Hromadná registrace pro zařízení s WindowsBulk enrollment for Windows devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Jako správce můžete k Azure Active Directory a Intune připojit větší počet zařízení s Windows.As an administrator, you can join large numbers of new Windows devices to Azure Active Directory and Intune. Hromadnou registraci zařízení pro vašeho tenanta Azure AD zahájíte vytvořením zřizovacího balíčku pomocí aplikace Windows Configuration Designer (WCD).To bulk enroll devices for your Azure AD tenant, you create a provisioning package with the Windows Configuration Designer (WCD) app. Při aplikování zřizovacího balíčku na zařízení ve vlastnictví firmy se tato zařízení připojí k vašemu tenantovi Azure AD a zaregistrují v systému správy pomocí Intune.Applying the provisioning package to corporate-owned devices joins the devices to your Azure AD tenant and enrolls them for Intune management. Po aplikování balíčku se uživatelé Azure AD můžou přihlašovat.Once the package is applied, it's ready for your Azure AD users to log on.

Uživatelé Azure AD jsou na těchto zařízeních standardními uživateli a obdrží přiřazené zásady Intune a požadované aplikace.Azure AD users are standard users on these devices and receive assigned Intune policies and required apps. Samoobslužné scénáře a scénáře s Portálem společnosti v současnosti nejsou podporované.Self-service and Company Portal scenarios are not supported at this time.

Předpoklady pro hromadnou registraci zařízení s WindowsPrerequisites for Windows devices bulk enrollment

Hromadná registrace pro zařízení s Windows vyžaduje:Bulk enrollment for Window devices requires the following:

Vytvoření zřizovacího balíčkuCreate a provisioning package

 1. Stáhněte si Windows Configuration Designer (WCD) z Microsoft Storu.Download Windows Configuration Designer (WCD) from the Microsoft Store. Snímek obrazovky se snímky obrazovky a popisem aplikace Windows Configuration Designer ve StoruScreenshot of the Windows Configuration Designer app Store screenshots and description

 2. Otevřete aplikaci Windows Configuration Designer a vyberte Provision desktop devices (Zřídit počítačová zařízení).Open the Windows Configuration Designer app and select Provision desktop devices. Snímek obrazovky s výběrem možnosti Provision desktop devices ve Windows Configuration DesigneruScreenshot of selecting Provision desktop devices in the Windows Configuration Designer app

 3. Otevře se okno New project (Nový projekt), kde zadáte:A New project window opens where you specify the following:

  • Name (Název) – název vašeho projektuName - A name for your project
  • Project folder (Složka projektu) – kam se projekt uložíProject folder - Where your new project will be saved
  • Description (Popis) – volitelný popis projektu Snímek obrazovky se zadáním názvu, složky projektu a popisu v aplikaci Windows Configuration DesignerDescription - An optional description of the project Screenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app
 4. Zadejte jedinečný název pro zařízení.Enter a unique name for your devices. Názvy můžou obsahovat sériové číslo (%%SERIAL%%) nebo náhodnou sadu znaků.Names can include a serial number (%%SERIAL%%) or a random set of characters. Volitelně můžete také zadat kód Product Key, pokud provádíte upgrade edice Windows, nakonfigurovat zařízení pro sdílené používání a odebrat předinstalovaný software.Optionally, you can also enter a product key if you are upgrading the edition of Windows, configure the device for shared use, and remove pre-installed software.
  Snímek obrazovky se zadáním názvu, složky projektu a popisu v aplikaci Windows Configuration Designer Screenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 5. Volitelně můžete nakonfigurovat síť Wi-Fi, ke které se zařízení připojí při prvním spuštění.Optionally, you can configure the Wi-Fi network devices connect to when they first start. Pokud ji nenakonfigurujete, musí být zařízení při prvním spuštění připojené k drátové síti.If this isn’t configured, a wired network connection is required when the device is first started. Snímek obrazovky s povolením Wi-Fi včetně SSID sítě a typu sítě v aplikaci Windows Configuration DesignerScreenshot of enabling Wi-Fi including Network SSID and Network type options in the Windows Configuration Designer app

 6. Vyberte Enroll in Azure AD (Zaregistrovat v Azure AD), zadejte datum Bulk Token Expiry (Vypršení platnosti hromadného tokenu) a pak vyberte Get Bulk Token (Získat hromadný token).Select Enroll in Azure AD, enter a Bulk Token Expiry date, and then select Get Bulk Token. Snímek obrazovky se zadáním názvu, složky projektu a popisu v aplikaci Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 7. Zadejte přihlašovací údaje k Azure AD, abyste získali hromadný token.Provide your Azure AD credentials to get a bulk token. Snímek obrazovky se zadáním názvu, složky projektu a popisu v aplikaci Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 8. Když se Bulk Token (Hromadný token) úspěšně načte, klikněte na Next (Další).Click Next when Bulk Token is fetched successfully.

 9. Volitelně můžete Add applications (Přidat aplikace) a Add certificates (Přidat certifikáty).Optionally, you can Add applications and Add certificates. Tyto aplikace a certifikáty se zřídí v zařízení.These apps and certificates are provisioned on the device.

 10. Volitelně můžete zřizovací balíček ochránit heslem.Optionally, you can password protect your provisioning package. Klikněte na Vytvořit.Click Create. Snímek obrazovky se zadáním názvu, složky projektu a popisu v aplikaci Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

Zřízení zařízeníProvision devices

 1. Najděte zřizovací balíček v umístění, které jste zadali v Project folder (Složka projektu) v aplikaci.Access the provisioning package in the location specified in Project folder specified in the app.

 2. Zvolte, jakým způsobem zřizovací balíček do zařízení aplikujete.Choose how you’re going to apply the provisioning package to the device. Zřizovací balíček se dá do zařízení aplikovat jedním z těchto způsobů:A provisioning package can be applied to a device one of the following ways:

  • Zřizovací balíček umístěte na USB flash disk, připojte USB flash disk k zařízení, které chcete hromadně zaregistrovat, a aplikujte balíček během počáteční instalace.Place the provisioning package on a USB drive, insert the USB drive into the device you’d like to bulk enroll, and apply it during initial setup
  • Zřizovací balíček umístěte do síťové složky a aplikujte na zařízení, které chcete po počáteční instalaci hromadně zaregistrovat.Place the provisioning package on a network folder, and apply it insert on the device you’d like to bulk enroll after initial setup

  Podrobné pokyny k aplikování zřizovacího balíčku najdete v článku o aplikování zřizovacího balíčku.For step-by-step instruction on applying a provisioning package, see Apply a provisioning package.

 3. Po aplikování balíčku se zařízení za 1 minutu automaticky restartuje.After you apply the package, the device will automatically restart in 1 minute. Snímek obrazovky se zadáním názvu, složky projektu a popisu v aplikaci Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 4. Po restartu se zařízení připojí k Azure Active Directory a zaregistruje v Microsoft Intune.When the device restarts, it connects to the Azure Active Directory and enrolls in Microsoft Intune.

Řešení potíží s hromadnou registrací zařízení s WindowsTroubleshooting Windows bulk enrollment

Zřizování se má používat na nových zařízeních s Windows.Provisioning is intended to be used on new Windows devices. Selhání zřizování může vyžadovat tovární resetování zařízení nebo obnovení zařízení ze spouštěcí image.Provisioning failures might require a factory reset of the device or device recovery from a boot image. Tyto příklady popisují některé důvody pro selhání zřizování:These examples describe some reasons for provisioning failures:

 • Zřizovací balíček snažící se připojit k doméně Active Directory nebo tenantovi Azure Active Directory, který nevytváří místní účet, může způsobit, že bude zařízení nedostupné, pokud proces připojení k doméně selže kvůli chybějícímu připojení k síti.A provisioning package that attempts to join an Active Directory domain or Azure Active Directory tenant that does not create a local account could make the device unreachable if the domain-join process fails due to lack of network connectivity.
 • Skripty spouštěné zřizovacím balíčkem se spouštějí v kontextu systému a dokáží provádět libovolné změny v systému souborů a konfiguracích zařízení.Scripts run by the provisioning package are run in system context, and are able to make arbitrary changes to the device file system and configurations. Škodlivý nebo chybný skript by mohl zařízení uvést do stavu, který jde obnovit jenom pomocí obnovení z image nebo továrního resetování zařízení.A malicious or bad script could put the device in a state that can only be recovered by reimaging or factory resetting the device.