number of tries the user has to successfully enter their PIN before they must reset it. Výchozí hodnota = 5Default value = 5.
 • Povolit jednoduchý kód PIN: Pokud chcete uživatelům povolit používání jednoduchých posloupností v kódu PIN, třeba 1234 nebo 1111, zvolte Ano.Allow simple PIN: Choose Yes to allow users to use simple PIN sequences like 1234 or 1111. V případě, že nechcete, aby jednoduché posloupnosti používali, zvolte Ne.Choose No to prevent them from using simple sequences. Výchozí hodnota = AnoDefault value = Yes.
 • Délka kódu PIN: Zadejte minimální počet číslic v PINu.PIN length: Specify the minimum number of digits in a PIN sequence. Výchozí hodnota = 4Default value = 4.
 • Povolit otisk prstu místo kódu PIN (Android 6.0+): Pokud chcete uživateli ke zpřístupnění aplikace povolit, aby místo kódu PIN použil ověření otiskem prstu, zvolte Ano.Allow fingerprint instead of PIN (Android 6.0+): Choose Yes to allow the user to use fingerprint authentication instead of a PIN for app access. Výchozí hodnota = AnoDefault value = Yes.
Na zařízeních se systémem Android můžete nechat uživatele prokázat svoji identitu ověřením otiskem prstu v Androidu namísto kódu PIN.On Android devices, you can let the user prove their identity by using Android fingerprint authentication instead of a PIN. Když se uživatel pokusí použít tuto aplikaci se svým pracovním nebo školním účtem, zobrazí se výzva k zadání otisku prstu a uživatel nemusí zadávat kód PIN.When the user tries use this app with their work or school account, they are prompted to provide their fingerprint identity instead of entering a PIN.
Požadovat kód PIN: AnoRequire PIN: Yes

Počet pokusů před resetováním kódu PIN: 5PIN reset attempts: 5

Povolit jednoduchý PIN: AnoAllow simple PIN: Yes

Délka PINu: 4PIN length: 4

Povolit otisk prstu: AnoAllow fingerprint: Yes
Vyžadovat podnikové přihlašovací údaje pro přístupRequire corporate credentials for access Pokud chcete, aby se uživatel k získání přístupu k aplikaci přihlašoval pomocí svého pracovního nebo školního účtu namísto zadávání kódu PIN, zvolte Ano.Choose Yes to require the user to sign in with their work or school account instead of entering a PIN for app access. Pokud nastavíte Ano, přepíše se tím požadavek na PIN nebo Touch ID.If you set this to Yes, this overrides the requirements for PIN or Touch ID. NeNo
Blokovat spuštění spravovaných aplikací na zařízeních s jailbreakem nebo rootemBlock managed apps from running on jailbroken or rooted devices Pokud chcete zabránit spuštění této aplikace v zařízeních s jailbreakem nebo rootem, zvolte Ano.Choose Yes to prevent this app from running on jailbroken or rooted devices. Uživatel bude moct dál používat tuto aplikaci pro své osobní účely, ale k práci s pracovními nebo školními daty v této aplikaci bude muset používat jiné zařízení.The user will continue to be able to use this app for personal tasks, but will have to use a different device to access work or school data in this app. AnoYes
Znovu zkontrolovat požadavky na přístup po (minuty)Recheck the access requirements after (minutes) Proveďte konfiguraci následujících nastavení:Configure the following settings:
 • Časový limit: Toto je počet minut před opakovaným zkontrolováním požadavků na přístup k aplikaci (definovaným dříve v zásadách).Timeout: This is the number of minutes before the access requirements (defined earlier in the policy) are rechecked. Správce například v zásadách zapne kód PIN, uživatel otevře aplikaci MAM a musí zadat PIN.For example, an admin turns on PIN in the policy, a user opens a MAM app, and must enter a pin. Při použití tohoto nastavení nemusí uživatel u žádné aplikace MAM zadávat PIN dalších 30 minut (výchozí hodnota).When using this setting, the user would not have to enter a PIN on any MAM app for another 30 minutes (default value).
 • Období odkladu pro offline režim: Toto je počet minut, po které může aplikace MAM běžet offline. Zadejte dobu (v minutách) před opakovaným zkontrolováním požadavků na přístup k aplikaci.Offline grace period: This is the number of minutes that MAM apps can run offline, specify the time (in minutes) before the access requirements for the app are rechecked. Výchozí hodnota = 720 minut (12 hodin)Default value = 720 minutes (12 hours). Aby mohla aplikace po uplynutí této doby dál běžet, bude vyžadovat ověření uživatele ve službě AAD.After this period is expired, the app will require user authentication to AAD, so the app can continue to run.
Časový limit: 30Timeout: 30

Offline: 720Offline: 720
Doba v offline režimu (ve dnech) před vymazáním datOffline interval before app data is wiped (days) Po tomto počtu dnů (definovaném správcem) běhu v offline režimu provede aplikace sama selektivní vymazání.After this many days (defined by the admin) of running offline, the app itself will do a selective wipe. Je to stejné selektivní vymazání, jaké může vyvolat správce v pracovním postupu vymazání MAM.This selective wipe is the same wipe as the one that can be initiated by the admin in the MAM wipe work-flow.

90 dnů90 days
Blokovat snímek obrazovky a Android Assistant (Android 6.0+)Block screen capture and Android Assistant (Android 6.0+) Pokud chcete blokovat funkce zachytávání snímků obrazovky a Android Assistant, když zařízení používá tuto aplikaci, zvolte Ano.Choose Yes to block screen capture and the Android Assistant capabilities of the device when using this app. Možnost Ano navíc při používání této aplikace s pracovním nebo školním účtem rozmaže obrázek náhledu v přepínači aplikací.Choosing Yes will also blur the App-switcher preview image when using this app with a work or school account. NeNo
Zakázat PIN kód aplikace, když je PIN kód zařízení spravovanýDisable app PIN when device PIN is managed Pokud chcete zakázat PIN kód aplikace, když bude na zaregistrovaném zařízení zjištěn zámek zařízení, zvolte Ano.Choose Yes to disable the app PIN when a device lock is detected on an enrolled device. NeNo