Configure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune consoleConfigure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Zásady správy mobilních aplikací (MAM) ve službě Microsoft Intune umožňují upravovat funkce aplikací, které nasazujete, a přizpůsobit je zásadám dodržování předpisů a zabezpečení vaší společnosti.Mobile application management (MAM) policies in Microsoft Intune let you modify the functionality of apps that you deploy to help align them with your company's compliance and security policies. Můžete třeba omezit operace vyjmutí, kopírování a vložení v rámci spravované aplikace nebo aplikaci nakonfigurovat tak, aby všechny webové odkazy otevírala ve spravovaném prohlížeči.For example, you can restrict cut, copy, and paste operations within a managed app, or configure an app to open all web links inside a managed browser.

Podpora zásad správy mobilní aplikace:Mobile application management policies support:

 • Zařízení se systémem Android 4 nebo novější verzíDevices that run Android 4 and later.

 • Zařízení, na kterých běží iOS 8.0 a novějšíDevices that run iOS 8.0 and later.

Tip

Zásady správy mobilních zařízení podporují zařízení zaregistrovaná v Intune.Mobile application management policies support devices that are enrolled with Intune.

Pokud hledáte informace o tom, jak vytvořit zásady správy aplikací pro zařízení, která nespravuje Intune, přečtěte si téma Ochrana aplikačních dat pomocí zásad správy mobilních aplikací v Microsoft Intune.If you are looking for information about how to create app management policies for devices that Intune doesn't manage, see Protect app data using mobile app management policies with Microsoft Intune.

Na rozdíl od jiných zásad Intune nenasazujete zásadu správy mobilních aplikací přímo.Unlike other Intune policies, you do not deploy a mobile application management policy directly. Místo toho přidružíte zásadu k aplikaci, kterou chcete omezit.Instead, you associate the policy with the app that you want to restrict. Při nasazení a instalaci aplikace na zařízení začne platit zadané nastavení.When the app is deployed and installed on devices, the settings that you specify will take effect.

Pokud chcete u aplikace použít omezení, musí aplikace obsahovat sadu Microsoft Intune App SDK.To apply restrictions to an app, the app must incorporate the Microsoft Intune App SDK. Tento typ aplikace se dá získat třemi způsoby:There are three methods of obtaining this type of app:

Některé spravované aplikace, třeba Outlook pro iOS a Android, podporují víc identit.Some managed apps, like the Outlook app for iOS and Android, support multi-identity. To znamená, že Intune v dané aplikaci aplikuje nastavení správy jenom na podnikové účty nebo data.This means that Intune applies management settings only to corporate accounts or data in the app.

Například v případě aplikace Outlook:For example, using the Outlook app:

 • Pokud si uživatel nakonfiguruje podnikový e-mailový účet a osobní e-mailový účet, Intune aplikuje nastavení správy jenom na podnikový účet a osobní účet nespravuje.If the user configures a corporate email account and a personal email account, Intune applies management settings only to the corporate account and does not manage the personal account.

 • Pokud je zařízení vyřazené nebo odregistrované, odeberou se z něj jenom firemní data Outlooku.If the device is retired or unenrolled, only the corporate Outlook data is removed from the device.

 • Podnikový účet musí být ten samý účet, který byl použitý k registraci zařízení v Intune.The corporate account must be the same account that was used to enroll the device with Intune.

Tip

Pokud službu Intune používáte s nástrojem Configuration Manager, projděte si téma Jak ovládat aplikace pomocí zásad správy mobilních aplikací v Configuration Manageru.If you are using Intune with Configuration Manager, see How to Control Apps Using Mobile Application Management Policies in Configuration Manager.

Vytvoření a nasazení aplikace pomocí zásady správy mobilní aplikaceCreate and deploy an app with a mobile application management policy

 • Krok 1: Získejte odkaz na aplikaci spravovanou pomocí zásad, vytvořte zabalenou aplikaci nebo s využitím sady Intune App SDK napište aplikaci s podporou MAM.Step 1: Get the link to a policy managed app, create a wrapped app, or use the Intune App SDK to write a MAM-enabled app.

 • Krok 2: Publikujte aplikaci do cloudového úložiště.Step 2: Publish the app to your cloud storage space.

 • Krok 3: Vytvořte zásadu správy mobilní aplikace.Step 3: Create a mobile application management policy.

 • Krok 4: Přidružte aplikaci k zásadě správy mobilních aplikací a pak aplikaci nasaďte.Step 4: Associate the app with a mobile application management policy, and then deploy the app.

 • Krok 5: Monitorujte nasazení aplikace.Step 5: Monitor the app deployment.

V App Storu vyhledejte a poznamenejte si adresu URL aplikace spravované zásadami, kterou chcete nasadit.From the app store, find and note the URL of the policy managed app that you want to deploy. Třeba aplikace Microsoft Word pro iPad má adresu URL https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.For example, the URL of the Microsoft Word for iPad app is https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.

Krok 2: Publikování aplikace do cloudového úložištěStep 2: Publish the app to your cloud storage space

Když publikujete spravovanou aplikaci, postupy se liší v závislosti na tom, jestli publikujete aplikaci spravovanou zásadou nebo aplikaci zpracovanou pomocí nástroje Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS.When you publish a managed app, the procedures differ depending on whether you are publishing a policy managed app or an app that was processed by using the the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS.

Publikování aplikace spravované zásadamiTo publish a policy managed app

 1. Až budete připravení nahrát aplikaci do cloudového úložiště, postupujte podle pokynů v tématu Přidání aplikací pro mobilní zařízení v Microsoft Intune.When you are ready to upload the app to your cloud storage space, follow the instructions in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune.

 2. U aplikací pro iOS vyberte Spravovaná aplikace pro iOS App z App Storu v části Vyberte, jakým způsobem má být tento software zpřístupněn pro zařízení.For iOS apps, select Managed iOS App from the App Store under Select how this software is made available to devices.

  V případě aplikací pro Android vyberte Externí odkaz.For Android apps, select External link.

 3. V části Zadejte adresu URLzadejte adresu URL aplikace spravované zásadou, kterou jste si předtím poznamenali.Under Specify the URL, enter the URL to the policy managed app that you noted earlier.

Po dokončení nahrávání se zobrazí Ano u Zásad správy aplikace na stránce Vlastnosti softwaru nahrané aplikace.After the upload finishes, you will see Yes for App Management Policies on the Software Properties page for the uploaded app.

Po ověření úspěšného nahrání aplikace pokračujte krokem 3.After you have verified that the app is uploaded successfully, continue to step 3.

Publikování aplikace zpracované pomocí nástroje Microsoft Intune App Wrapping ToolTo publish an app that was processed through the Microsoft Intune App Wrapping Tool

 1. Až budete připravení nahrát aplikaci do cloudového úložiště, postupujte podle pokynů v tématu Přidání aplikací pro mobilní zařízení v Microsoft Intune.When you are ready to upload the app to your cloud storage space, follow the instructions in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune.

 2. V části Vyberte, jakým způsobem má být tento software zpřístupněn pro zařízení vyberte možnost Instalační program softwaru.Select Software Installer under Select how this software is made available to devices.

 3. V části Typ souboru instalačního programu softwaru vyberte Balíček aplikace pro systém iOS (soubor &#42.ipa).Select App package for iOS (*.ipa file) under Software installer file type.

Po dokončení nahrávání se zobrazí Ano u Zásad správy aplikace na stránce Vlastnosti softwaru nahrané aplikace.After the upload finishes, you will see Yes for App Management Policies on the Software Properties page for the uploaded app.

Po ověření úspěšného nahrání aplikace pokračujte krokem 3.After you have verified that the app is uploaded successfully, continue to step 3.

Krok 3: Vytvoření zásady správy mobilních aplikacíStep 3: Create a mobile application management policy

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Zásady > Přehled > Přidat zásadu.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Nakonfigurujte a nasaďte jednu z následujících zásad Softwaru v závislosti na typu zařízení, pro které chcete nakonfigurovat aplikace:Configure and deploy one of the following Software policies, depending on the device type that you want to configure apps for:

  • Zásady správy mobilních aplikací (Android 4 a novější)Mobile Application Management Policy (Android 4 and later)

  • Zásady správy mobilních aplikací (iOS 8.0 a novější)Mobile Application Management Policy (iOS 8.0 and later)

  Můžete použít doporučená nastavení nebo nastavení upravit.You can use recommended settings or customize the settings. Podrobnosti najdete v tématu Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune.For details, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

 3. Proveďte podle potřeby konfiguraci následujících nastavení.Configure the following settings as required. Možnosti se můžou lišit v závislosti na typu zařízení, pro které konfigurujete zásady.The options might differ depending on the device type for which you are configuring the policy.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
NázevName Zadejte název těchto zásad.Specify a name for this policy.
PopisDescription V případě potřeby zadejte popis pro tuto zásadu.Optionally, specify a description for this policy.
Omezit zobrazování obsahu webu jenom na podnikový spravovaný prohlížečRestrict web content to display in a corporate managed browser Když je toto nastavení povolené, jakékoli odkazy v aplikaci se otevřou ve spravovaném prohlížeči.When this setting is enabled, any links in the app will be opened in the managed browser. Aby tato možnost fungovala, musíte mít tuto aplikaci nasazenou na zařízeních.For this option to work, you must have deployed this app to devices.
Zabránit zálohám Androidu nebo Zabránit zálohám iTunes a iClouduPrevent Android backups or Prevent iTunes and iCloud backups Toto nastavení zakáže zálohování jakýchkoliv informací z aplikace.This setting disables the backup of any information from the app.
Povolit aplikaci přenos dat do ostatních aplikacíAllow app to transfer data to other apps Toto nastavení určuje aplikace, do kterých může tato aplikace může odesílat data.This setting specifies the apps that this app can send data to. Můžete si vybrat, že nepovolíte přenos dat do žádné aplikace, povolíte přenos jenom do dalších spravovaných aplikací, nebo povolíte přenos do všech aplikací.You can choose to not allow data transfer to any app, allow transfer only to other managed apps, or allow transfer to any app.

Například když nepovolíte přenos dat, omezíte přenos dat na služby, jako je zasílání zpráv SMS, přiřazování obrázků kontaktům a publikování na Facebooku nebo Twitteru.For example, when you do not allow data transfer, you restrict data transfer to services like SMS messaging, assigning images to contacts, and posting to Facebook or Twitter.

Pro zařízení iOS platí, že aby se zabránilo přenosu dokumentu mezi spravovanými a nespravovanými aplikacemi, je nutné nakonfigurovat a nasadit taky zásady zabezpečení mobilního zařízení, které zakazují nastavení Povolit spravované dokumenty v dalších nespravovaných aplikacích.For iOS devices, to prevent document transfer between managed and unmanaged apps, you must also configure and deploy a mobile device security policy that disables the setting Allow managed documents in other unmanaged apps. Pokud vyberete možnost povolit přenos jenom do ostatních spravovaných aplikací, použije se k otevření obsahu příslušného typu prohlížeč Intune PDF a prohlížeč obrázků (pokud je nasazený).If you choose to allow transfer only to other managed apps, the Intune PDF and image viewers (if deployed) will be used to open content of the respective types.

Pokud nastavíte tuto možnost na hodnotu Aplikace spravované podle zásad nebo Žádné, bude blokovaná funkce iOS 9, která umožňuje vyhledávání Spotlight dat v rámci aplikací.Additionally, if you set this option to Policy Managed Apps or None, the iOS 9 feature that allows Spotlight Search to search data within apps will be blocked.

Toto nastavení neřídí použití funkce Otevřít v na mobilních zařízeních.This setting does not control the use of the Open In feature on mobile devices. Informace ke správě funkce Otevřít v najdete v tématu Správa přenosu dat mezi aplikacemi pro iOS pomocí Microsoft Intune.To manage Open In, see Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.
Povolit aplikaci, aby přijímala data z jiných aplikacíAllow app to receive data from other apps Toto nastavení určuje aplikace, ze kterých může tato aplikace přijímat data.This setting specifies the apps that this app can receive data from. Můžete si vybrat, že nepovolíte přenos dat ze žádné aplikace, povolíte přenos jenom z dalších spravovaných aplikací, nebo povolíte přenos ze všech aplikací.You can choose to not allow data transfer from any app, allow transfer only from other managed apps, or allow transfer from any app.

Když uživatel získá přístup k datům z aplikace, kterou nespravují zásady správy mobilních aplikací, bude se s daty zacházet jako s podnikovými daty chráněnými zásadami.When a user accesses data from an app that is not managed by a mobile application management policy, the data will be treated as corporate data and protected by the policy. To platí pro aplikace pro iOS, které podporují víc identit (kde Intune v dané aplikaci aplikuje nastavení správy jenom na podnikové účty nebo data).This applies to iOS apps that support multi-identity (where Intune applies management settings only to corporate accounts or data in the app). Nebo to platí pro registrované zařízení s aplikovanou zásadou správy mobilních aplikací.Or, this applies to an enrolled device with a mobile application management policy applied.
Zabránit možnosti Uložit jakoPrevent “Save As” Toto nastavení zakáže použití možnosti Uložit jako k uložení dat do osobního cloudového úložiště (třeba na OneDrive nebo na Dropbox) v jakékoli aplikaci, která tuto zásadu používá.This setting disables use of the Save As option to save data to personal cloud storage locations (such as OneDrive or Dropbox) in any app that uses this policy.
Omezit vyjmutí, kopírování a vkládání v ostatních aplikacíchRestrict cut, copy and paste with other apps Toto nastavení určuje, jak se v aplikaci dají používat operace vyjmutí, kopírování a vložení.This setting specifies how cut, copy, and paste operations can be used with the app. Vybírejte z těchto možností:Choose from:

Blokované.Blocked. Nepovolujte operace vyjmutí, kopírování a vložení mezi touto a jinými aplikacemi.Do not allow cut, copy, and paste operations between this app and other apps.

Aplikace spravované podle zásad.Policy Managed Apps. Povolí operace vyjmutí, kopírování a vložení jenom mezi touto a jinými spravovanými aplikacemi.Allow cut, copy, and paste operations only between this app and other managed apps.

Aplikace s vložením spravované podle zásad.Policy Managed Apps with Paste In. Povolí vložení dat vyjmutých nebo zkopírovaných z této aplikace jenom do jiných spravovaných aplikací.Allow data cut or copied from this app to be pasted only into other managed apps. Povolí vložení dat vyjmutých nebo zkopírovaných z jakékoliv aplikace do této aplikace.Allow data cut or copied from any app to be pasted into this app.

Libovolná aplikace.Any App. Nedává žádná omezení operací vyjímání, kopírování a vkládání v této aplikaci.Put no restrictions on cutting, copying, and pasting operations to or from this app.

Aby bylo možné kopírovat a vkládat data mezi spravovanými aplikacemi, musí mít obě aplikace nakonfigurované buď nastavení Aplikace spravované podle zásad, nebo nastavení Aplikace s vložením spravované podle zásad.To copy and paste data between managed apps, both apps must have either the Policy Managed Apps or Policy Managed Apps with Paste In setting configured.
Požadovat jednoduchý kód PIN pro přístupRequire simple PIN for access Toto nastavení vyžaduje, aby uživatel zadal kód PIN, který určí pro použití této aplikace.This setting requires the user to enter a PIN that they specify to use this app. Uživatel bude požádán o toto nastavení při prvním spuštění aplikace.The user will be asked to set this up the first time they run the app.
Počet pokusů o zadání před obnovení kódu PINNumber of attempts before PIN reset Zadejte počet pokusů o zadání kódu PIN, které může uživatel udělat před resetováním kódu PIN.Specify the number of PIN entry attempts that can be made before the user must reset the PIN.
Vyžadovat podnikové přihlašovací údaje pro přístupRequire corporate credentials for access Toto nastavení vyžaduje, aby uživatel zadal své podnikové přihlašovací informace před tím, než může aplikaci používat.This setting requires the user to enter their corporate logon information before they can access the app.
Vyžadovat kompatibilitu zařízení dodržováním podnikových zásad pro přístupRequire device compliance with corporate policy for access Toto nastavení umožňuje použití aplikace, jenom když zařízení nemá jailbreak nebo root.This setting allows the app to be used only when the device is not jailbroken or rooted.
Znovu zkontrolovat požadavky na přístup po (minuty)Recheck the access requirements after (minutes) V poli Časový limit určete časové období před dalším zkontrolováním požadavků na přístup po spuštění aplikace.In the Timeout field, specify the time period before the access requirements for the app are rechecked after the app is opened.
Období odkladu pro offline režimOffline grace period Pokud je zařízení offline, určete časové období před opakovaným zkontrolováním požadavků na přístup k aplikaci.If the device is offline, specify the time period before the access requirements for the app are rechecked.
Šifrovat data aplikaceEncrypt app data Toto nastavení určuje, že všechna data přidružená k této aplikaci budou zašifrovaná.This setting specifies that all data associated with this app will be encrypted. To zahrnuje i data uložená externě, například na SD kartách.This includes data stored externally, such as in SD cards.

Šifrování pro iOSEncryption for iOS

Pro aplikace, které jsou přidružené k zásadám správy mobilních aplikací Intune, jsou neaktivní uložená data zašifrovaná pomocí šifrování na úrovni zařízení poskytované operačním systémem.For apps that are associated with an Intune mobile application management policy, data is encrypted at rest through device-level encryption that the OS provides. To zajišťuje zásada kódu PIN, kterou nastavuje správce IT.This is enabled through a device PIN policy that the IT admin sets. Když se vyžaduje kód PIN, budou data zašifrovaná podle nastavení v zásadách správy mobilních aplikací.When a PIN is required, the data will be encrypted according to the settings in the mobile application management policy. Jak se uvádí v dokumentaci společnosti Apple, moduly používané v iOSu mají certifikaci FIPS 140-2.As stated in Apple documentation, the modules that iOS uses are FIPS 140-2 certified.

Šifrování pro AndroidEncryption for Android

Pro aplikace, které jsou přidružené k zásadám správy mobilních aplikací Intune, zajišťuje šifrování Microsoft.For apps that are associated with an Intune mobile application management policy, Microsoft provides encryption. Data jsou mezi vstupně-výstupními operacemi souborů synchronně šifrovaná.Data is encrypted synchronously during file I/O operations. Obsah v úložišti zařízení bude zašifrovaný vždycky.Content on the device storage will always be encrypted. Metodou šifrování je FIPS 140-2, která je kompatibilní pouze se zařízeními Samsung KNOX.The encryption method is FIPS 140-2 compliant for Samsung KNOX devices only.
Blokovat snímek obrazovky (jenom zařízení s Androidem)Block screen capture (Android devices only) Toto nastavení určuje, že jsou při použití této aplikace zablokované možnosti snímku obrazovky zařízení.This setting specifies that the screen capture capabilities of the device are blocked when someone is using this app.
 1. Po dokončení klikněte na Uložit zásadu.When you are finished, choose Save Policy.

Nová zásada se zobrazí v uzlu Zásady konfigurace pracovního prostoru Zásady.The new policy appears in the Configuration Policies node of the Policy workspace.

Krok 4: Přidružení aplikace k zásadě správy mobilní aplikace a nasazení aplikaceStep 4: Associate the app with a mobile application management policy, and then deploy the app

Abyste přidružili zásadu správy mobilních aplikací k aplikaci, vyberte zásadu na stránce Správa mobilních aplikací dialogového okna Spravovat nasazení.Ensure that you select the mobile application management policy on the Mobile App Management page of the Manage Deployment dialog box to associate the policy with the app.

Podrobnosti najdete v tématu Nasazení aplikací v Microsoft Intune.For details, see Deploy apps in Microsoft Intune.

Důležité

Pokud se registrace zařízení v Intune zruší, zásady se z aplikací neodeberou.If the device is unenrolled from Intune, polices are not removed from the apps. Aplikace, u kterých se použily zásady, si zachovají nastavení zásad i po jejich odinstalování a opětovném nainstalování.Any apps that had policies applied will retain the policy settings after the app is uninstalled and reinstalled.

Postup v případě, že je aplikace už v zařízeních nasazenáWhat to do when an app is already deployed on devices

Můžou nastat situace, kdy nasazujete aplikaci a jeden z cílových uživatelů nebo zařízení už má nainstalovanou nespravovanou verzi aplikace.There might be situations where you deploy an app and one of the targeted users or devices already has an unmanaged version of the app installed. Například si uživatel mohl nainstalovat Microsoft Word z obchodu s aplikacemi.For example, the user might have installed Microsoft Word from the app store.

V takovém případě musíte požádat uživatele o ruční odinstalaci nespravované verze, aby se mohla nainstalovat spravovaná verze, kterou konfigurujete.In this case, you must ask the user to manually uninstall the unmanaged version so that the managed version that you configured can be installed.

Pro zařízení se systémem iOS 9 a novějším ale Intune automaticky požádá uživatele o souhlas s převzetím správy stávající aplikace.However, for devices that run iOS 9 and later, Intune will automatically ask the user for permission to take over management of the existing app. Pokud souhlasí, stane se aplikace spravovanou aplikací služby Intune a použijí se taky všechny zásady správy mobilních aplikací přidružené aplikaci.If they agree, then the app will become managed by Intune and any mobile application management policies that you associated with the app will also be applied.

Tip

Když je zařízení v dohledovém režimu, Intune převezme správu stávající aplikace bez předchozího souhlasu uživatele.If the device is in supervised mode, Intune will take over management of the existing app without asking the user's permission.

Krok 5: Sledování nasazení aplikaceStep 5: Monitor the app deployment

Po vytvoření a nasazení aplikace přidružené k zásadě správy mobilních aplikací použijte následující postupy ke sledování aplikace a vyřešení případných konfliktů zásad.After you have created and deployed an app that's associated with a mobile application management policy, use the following procedure to monitor the app and resolve any policy conflicts.

Zobrazení stavu nasazeníTo view the status of the deployment

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Skupiny > Přehled.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > Overview.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:Perform one of the following steps:

  • Vyberte Všichni uživatelé a potom dvakrát klikněte na uživatele, jehož zařízení chcete prověřit.Choose All Users, and then double-click the user whose device you want to examine. Na stránce Vlastnosti uživatele vyberte Zařízení a dvakrát klikněte na zařízení, které chcete prověřit.One the User Properties page, choose Devices, and then double-click the device that you want to examine.

  • Vyberte Všechna zařízení > Všechna mobilní zařízení.Choose All Devices > All Mobile Devices. Na stránce Vlastnosti skupiny zařízení vyberte Zařízení a dvakrát klikněte na zařízení, které chcete prověřit.On the Device Group Properties page, choose Devices, and then double-click the device that you want to examine.

 3. Na stránce Vlastnosti mobilního zařízení výběrem možnosti Zásada zobrazte seznam zásad správy mobilní aplikace, které jsou na zařízení nasazené.From the Mobile Device Properties page, choose Policy to see a list of the mobile application management policies that have been deployed to the device.

 4. Vyberte zásady správy mobilní aplikace, jejichž stav chcete zobrazit.Select the mobile application management policy whose status you want to view. Na podrobnosti o zásadě se můžete podívat v dolním podokně a rozbalit její uzel k zobrazení jejího nastavení.You can view details of the policy in the bottom pane and expand its node to display its settings.

 5. Ve sloupci Stav každé ze zásad správy mobilních aplikací se bude zobrazovat hodnota Vyhovuje, Vyhovuje (čekání na schválení) nebo Chyba.Under the Status column of each of the mobile application management policies, Conforms, Conforms (Pending), or Error will appear. Pokud má vybraná zásada jedno nebo víc konfliktních nastavení, zobrazí se v tomto poli hodnota Chyba.If the selected policy has one or more settings in conflict, Error will appear in this field.

 6. Po zjištění konfliktu můžete nastavení konfliktní zásady zkontrolovat, jestli používá stejné nastavení, nebo můžete nasadit jednu zásadu pro aplikaci a uživatele.After you have identified a conflict, you can revise conflicting policy settings to use the same setting, or you can deploy only one policy to the app and user.

Způsob řešení konfliktů zásadHow policy conflicts are resolved

Pokud nastal konflikt zásad správy mobilních aplikací při prvním nasazení u uživatele nebo zařízení, konkrétní konfliktní hodnota nastavení se odebere ze zásady nasazené v aplikaci.When there is a mobile application management policy conflict on the first deployment to the user or device, the specific setting value in conflict will be removed from the policy deployed to the app. Aplikace bude používat integrovanou konfliktní hodnotu.The app will use a built-in conflict value.

Pokud nastal konflikt zásady správy mobilních aplikací při pozdějších nasazeních aplikace nebo uživatele, konkrétní hodnota konfliktního nastavení se nebude aktualizovat na zásady správy mobilních aplikací nasazené do aplikace.When there is a mobile app management policy conflict on later deployments to the app or user, the specific setting value in conflict will not be updated on the mobile app management policy deployed to the app. Aplikace bude používat stávající hodnotu tohoto nastavení.The app will use the existing value for that setting.

V případech, kdy zařízení nebo uživatel obdrží dvě konfliktní zásady, platí následující chování:In cases where the device or user receives two conflicting policies, the following behavior applies:

 • Pokud už byla zásada nasazená na zařízení, stávající nastavení zásad se nepřepíšou.If a policy has already been deployed to the device, the existing policy settings are not overwritten.

 • Pokud ještě na zařízení nebyla nasazená žádná zásada a nasadí se dvě konfliktní nastavení, použije se výchozí nastavení zařízení.If no policy has already been deployed to the device, and two conflicting settings are deployed, the default setting built into the device is used.