Konfigurace aplikací pro iOS pomocí zásad konfigurace mobilních aplikací v Microsoft IntuneConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Zásady konfigurace mobilních aplikací v Microsoft Intune slouží k poskytování nastavení, která se můžou požadovat, když uživatelé spustí aplikaci.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Aplikace může například vyžadovat, aby uživatelé zadali:For example, an app might require users to specify:

 • Vlastní číslo portuA custom port number.

 • Nastavení jazykaLanguage settings.

 • Nastavení zabezpečeníSecurity settings.

 • Nastavení brandingu, jako je logo společnostiBranding settings such as a company logo.

Když tato nastavení zadají uživatelé špatně, můžete to zvýšit zatížení vašeho helpdesku a zpomalit přijímání nových aplikací.If users enter these settings incorrectly, this can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

Zásady konfigurace mobilních aplikací pomůžou tyto problémy eliminovat tím, že vám dovolí pomocí zásady nasadit tato nastavení pro uživatele dřív, než aplikaci spustí.Mobile app configuration policies can help you eliminate these problems by letting you deploy these settings to users in a policy before they run the app. Nastavení jsou pak zadaná automaticky a uživatelé nemusí provádět žádnou akci.The settings are then supplied automatically, and users need to take no action.

Tyto zásady nenasazujte přímo na uživatele a zařízení.You do not deploy these policies directly to users and devices. Místo toho přidružíte zásadu k aplikaci, a pak nasadíte aplikaci.Instead, you associate a policy with an app, and then deploy the app. Nastavení zásad se použije vždy, když je aplikace zkontroluje (obvykle při prvním spuštění).The policy settings will be used whenever the app checks for them (typically, the first time it is run).

Tip

Tento typ zásad je nyní k dispozici pouze pro zařízení se systémem iOS 8.0 a novějším.This policy type is currently available only for devices running iOS 8.0 and later. Podporuje následující typy instalací aplikací:It supports the following app installation types:

 • Spravované aplikace pro iOS z obchodu s aplikacemiManaged iOS app from the app store
 • Balíček aplikace pro iOSApp package for iOS

Další informace o typech instalace aplikací najdete v tématu Nasazení aplikací pomocí Microsoft Intune.For more information about app installation types, see Deploy apps with Microsoft Intune.

Konfigurace zásady konfigurace mobilních aplikacíConfigure a mobile app configuration policy

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Zásady > Přehled > Přidat zásadu.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. V seznamu zásad rozbalte iOS, zvolte Konfigurace mobilních aplikací a pak zvolte Vytvořit zásadu.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration, and then choose Create Policy.

  Tip

  Pro tento typ zásad můžete konfigurovat jenom vlastní nastavení.You can configure only custom settings for this policy type. Doporučená nastavení nejsou dostupná.Recommended settings are not available.

 3. V části Obecné stránky Vytvořit zásadu zadejte název a nepovinný popis zásady konfigurace mobilních aplikací.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. V části Zásada konfigurace mobilních aplikací stránky zadejte nebo vložte do pole seznam vlastností XML obsahující požadovaná konfigurační nastavení aplikace.In the Mobile App Configuration Policy section of the page, in the box, enter or paste an XML property list that contains the app configuration settings that you want. Formát seznamu vlastností XML se bude lišit v závislosti na aplikaci, kterou konfigurujete.The format of the XML property list will vary depending on the app you are configuring. Podrobnosti o přesném formátu, který se má použít, získáte od dodavatele aplikace.Contact the supplier of the app for details about the exact format to use.

  Tip

  Další informace o seznamech vlastností XML najdete v tématu Vysvětlení seznamů vlastností XML v knihovně iOS Developer Library.To find out more about XML property lists, see Understanding XML Property Lists in the iOS Developer Library.

 5. Klikněte na Ověřit, abyste zkontrolovali, že zadaný kód XML má platný formát seznamu vlastností.Click Validate to ensure that the XML that you entered is in a valid property list format.

  Důležité

  Když kliknete na Ověřit, Intune zkontroluje, že zadaný kód XML má platný formát.When you click Validate, Intune checks that the XML you entered is in a valid format. Nekontroluje, že seznam vlastností XML bude fungovat s aplikací, ke které je přidružený.It does not check that the XML property list will work with the app that it is associated with.

 6. Po dokončení klikněte na Uložit zásadu.When you are done, click Save Policy.

Nová zásada se zobrazí v uzlu Zásady konfigurace .The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

Informace o formátu souboru XMLInformation about the XML file format

Intune podporuje v seznamu vlastností následující typy dat:Intune supports the following data types in a property list:

 • <integer><integer>
 • <real><real>
 • <string><string>
 • <array><array>
 • <dict><dict>
 • <true /> nebo <false /><true /> or <false />

Další informace o typech dat najdete v tématu Informace o seznamech vlastností v knihovně iOS Developer Library.For more information about data types, see About Property Lists in the iOS Developer Library.

Intune dál v seznamu vlastností podporuje následující typy tokenů:Additionally, Intune supports the following token types in the property list:

 • {{userprincipalname}} – (Příklad: John@contoso.com){{userprincipalname}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{mail}} – (Příklad: John@contoso.com){{mail}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{partialupn}} – (Příklad: Jan){{partialupn}} - (Example: John)
 • {{accountid}} – (Příklad: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81){{accountid}} - (Example: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81)
 • {{deviceid}} – (Příklad: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97){{deviceid}} - (Example: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97)
 • {{userid}} – (Příklad: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822){{userid}} - (Example: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822)
 • {{username}} – (Příklad: Jiri Polak){{username}} - (Example: John Doe)
 • {{serialnumber}} – (Příklad: F4KN99ZUG5V2) pro zařízení s iOSem{{serialnumber}} - (Example: F4KN99ZUG5V2) for iOS devices
 • {{serialnumberlast4digits}} – (Příklad: G5V2) pro zařízení s iOSem{{serialnumberlast4digits}} - (Example: G5V2) for iOS devices

Znaky {{ a }} se používají jenom pro typy tokenů a nesmí se používat pro jiné účely.The {{ and }} characters are used by token types only and must not be used for other purposes.

Přidružení zásady konfigurace mobilních aplikací k aplikaciAssociate a mobile app configuration policy with an app

Po vytvoření musíte zásadu konfigurace mobilních aplikací přiřadit k aplikaci iOS, na kterou se mají nastavení v zásadě konfigurace vztahovat.After you have created a mobile app configuration policy, you must associate it with the iOS app to which you want the settings in the configuration policy to apply.

Postupujte podle kroků pro vytvoření nasazení aplikace v tématu Přidání aplikací pro mobilní zařízení v Microsoft Intune a Nasazení aplikací pomocí Microsoft Intune.To do this, follow the steps to create an app deployment in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune and Deploy apps with Microsoft Intune. Až v průvodci přejdete na stránku Konfigurace mobilních aplikací, z rozevíracího seznamu Zásady konfigurace aplikací vyberte zásady, které chcete k aplikaci přidružit.When you reach the Mobile App Configuration page of the wizard, select the policy that you want to associate with the app from the App Configuration Policy drop-down list.

Potom pokračujte v nasazení a monitorování nasazení aplikace obvyklým způsobem.Then, continue to deploy and monitor the app deployment as usual.

Při spuštění aplikace nasazené do zařízení se aplikace spustí s nastavením, které jste nakonfigurovali v zásadě konfigurace mobilních aplikací.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

Tip

V případě konfliktu jedné nebo více zásad konfigurace mobilních aplikací se nevynutí ani jedna zásada.If one or more mobile app configuration policies conflict, neither policy is enforced. Konflikt se ohlásí v Řídicím panelu konzoly pro správu Intune.The conflict will be reported in the Intune administration console Dashboard.

Příklad formátu pro soubor XML konfigurace mobilních aplikacíExample format for a mobile app configuration XML file

Když vytvoříte soubor konfigurace mobilních aplikací, můžete pomocí tohoto formátu zadat jednu nebo několik následujících hodnot:When you create a mobile app configuration file, you can specify one or more of the following values by using this format:

<dict>
 <key>userprincipalname</key>
 <string>{{userprincipalname}}</string>
 <key>mail</key>
 <string>{{mail}}</string>
 <key>partialupn</key>
 <string>{{partialupn}}</string>
 <key>accountid</key>
 <string>{{accountid}}</string>
 <key>deviceid</key>
 <string>{{deviceid}}</string>
 <key>userid</key>
 <string>{{userid}}</string>
 <key>username</key>
 <string>{{username}}</string>
 <key>serialnumber</key>
 <string>{{serialnumber}}</string>
 <key>serialnumberlast4digits</key>
 <string>{{serialnumberlast4digits}}</string>
 <key>udidlast4digits</key>
 <string>{{udidlast4digits}}</string>
</dict>