Blokování aplikací, které nepoužívají moderní ověřování (ADAL)Block apps that do not use modern authentication (ADAL)

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Podmíněný přístup založený na aplikaci pomocí zásad ochrany aplikací spoléhá na aplikace, které používají moderní ověřování, což je implementace protokolu OAuth2.App-based conditional access with app protection policies rely on applications using modern authentication which is an implementation of OAuth2. Většina současných mobilních a desktopových aplikací Office moderní ověřování používá, existují ale aplikace třetích stran a starší aplikace Office, které používají jiné metody ověřování, například základní ověřování a ověřování na základě formulářů.Most current Office mobile and desktop applications use modern authentication, however there are third-party apps and older Office apps that user other authentication methods like basic authentication and forms based authentication.

Pokud chcete přístup k těmto aplikacím zablokovat, doporučujeme následující postup:To block access to these apps we recommend the following:

 Set-SPOTenant -LegacyAuthProtocolsEnabled $false

Important

Podmíněný přístup založený na aplikaci se nesmí používat s ověřováním na základě certifikátů Azure Active Directory (Azure AD).App-based CA must not be used with Azure Active Directory (Azure AD) certificate based authentication. Současně můžete mít nakonfigurovanou jen jednu z těchto metod.You can only have one of these configured at a time.

Související témataSee also

Povolení přístupu ke službám O365 jenom aplikacím, které podporuje IntuneAllow only apps supported by Intune to access O365 services