Kategorizace zařízení pomocí mapování skupin zařízení v Microsoft IntuneCategorize devices with device group mapping in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Mapování skupin zařízení v Microsoft Intune slouží k automatickému přidávání zařízení do skupin na základě kategorií, které definujete, aby byla správa těchto zařízení jednodušší.Use Microsoft Intune device group mapping to automatically add devices to groups based on categories that you define, in order to make it easier for you to manage those devices.

Mapování skupin zařízení používá následující postup:Device group mapping uses the following workflow:

 1. Vytvořte kategorie, ze kterých uživatelé budou volit při registraci zařízení.Create categories that users will choose from when they enroll their device
 2. Vytvoříte skupiny nebo použijete existující skupiny pro každou kategorii, kterou chcete použít.You create groups, or use existing groups for each category you want to use. Podle verze Intune, kterou používáte, to budou buď skupiny Intune, nebo skupiny zabezpečení Azure Active Directory.Depending on the version of Intune you are using, these will either be Intune groups, or Azure Active Directory security groups.
 3. Nakonfigurujete pravidla, která mapují kategorii, kterou zvolíte, na skupinu zařízení, kterou jste vytvořili.You configure rules that map the category you choose to the device group you created.
 4. Když koncoví uživatelé zařízení s iOSem a Androidem registrují svá zařízení, musí zvolit některou kategorii ze seznamu nakonfigurovaných kategorií.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. Pokud chcete přiřadit kategorii k zařízení s Windows, musí koncoví uživatelé používat web Portál společnosti (podrobnosti najdete v části Po konfiguraci skupin zařízení v tomto tématu).To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (see After you configure device groups in this topic for more details).
 5. Do těchto skupin pak můžete nasadit zásady a aplikace.You can then deploy policies and apps to these groups.

Můžete vytvořit libovolné kategorie zařízení, například:You can create any device categories you want, for example:

 • Zařízení POSPoint of sale device
 • Předváděcí zařízeníDemonstration device
 • ProdejSales
 • ÚčtárnaAccounting
 • SprávceManager

Důležité informace o změně ve správě skupin IntuneImportant information about a change in group management for Intune

Na základě vaší zpětné vazby momentálně sjednocujeme prostředí pro vyváření skupin a cílů v rámci Enterprise Mobility + Security.Based on your feedback, we are in the process of unifying the grouping and targeting experience across Enterprise Mobility + Security. Z tohoto důvodu brzy převedeme skupiny Intune na skupiny zabezpečení Azure Active Directory.For this reason, we will soon be converting Intune groups to Azure Active Directory-based security groups. Po této změně už nebudete moct vytvářet skupiny pomocí Intune.After this change, you will no longer create groups using Intune. Místo toho je vytvoříte na webu Azure Portal.Instead, you'll create them in the Azure portal. Dojde k tomu postupně, přičemž úplné podrobnosti o této změně a jejím načasování najdete v tomto tématu.This change will happen on a gradual basis and you can read full details about this change, and its timeline in this topic.

Který postup v tomto tématu byste měli použít ke konfiguraci mapování skupin zařízení?Which procedure in this topic should you use to configure device group mapping?

Vzhledem k postupné implementaci skupin zabezpečení Azure Active Directory musíte otevřít pracovní prostor Skupiny v konzole pro správu Intune a zjistit, který postup máte použít:Due to the phased implementation of Azure Active Directory-based security groups, you must open the Groups workspace in the Intune administration console to identify which procedure to use:

Jak nakonfigurovat mapování skupin zařízení u skupin IntuneHow to configure device group mapping for Intune groups

 1. Pro každou kategorii zařízení, kterou chcete použít, vytvořte skupinu zařízení Intune, nebo vyberte existující skupinu.For each device category you want to use, create an Intune device group, or identify an existing group. Informace o postupu při vytváření skupin najdete v tématu Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení s Microsoft Intune.For information about how to create groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.
 2. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 3. V pracovním prostoru Správa rozbalte položku Správa mobilních zařízení a pak zvolte Mapování skupin zařízení.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Group Mapping.
 4. Na stránce Mapování skupin zařízení povolte mapování skupin zařízení.On the Device Group Mapping page, enable device group mapping.
 5. Pokud chcete vytvořit nové pravidlo mapování, zvolte Přidat.Choose Add to create a new mapping rule.
 6. V dialogovém okně Přidat pravidlo mapování skupin zařízení zadejte název kategorie, kterou chcete vytvořit, a potom z rozevíracího seznamu vyberte kolekci zařízení, na kterou chcete mapovat tuto kategorii.In the Add device group mapping rule dialog box, enter the name of the category you want to create and then, from the drop-down list, choose the device collection you want to map this category to. Až skončíte, zvolte Přidat.Choose Add when you are done.
 7. Po dokončení přidávání kategorií a skupin zvolte Uložit.When you have finished adding categories and groups, choose Save.

Jak nakonfigurovat mapování skupin zařízení u skupin Azure Active DirectoryHow to configure device group mapping for Azure Active Directory groups

Krok 1: Vytvoření kategorií zařízení v konzole pro správu IntuneStep 1 - Create device categories in the Intune administration console

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. V pracovním prostoru Správa rozbalte Správa mobilních zařízení a pak zvolte Kategorie zařízení.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Categories.
 3. Na stránce Kategorie zařízení uvidíte seznam, kde můžete konfigurovat kategorie zařízení:On the Device Categories page, you'll see a list where you can configure device categories:
 4. Můžete zadat název a kliknutím na Přidat ho přidat jako novou kategorii zařízení.You can enter a name, then click Add, to add it as a new device category.
 5. Některou kategorii můžete také vybrat a pak ji Odstranit.Additionally, you can select a category and then Delete it.

Název kategorie zařízení použijete při vytváření skupin zabezpečení Azure Active Directory v kroku 2.You'll use the device category name when you create Azure Active Directory security groups in step 2.

Krok 2: Vytvoření skupin zabezpečení Azure Active DirectoryStep 2 - Create Azure Active Directory security groups

V tomto kroku vytvoříte na webu Azure Portal dynamické skupiny na základě kategorie zařízení a názvu kategorie zařízení.In this step, you'll create dynamic groups in the Azure portal based on the device category and device category name.

Pokud chcete pokračovat, přečtěte si téma Vytváření rozšířených pravidel pomocí atributů v dokumentaci služby Azure Active Directory.To continue, refer to the topic Using attributes to create advanced rules in the Azure Active Directory documentation. Pomocí informací v tomto tématu vytvořte skupinu zařízení s rozšířeným pravidlem pomocí atributu deviceCategory.Use the information in this topic to create a device group with an advanced rule using the deviceCategory attribute. Příklad: (device.deviceCategory -eq "<název kategorie zařízení, který jste získali z konzoly pro správu Intune>")For example (device.deviceCategory -eq "<the device category name you got from the Intune administration console>")

Po konfiguraci skupin zařízeníAfter you configure device groups

Když koncoví uživatelé zařízení s iOSem a Androidem registrují svá zařízení, musí zvolit některou kategorii ze seznamu nakonfigurovaných kategorií.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. Potom, co zvolí kategorii a dokončí registraci, se jejich zařízení přidá do skupiny zařízení Intune nebo do skupiny zabezpečení Active Directory, která odpovídá zvolené kategorii.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Intune device group, or Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

Pokud chcete přiřadit kategorii k zařízení s Windows, musí koncoví uživatelé používat po registraci zařízení web Portál společnosti (portal.manage.microsoft.com).To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (portal.manage.microsoft.com) after enrolling the device. Na zařízení s Windows přejděte na web a potom na možnost Nabídka > Moje zařízení.On a Windows device, access the website and go to Menu > My Devices. Vyberte zaregistrované zařízení na stránce a potom vyberte kategorii.Choose an enrolled device listed on the page, then select a category.

Když vyberete kategorii, přidá se zařízení automaticky k příslušné vámi vytvořené skupině.After choosing a category, the device is automatically added to the corresponding group you created. Pokud je už zařízení zaregistrované před tím, než nakonfigurujete kategorie, zobrazí se koncovým uživatelům na webu Portál společnosti oznámení o zařízení a žádost, aby při příštím přístupu k aplikaci Portál společnosti v iOSu nebo Androidu vybrali kategorii.If a device is already enrolled before you configure categories, the end user will see a notification about the device on the Company Portal website, and will be asked to select a category the next time they access the Company Portal app on iOS or Android.

Viz takySee also

Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení s Microsoft IntuneUse groups to manage users and devices with Microsoft Intune