Azure Portal pro zásady ochrany aplikací IntuneAzure portal for Intune app protection policies

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Azure Portal slouží k vytváření a správě zásad ochrany aplikací pro:The Azure portal is used to create and manage app protection policies for:

 • Aplikace spuštěné v zařízeních, která jsou zaregistrovaná a spravovaná v IntuneApps running on devices that are enrolled and managed in Intune.

 • Aplikace spuštěné v zařízeních, která nejsou zaregistrovaná v žádném řešení MDMApps running on devices that are not enrolled in any MDM solution.

 • Aplikace spuštěné v zařízeních, která jsou zaregistrovaná v řešení MDM třetí strany.Apps running on devices that are enrolled in a third-party MDM solution.

Důležité

Azure Portal je nová konzola pro správu, která slouží k vytváření zásad ochrany aplikací, ale umožňuje také vytvářet zásady ochrany aplikací, které podporují aplikace pro zařízení zaregistrované v Intune pomocí konzoly pro správu Intune pro scénáře MDM.The Azure portal is the new admin console for creating app protection policies, but you can also create an app protection policy that supports apps for devices enrolled into Intune by using the Intune admin console for MDM scenarios.

V konzole pro správu Intune se nemusí zobrazovat všechna dostupná nastavení zásad ochrany aplikací.You might not see all the app protection policy settings available on the Intune admin console. Kromě toho platí, že pokud vytvoříte zásady ochrany aplikací v konzole pro správu Intune i na portálu Azure Portal, přepíšou zásady vytvořené na portálu Azure Portal zásady vytvořené v konzole pro správu Intune.Additionally, if you create app protection policies both on the Intune admin console and in the Azure portal, the policies created in the Azure portal will override the ones created on the Intune admin console. V tomto scénáři se zásady ochrany aplikací vytvořené na portálu Azure Portal použijí u aplikací a nasadí u uživatelů.In this scenario, the Azure portal app protection policies will be applied to the apps and deployed to users.

Přihlášení na portál Azure Portal a přizpůsobení úvodní stránkySign in to the Azure portal and customize your start page

 1. Přejděte na portál Azure Portal a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů k Intune.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

  Snímek obrazovky s přihlašovací stránkou portálu Azure Portal

 2. Po úspěšném přihlášení se zobrazí Řídicí panel.After you've successfully signed in, you see the Dashboard. Stránku Řídicí panel jde přizpůsobit.The Dashboard page can be customized.

  Snímek obrazovky Řídicí panel portálu Azure Portal

 3. V nabídce vlevo zvolte Další služby a do filtru textového pole pak zadejte Intune.Choose More services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

  Snímek obrazovky nabídky Procházet se zvýrazněnou možností Intune

 4. Zvolte Intune App Protection > Správa mobilních aplikací Intune > Veškerá nastavení.Choose Intune App Protection > Intune mobile application management > All Settings.

  Snímek obrazovky okna Správa mobilních aplikací Intune

 5. (Nepovinné): Pokud chcete připnout okno na Uvítací stránku, použijte v okně volbu připnout.(Optional): To pin a blade to the Start page, you can use the pin option on the blade. Kliknutím na ikonu připnutí v okně správy mobilních aplikací Intune toto okno připnete na Uvítací stránku.Click the pin icon on the Intune mobile application management blade to pin that blade to the Start page.

  Snímek obrazovky okna Správa mobilních aplikací Intune se zvýrazněnou ikonou připnutí

  Snímek obrazovky Řídicí panel s připnutou dlaždicí Intune

Další krokyNext steps

Příprava ke konfiguraci zásad ochrany aplikacíGet ready to configure app protection policies