Nastavení zásad konfigurace pro Android a Samsung KNOX Standard v Microsoft IntuneAndroid and Samsung KNOX Standard policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune poskytuje řadu předdefinovaných obecných nastavení, která můžete konfigurovat v zařízeních s Androidem.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android devices. Navíc můžete určit hodnoty OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) k vytvoření vlastních nastavení, která nejsou k dispozici prostřednictvím Intune.Additionally, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to create custom settings that are not available from Intune.

Zásady obecné konfiguraceGeneral configuration policy

Pomocí zásady obecné konfigurace pro Android služby Intune můžete nakonfigurovat nastavení pro:Use the Intune Android general configuration policy to configure settings for:

  • Nastavení zabezpečení mobilního zařízení – Zvolte ze seznamu předdefinovaných nastavení, která umožňují v zařízení ovládat celou řadu funkcí.Mobile device security settings - Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Celoobrazovkový režim (jenom pro zařízení Samsung KNOX Standard) – Umožňuje uzamknout zařízení a povolit fungování jenom některých funkcí.Kiosk mode (for Samsung KNOX Standard devices only) - Lock a device to allow only certain features to work. Můžete třeba povolit, aby v zařízení běžela jenom jedna vámi určená spravovaná aplikace, nebo můžete na zařízení zakázat tlačítka hlasitosti.For example, you can allow a device to run only one managed app that you specify, or you can disable the volume buttons on a device. Tato nastavení se dají používat pro ukázkový model zařízení nebo zařízení, které může provádět jenom jednu funkci, jako je třeba zařízení POS.These settings might be used for a demonstration model of a device or a device that is dedicated to performing only one function, such as a point-of-sale device.

  • Seznam aplikací dodržujících a nedodržujících předpisy – Určete seznam aplikací, které splňují nebo nesplňují předpisy ve vaší společnosti.Compliant and noncompliant apps - Specify a list of apps that are compliant or noncompliant in your company. Na zařízeních s Androidem a iOS je možné používat Sestavu nekompatibilních aplikací k zobrazení kompatibility aplikací, které jste uvedli v seznamu, s aplikacemi, které nainstalovali uživatelé.On Android and iOS devices, the Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed. Sestava ale nemůže ve skutečnosti zablokovat instalaci aplikace.The report can't actually block the installation of the app.

Tip

Můžete nakonfigurovat podmínky pro uživatele a zajistit tak jejich informovanost o tom, že všechny aplikace na jejich zařízení, včetně osobních aplikací, se budou hodnotit, a nekompatibilní aplikace se zablokují nebo nahlásí jako nevyhovující.You can configure terms and conditions for users to ensure that they acknowledge that all apps on their device, including personal apps, will be evaluated, and that noncompliant apps will either be blocked or reported as noncompliant. Uživatelé musí přijmout tyto podmínky předtím, než můžou zaregistrovat své zařízení a používat firemní portál k získání aplikací.Users must accept these terms and conditions before they can enroll their device and use the company portal to get apps. Další informace o podmínkách a ujednáních týkajících se použití najdete v tématu Nastavení zásad podmínek a ujednání v Microsoft Intune.For more information about using terms and conditions, see Terms and condition policy settings in Microsoft Intune.

Pokud se v tomto tématu nezobrazí nastavení, které hledáte, je možné, že ho budete moct vytvořit pomocí vlastních zásad pro Android, které vám k řízení zařízení umožňuje použít nastavení OMA-URI.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. Další informace najdete v části Nastavení vlastních zásad dál v tomto tématu.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

Nastavení heslaPassword settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízeníRequire a password to unlock mobile devices Určuje, jestli se vyžaduje heslo na podporovaných zařízeních.Specifies whether to require a password on supported devices. AnoYes AnoYes
Minimální délka heslaMinimum password length Určuje minimální délku hesla.Specifies the minimum length of the password. AnoYes AnoYes
Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymažeNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Určuje počet povolených neúspěšných přihlášení, než bude zařízení vymazáno.Specifies the number of sign-in failures to allow before the device is wiped. AnoYes AnoYes
Počet minut nečinnosti před vypnutím displejeMinutes of inactivity before screen turns off Určuje počet minut nečinnosti, než se zařízení automaticky zamkne.Specifies the number of minutes of inactivity before the device automatically locks. AnoYes AnoYes
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) Určuje počet dní, než bude heslo nutné změnit.Specifies the number of days before a password must be changed. AnoYes AnoYes
Pamatovat si historii heselRemember password history Určuje počet dříve použitých hesel, která se pamatují.Specifies the number of previously used passwords to remember. AnoYes AnoYes
Pamatovat si historii hesel - Zabránit opětovnému použití předchozích heselRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Brání opakovanému použití předchozích hesel.Prevents reuse of previous passwords. AnoYes AnoYes
Kvalita heslaPassword quality Určuje požadovanou úroveň složitosti hesla a to, jestli se můžou používat biometrická zařízení.Specifies the password complexity level that's required and whether biometric devices can be used. AnoYes AnoYes
Povolit odemknutí otiskem prstuAllow fingerprint unlock Povolí odemknutí zařízení otiskem prstu.Allows the use of a fingerprint to unlock the device. NeNo AnoYes
Povolit Smart Lock a další důvěryhodné agentyAllow Smart Lock and other trust agents
(Android 5 nebo novější)(Android 5 and later)
Umožňuje řídit funkci Smart Lock v kompatibilních zařízeních s Androidem.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Tato funkce telefonů, které se někdy říká agent pro určování důvěryhodnosti, umožňuje zakázat nebo obejít heslo uzamčené obrazovky zařízení, pokud se zařízení nachází v důvěryhodném umístění (například pokud je připojené k určitému zařízení Bluetooth nebo když se nachází blízko značky NFC). Pomocí tohoto nastavení můžete uživatelům zabránit v konfiguraci funkce Smart Lock.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock. AnoYes NeNo

Nastavení šifrováníEncryption settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Vyžadovat šifrování u mobilního zařízeníRequire encryption on mobile device Vyžaduje, aby soubory v mobilním zařízení byly šifrované.Requires that files on the mobile device are encrypted. AnoYes AnoYes
Vyžadovat šifrování u paměťových karetRequire encryption on storage cards Určuje, jestli musí být paměťová karta zařízení šifrovaná.Specifies whether the device storage card must be encrypted. NeNo AnoYes

Nastavení systémuSystem settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit snímek obrazovkyAllow screen capture Umožňuje uživateli zachytit obsah obrazovky v podobě obrázku.Lets the user capture the screen contents as an image. NeNo AnoYes
Povolit odeslání diagnostických datAllow diagnostic data submission Umožňuje zařízení odesílat diagnostické informace Googlu.Allows the device to submit diagnostic information to Google. NeNo AnoYes
Povolit obnovení do výrobního nastaveníAllow factory reset Umožňuje uživateli obnovit v zařízení výrobní nastavení.Allows the user to perform a factory reset on the device. NeNo AnoYes

Nastavení cloudu – dokumenty a dataCloud settings - documents and data

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit zálohy na GoogluAllow Google backup Povoluje použití zálohování Google.Allows the use of Google backup. NeNo AnoYes

Nastavení cloudu – účty a synchronizaceCloud settings - accounts and synchronization

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit automatickou synchronizaci účtu GoogleAllow Google account auto sync Povoluje automatickou synchronizaci nastavení účtu Google.Allows Google account settings to be automatically synchronized. NeNo AnoYes

Nastavení aplikace – prohlížečApplication settings - browser

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit webový prohlížečAllow web browser Určuje, jestli je možné použít výchozí webový prohlížeč zařízení.Specifies whether the device's default web browser can be used. NeNo AnoYes
Povolit automatické vyplňováníAllow autofill Umožňuje používání funkce automatického vyplňování webového prohlížeče.Allows the autofill function of the web browser to be used. NeNo AnoYes
Povolit blokování automaticky otevíraných okenAllow pop-up blocker Povolí používání blokování automaticky otevíraných oken ve webovém prohlížeči.Allows the use of the pop-up blocker in the web browser. NeNo AnoYes
Povolit soubory cookieAllow cookies Povolí webovému prohlížeči v zařízení používat soubory cookie.Allows the device web browser to use cookies. NeNo AnoYes
Povolit aktivní skriptováníAllow active scripting Povolí webovému prohlížeči v zařízení aktivní skriptování.Allows the device web browser to use active scripting. NeNo AnoYes

Nastavení aplikace – aplikaceApplication settings - apps

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit obchod Google PlayAllow Google Play store Povolí uživatelům na zařízení přístup do obchodu Google Play.Allows the user to access the Google Play store on the device. NeNo AnoYes

Nastavení možností zařízení – hardwareDevice capabilities settings - hardware

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit fotoaparátAllow camera Umožňuje použití fotoaparátu v zařízení.Allows the use of the device camera. AnoYes AnoYes
Povolit vyměnitelné úložištěAllow removable storage Povolí použití vyjímatelného úložiště v zařízení, třeba SD karty.Allows the device to use removable storage, like an SD card. NeNo AnoYes
Povolit Wi-FiAllow Wi-Fi Povolí použití možností Wi-Fi zařízení.Allows the use of the Wi-Fi capabilities of the device. NeNo AnoYes
Povolit Wi-Fi tetheringAllow Wi-Fi tethering Povolí použití sdíleného internetového připojení přes Wi-Fi na zařízení.Allows the use of Wi-Fi tethering on the device. NeNo AnoYes
Povolit zeměpisnou polohuAllow geolocation Umožňuje zařízení využívat informace o umístění.Allows the device to utilize location information. NeNo AnoYes
Povolit komunikaci NFCAllow NFC Umožňuje operace, které používají bezkontaktní komunikaci, pokud je zařízení podporuje.Allows operations that use near field communication if the device supports it. NeNo AnoYes
Povolit BluetoothAllow Bluetooth Povolí používání připojení Bluetooth na zařízení.Allows the use of Bluetooth on the device. NeNo AnoYes
Povolit vypnutíAllow power off Povolí uživateli vypnout zařízení.Allows the user to power off the device.

Pokud je toto nastavení zakázané, není nastavení Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymaže pro zařízení Samsung KNOX Standard funkční.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
NeNo AnoYes

Nastavení možností zařízení – mobilníDevice capabilities settings - cellular

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit hlasový roamingAllow voice roaming Povolí hlasový roaming, když je zařízení v mobilní síti.Allows voice roaming when the device is on a cellular network. NeNo AnoYes
Povolit datový roamingAllow data roaming Povolí datový roaming, když je zařízení v mobilní síti.Allows data roaming when the device is on a cellular network. NeNo AnoYes
Povolit SMS a MMS zprávyAllow SMS/MMS messaging Povolí zařízení použití SMS a MMS zpráv.Allows the use of SMS and MMS messaging on the device. NeNo AnoYes

Nastavení možností zařízení – funkceDevice capabilities settings - features

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Povolit hlasového pomocníkaAllow voice assistant Povolí použití softwaru hlasového asistenta v zařízení.Allows the use of voice assistant software on the device. NeNo AnoYes
Povolit hlasové vytáčeníAllow voice dialing Povolí nebo zakáže použití funkce hlasového vytáčení v zařízení.Enables or disables the voice dialing feature on the device. NeNo AnoYes
Povolit kopírování a vkládáníAllow copy and paste Povolí v zařízení funkce kopírování a vkládání.Allows copy and paste functions on the device. NeNo AnoYes
Povolit sdílení schránky mezi aplikacemiAllow clipboard share between applications Povolí používání schránky pro kopírování a vkládání mezi jednotlivými aplikacemi.Allows use of the clipboard to copy and paste between apps. NeNo AnoYes
Povolit YouTubeAllow YouTube Povolí použití YouTube v zařízení.Allows the use of YouTube on the device. NeNo AnoYes

Nastavení pro aplikace dodržující a nedodržující předpisySettings for compliant and noncompliant apps

V seznamu Kompatibilní a nekompatibilní aplikace zadejte seznam kompatibilních a nekompatibilních aplikací s využitím následujících informací:In the Compliant & Noncompliant Apps list, specify a list of compliant or noncompliant apps that use the following information:

Note

Jedna zásada může obsahovat seznam jenom kompatibilních aplikací, nebo jenom nekompatibilních aplikací.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Nejde zadat oba seznamy v jedné zásadě.You cannot specify both in the same policy.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Ohlásit nekompatibilitu, když uživatelé nainstalují aplikace ze seznamuReport noncompliance when users install the listed apps Zobrazí seznam aplikací, které nejsou spravované pomocí Intune a u kterých nechcete, aby je uživatelé instalovali a spouštěli.Lists the apps that are not managed by Intune and which you do not want users to install and run. Pokud si uživatelé některé z těchto aplikací nainstalují, objeví se na v sestavě aplikací nesplňujících požadavky.If users install one of these apps, it will be listed in the noncompliant apps report.
Neohlásit nekompatibilitu, když uživatelé nainstalují aplikace ze seznamuDo not report noncompliance when users install the listed apps Zobrazí seznam aplikací, které chcete povolit.Lists the apps that you want to allow. Kvůli zachování kompatibility nesmí uživatelé instalovat aplikace, které nejsou v seznamu uvedené.To remain compliant, users must not install any apps that are not listed. Aplikace, které spravuje Intune, jsou povolené automaticky.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
PřidatAdd Přidá aplikaci do vybraného seznamu.Adds an app to the selected list. Zadejte název aplikace, vydavatele aplikace (volitelné) a adresu URL aplikace v úložišti aplikací.Specify the name of the app, the app publisher (optional), and the URL of the app in the app store.

Další informace najdete v části Určení adres URL na obchody s aplikacemi dál v tomto tématu.For more information, see Specify URLs to app stores later in this topic.
Importovat aplikaceImport Apps Importuje seznam aplikací, které jste zadali v souboru hodnot oddělených čárkami.Imports a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. V souboru použijte formát: název aplikace, vydavatel a adresa URL aplikace.Use the format, application name, publisher, and app URL in the file.
UpravitEdit Tady můžete upravit název, vydavatele a adresu URL vybrané aplikace.Lets you edit the name, publisher, and URL of the selected app.
OdstranitDelete Odstraní vybranou aplikaci ze seznamu.Deletes the selected app from the list.

Zásady, které obsahují kompatibilní a nekompatibilní nastavení aplikace, se musí nasadit do skupin uživatelů.Policies containing compliant and noncompliant app settings must be deployed to groups of users.

Nastavení celoobrazovkovém režimuKiosk mode settings

Zadejte pro zařízení Samsung KNOX Standard následující nastavení:Specify the following settings for Samsung KNOX Standard devices:

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyberte spravovanou aplikaci, která se bude dát spustit, když bude zařízení v celoobrazovkovém režimuSelect a managed app that can run when the device is in kiosk mode Zvolte Procházet a vyberte spravovanou aplikaci, která se může spustit, když je zařízení v celoobrazovkovém režimu (v současné době se nepodporují aplikace v podobě odkazu na obchod).Choose Browse, and then select the managed app that can run when the device is in kiosk mode (apps specified as a link to the store are not currently supported). Žádné jiné aplikace nebudou mít dovoleno se na zařízení spouštět.No other apps will be allowed to run on the device.
Povolit tlačítka hlasitostiAllow volume buttons Povolí nebo zakáže použití tlačítek hlasitosti na zařízení.Enables or disables the use of the volume buttons on the device.
Povolit tlačítko pro probuzení obrazovky z režimu spánkuAllow screen sleep wake button Povolí nebo zakáže na zařízení tlačítko probuzení z režimu spánku obrazovky.Enables or disables the screen sleep wake button on the device.

Referenční informace pro aplikace nesplňující předpisyReference information for compliant and noncompliant apps

Monitorování aplikací, které splňují a nesplňují předpisyMonitor compliant and noncompliant apps

Pomocí sestavy nekompatibilních aplikací zobrazte kompatibilitu povolených a blokovaných aplikací.Use the Noncompliant Apps Report to view the compliance of allowed and blocked apps.

Spuštění sestavy nekompatibilních aplikacíTo run the Noncompliant Apps Report
  1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Sestavy > Sestava aplikací nedodržujících předpisy.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Report.

  2. Vyberte skupiny zařízení, které chcete zkontrolovat.Select the device groups that you want to check. Pak určete, jestli se mají kontrolovat aplikace dodržující předpisy, aplikace nedodržující předpisy nebo obojí.Then choose whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both. Nakonec vyberte Zobrazit sestavu.Finally, choose View Report.

Určení adres URL na obchody s aplikacemiSpecify URLs to app stores

Pokud chcete zadat adresu URL aplikace do seznamu kompatibilních a nekompatibilních aplikací, použijte následující postup:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, take the following steps:

V oddílu Aplikace na Google Play najděte aplikaci, kterou chcete použít.In the Apps section of Google Play, search for the app you want to use.

Otevřete instalační stránku aplikace a zkopírujte adresu URL do schránky.Open the installation page for the app, and then copy the URL to the clipboard. Tu teď můžete použít jako adresu URL v seznamu kompatibilních nebo nekompatibilních aplikací.You can now use this as the URL in either the compliant or noncompliant apps list.

Příklad: Na webu Google Play vyhledejte systém Microsoft Office Mobile.Example: Search Google Play for Microsoft Office Mobile. Použijete adresu URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub.The URL you use will be https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub.

Nastavení vlastních zásadCustom policy settings

Pomocí možnosti Microsoft Intune Zásady vlastní konfigurace pro Android nasaďte nastavení OMA-URI, které se dá používat k ovládání funkcí na zařízeních s Androidem.Use the Microsoft Intune Android custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android devices. Jsou to standardní nastavení, která k ovládání funkcí zařízení používá spousta výrobců mobilních zařízení.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Díky této vlastnosti můžete nasadit nastavení Androidu, která nejde konfigurovat se zásadami Intune.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Intune v současnosti podporuje omezený počet vlastních zásad Androidu.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. Pokud chcete zjistit, které zásady můžete nakonfigurovat, podívejte se na ukázky v tomto tématu.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Obecná nastaveníGeneral settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
NázevName Zadejte jedinečný název vlastní zásady pro Android, abyste ji mohli v konzole Intune snadno identifikovat.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
PopisDescription Zadejte popis, který bude shrnovat účel vlastní zásady pro Android, a uveďte jakékoli další důležité informace, které vám pomůžou zásadu najít.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Nastavení OMA-URIOMA-URI settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Název nastaveníSetting name Zadejte jedinečný název nastavení OMA-URI, který vám pomůže ho rozpoznat v seznamu nastavení.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Popis nastaveníSetting description Zadejte popis, který nastavení přehledně vystihne, a další důležité informace, které vám ho pomůžou najít.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Datový typData type Vyberte datový typ, ve kterém toto nastavení OMA-URI určíte.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Vyberte z možností Řetězec, Řetězec (XML), Datum a čas, Celé číslo, Číslo s plovoucí desetinnou čárkou nebo Logická hodnota.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (rozlišování velkých a malých písmen)OMA-URI (case sensitive) Zadejte OMA-URI, pro který chcete zadat nastavení.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
HodnotaValue Zadejte hodnotu pro přidružení k OMA-URI, který jste zadali dřív.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

PříkladyExamples

Podporovaná zařízení Samsung KNOX StandardSupported Samsung KNOX Standard devices

Během registrace MDM se aplikace Portál společnosti pokusí aktivovat Samsung KNOX jenom v případě, že je zařízení uvedené v seznamu podporovaných zařízení KNOX.The Company Portal app only attempts Samsung KNOX activation during MDM enrollment if the device appears in the list of supported KNOX devices. To pomáhá předejít chybám aktivace KNOX, které brání v registraci MDM.This helps avoid KNOX activation errors that prevent MDM enrollment. Zařízení, která nepodporují aktivaci Samsung KNOX, se zaregistrují jako standardní zařízení s Androidem.Devices that don't support Samsung KNOX activation enroll as standard Android devices. Některá čísla modelů zařízení Samsung mohou podporovat KNOX, některá nemusí.A Samsung device might have some model numbers that support KNOX, while others don't. Než si zařízení Samsung koupíte a nasadíte, ověřte si u prodejce, zda je vaše zařízení kompatibilní se systémem KNOX.Verify KNOX compatibility with your device reseller before you purchase and deploy Samsung devices.

Seznam podporovaných zařízení Samsung KNOX najdete společně se seznamem zařízení podporovaných službou Intune.You can find a list of supported Samsung KNOX devices along with the list of Intune supported devices.

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies