Konfigurace a nasazení aplikace Lookout for WorkConfigure and deploy Lookout for Work app

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Tento článek vysvětluje, jak nakonfigurovat a nasadit aplikaci Lookout for Work u zařízení s Androidem a iOS.This article explains how to configure and deploy the Lookout for Work app for Android and iOS devices.

Android (aplikace v obchodě Google Play)Android (Google Play Store app)

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Aplikace a zvolte Přidat aplikace.In the Microsoft Intune administrator console, go to Apps and choose Add Apps.
 2. U vydavatele na stránce Instalace softwaru zvolte Externí odkaz a zadejte tuto adresu URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.enterpriseOn the Software Setup page of the publisher, choose External link, and specify the following URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.enterprise

  Note

  Nezaškrtávejte políčko, aby byl požadován spravovaný prohlížeč.Do not click the box for requiring a managed browser.

 3. Na stránce Popis softwaru zadejte následující informace:On the Software description page fill in the following information:

  • Vydavatel: Lookout Mobile SecurityPublisher: Lookout Mobile Security
  • Název: Lookout for WorkName: Lookout for Work
  • Popis: Aplikace Lookout nabízí nejlepší ochranu před mobilními hrozbami a udržuje vaše zařízení v bezpečí.Description: Lookout offers the best protection against mobile threats to keep your device safe. Aplikace Lookout po instalaci zařízení chrání před hrozbami a v případě, že nějaké nalezne, upozorní na to vás i správce společnosti.When the Lookout app is installed on the device, the app protects your device from threats and will alert you, and your company administrator, if any are found.
  • Kategorie: Správa počítačůCategory: Computer Management
 4. Po úspěšném dokončení se zobrazí zpráva Nahrávání dat do Microsoft Intune úspěšně skončilo.Upon successful completion you see a message Upload of data to Microsoft Intune successfully completed.

  V konzole Intune se po kliknutí na Aplikace zobrazí v seznamu aplikace Lookout for Work snímek stránky konzolových aplikací správce Intune zobrazující aplikace Lookout for Work v seznamuIn the Intune Console when you click on the Apps you will now see the Lookout for Work app in the list screenshot of Intune admin console apps page showing the Lookout for work apps in the list

 5. Aplikaci nasadíte uživatelům tak, že vyberete aplikaci Lookout for Work a zvolíte Spravovat nasazení.Deploy the app to users by selecting the Lookout for Work app and choosing Manage Deployment.

  Je nutné vybrat stejné uživatele, jako jste přidali v možnosti Správa registrací v konzole Lookout MTP.You must select the same users added in to the Enrollment Management option in the Lookout MTP console. Další informace o přidávání skupin uživatelů do konzole Lookout MTP naleznete v kroku 3 části Konfigurace předplatného pro Lookout MTP.See Step 3 in the configure your subscription with Lookout MTP section for information about adding user groups to Lookout MTP.

  Important

  Průvodce nasazením aplikací služby Intune nezná skupiny uživatelů Azure AD a používá místo toho skupiny uživatelů Intune.The Intune app deployment Wizard is not aware of the Azure AD user groups and uses the Intune user groups instead. Proto je nutné vytvořit novou skupinu uživatelů Intune, které bude založená na skupině uživatelů Azure AD registrované v konzole Lookout MTP, jak je popsáno v tomto tématu.So you must create an Intune user group based on the Azure AD user group that is enrolled in the Lookout MTP console as described in thistopic.

 6. Zvolte možnost Požadovaná instalace, aby byla instalace aplikace Lookout v zařízení uživatele povinná.Choose the Required Install option to require that the Lookout app be installed on the user’s device.

iOS (verze aplikace Lookout podepsaná podnikem)iOS (Enterprise-signed version of Lookout app)

 1. Ověřte, že je na vašem zařízení povolená Správa iOS.Make sure iOS management is set up on your device. Pokyny, jak na zařízení povolit správu iOSu, najdete v článku Nastavení správy zařízení s iOSem a MacOS.For instructions on how to set up your device for iOS management, see Set up iOS and Mac device management.

 2. Znovu podepište aplikaci Lookout for Work pro iOS.Re-sign the Lookout for Work iOS app. Lookout distribuuje svou aplikaci Lookout for Work pro iOS mimo obchod App Store.Lookout distributes its Lookout for Work iOS app outside of the iOS App Store. Před distribucí této aplikace ji musíte znovu podepsat pomocí certifikátu podnikového vývojáře pro iOS.Before distributing the app, you must re-sign the app with your iOS Enterprise Developer Certificate. Podrobné pokyny k opětovnému podepsání aplikace Lookout for Work pro iOS najdete v článku Lookout for Work iOS app re-signing process (Postup opětovného podepsání aplikace Lookout for Work pro iOS) na webu Lookout.For detailed instructions to re-sign the Lookout for Work iOS apps, see Lookout for Work iOS app re-signing process on the Lookout site.

 3. Následujícím postupem povolte ověřování uživatelů iOS službou Azure Active Directory:Enable Azure Active Directory authentication for the iOS users by doing the following:

  1. Přihlaste se na portál pro správu služby Azure Active Directory a přejděte na stránku s aplikacemi.Login to the Azure Active Directory management portal, and navigate to the application page.
  2. Přidejte aplikaci Lookout for Work pro iOS jako nativní klientskou aplikaci.Add the Lookout for Work iOS app as a native client application. snímek obrazovky s dialogem pro přidání aplikace zobrazující možnost nativní klientské aplikacescreenshot of the add apps dialog showing the native client app option
  3. Text com.lookout.enterprise.názevfirmy nahraďte identifikátorem zákaznického balíčku, který jste vybrali při podepisování IPA.Replace the com.lookout.enterprise.yourcompanyname with the customer bundle ID you selected when you signed the IPA.
  4. Přidejte další identifikátor URI pro přesměrování: <companyportal://code/> následovaný původním identifikátorem URI pro přesměrování ve verzi URLencoded.Add additional redirect URI: <companyportal://code/> followed by a URLencoded version of your original redirect URI.
  5. Přidejte k aplikaci Delegovaná oprávnění.Add Delegated Permissions to your app.

  Další podrobnosti najdete v článku Konfigurace nativní klientské aplikace.For more details, see Configure a native client application.

 4. Podle popisu v tématu Přidání aplikace pro mobilní zařízení v Microsoft Intune nahrajte opětovně podepsaný soubor .ipa.Upload the re-signed .ipa file as described in the Add app for mobile devices in Microsoft Intune topic. Jako minimální verzi operačního systému nastavte iOS 8.0 nebo novější.Set the minimum OS version to iOS 8.0 or later.

  Snímek obrazovky stránky s aplikacemi v konzole pro správce Intune s aplikací Lookout for Work zobrazenou v seznamu aplikací

 5. Vytvořte zásady konfigurace spravovaných aplikací podle popisu v tématu Konfigurace aplikací pro iOS pomocí zásad konfigurace mobilních aplikací v Microsoft Intune.Create the managed app configuration policy as described in the Configure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune topic.

  Snímek obrazovky s průvodcem vytvořením nové zásady a zvýrazněnou zásadou konfigurace aplikace pro iOS 8.0 nebo novější

 6. Aplikaci nasadíte uživatelům tak, že vyberete aplikaci Lookout for Work a zvolíte Spravovat nasazení.To deploy the app to users, select the Lookout for Work app, and choose Manage Deployment.

  Musíte vybrat stejné uživatele, které jste přidali v konzole Lookout v možnosti Správa registrací.You must select the same users that were added to the Enrollment Management option in the Lookout console. Další informace o přidávání skupin uživatelů do konzoly Lookout MTP naleznete v kroku 3 části Konfigurace předplatného Lookout.See Step 3 in the configure your Lookout subscription section for information about adding user groups to Lookout MTP.

  Important

  Průvodce nasazením aplikací služby Intune nezná skupiny uživatelů Azure AD a používá místo toho skupiny uživatelů Intune. Proto je nutné vytvořit novou skupinu uživatelů Intune, která bude založená na skupině uživatelů Azure AD registrované v konzole Lookout, jak je popsáno v tomto tématu.The Intune app deployment wizard is not aware of the Azure AD user groups and uses the Intune user groups instead, so you must create an Intune user group based on the Azure AD user group that is enrolled in the Lookout console as described in this topic.

  Zvolte možnost Požadovaná instalace, aby byla instalace aplikace Lookout v zařízení uživatele povinná.Choose the Required Install option to require that the Lookout app be installed on the user’s device.

Co se stane, když se nasazená aplikace otevře v zařízeníWhat happens when the deployed app is opened on the device

https://github.com/Microsoft/Docs/blob/master/ContributorGuide/index.md Když uživatel v zařízení otevře aplikaci Lookout for Work, bude vyzván, aby aplikaci aktivoval a zvolil možnost Přihlásit pomocí Azure Active Directory.https://github.com/Microsoft/Docs/blob/master/ContributorGuide/index.md When the user opens the Lookout for Work on the device they are prompted to activate the app, and choose the Sign in with Azure Active Directory option. Podrobný návod s postupem pro koncového uživatele najdete v následujících tématech:A detailed walkthrough with the end-user flow can be found in the following topics:

Další krokyNext steps