Konfigurace služby Skycure pro použití jednotného přihlašování služby Azure Active Directory (SSO)Configure Skycure to use Azure Active Directory Single Sign On (SSO)

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Jednotné přihlašování služby Azure AD se používá, když službu Intune integrujete se službou Skycure.Azure AD SSO is used when you integrate Intune with Skycure. Toto jsou hlavní výhody:Here are the main benefits:

 • Správci můžou používat stejné přihlašovací údaje a nemusí je zadávat znovu pokaždé, když se přihlašují nebo odhlašují z portálů Microsoft (služby Intune a Azure) a konzoly pro správu Skycure.Admins can use the same credentials without having to type it again every time they log in and out from the Microsoft portals (Intune, Azure) and Skycure Management console.

 • Koncoví uživatelé můžou použít stejné přihlašovací údaje služby Azure AD a nemusí je zadávat znovu pokaždé, když se přihlašují nebo odhlašují z aplikací služby Skycure.End-users can use the same Azure AD credentials without having to type it again every time they log in and out from the Skycure apps.

Níže je uvedený postup, jak službu Skycure integrovat s jednotným přihlašováním služby Azure Active Directory (SSO).Below are the steps to integrate Skycure with Azure Active Directory Single Sign On (SSO).

Postup získání ID tenanta služby Azure Active DirectoryTo retrieve the Azure Active Directory Tenant ID

Je potřeba získat ID tenanta služby Azure AD.You need to retrieve the Azure AD Tenant ID.

 1. Přejděte na portál Azure Portal a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.Go to the Azure portal and sign in with your credentials.

 2. Na řídicím panelu zvolte Azure Active Directory.You can see the Dashboard, choose Azure Active Directory.

Řídicí panel služby Azure AD

 1. Otevře se okno Azure Active Directory, ve kterém zvolte Vlastnosti.The Azure Active Directory blade opens, choose Properties.

Okno Vlastnosti služby Azure AD

 1. V okně Vlastnosti služby Azure Active Directory klikněte na ikonu kopírování v části ID adresáře tenanta.Click on the Copy icon under the Tenant Directory ID at Azure Active Directory Properties blade.

Zkopírovanou hodnotu ID adresáře vložte do textového souboru, abyste ji mohli použít později.Paste the copied Directory ID value in a text file so you can use it later. Hodnotu ID adresáře budete později potřebovat při integraci služby Skycure se službou Intune.The Directory ID value will be required later in the Skycure and Intune integration process.

Řídicí panel služby Azure AD

Povolení komunikace mezi službou Skycure a službou Azure Active DirectoryAllow Skycure to communicate with Azure Active Directory

 1. Zadejte do prohlížeče níže uvedenou adresu URL.Enter the below URL in your browser. Část DIRECTORY_ID nahraďte hodnotou ID tenanta služby Azure Active Directory, kterou jste si předtím zkopírovali do textového souboru.Instead of DIRECTORY_ID, enter your Azure Active Directory Tenant ID previously copied to the text file.

  https://login.microsoftonline.com/<DIRECTORY_ID>/oauth2/authorize?client_id=28fd67fdb1794629a8b0dad420b697c7&prompt=admin_consent&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmc.skycure.com%2Fapi%2Fexternal%2Fmdm%2Faad_app_consent%2Fmanagement_callback&response_type=code
  
 2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů služby Azure Active Directory.You need to login using your Azure Active Directory credentials. Pokračujte kliknutím na Přijmout.Click Accept to continue.

Přihlašovací stránka Azure AD

Vytvoření skupiny zabezpečení služby Azure AD pro službu Skycure (volitelné)Create an Azure AD Security group for Skycure (optional)

Máte možnost vytvořit vyhrazenou skupinu zabezpečení pro uživatele používající službu Skycure (např. Uživatelé služby Skycure).You might want to create a dedicated user group which contain users running Skycure (e.g Skycure users). Ta potom může být užitečná při analýze činností služby Skycure prostřednictvím sestav.This can be helpful when analyzing Skycure activity through the reports.

Note

Můžete také použít existující skupinu zabezpečení služby Azure AD.You can also use an existing Azure AD security group.

Konfigurace účtu Azure AD pro integraci služby Intune se službou SkycureConfigure the Azure AD account to integrate Intune with Skycure

 1. Do konzoly pro správu Skycure zadejte ID tenanta služby Azure Active Directory, které jste si předtím uložili do textového souboru.From the Skycure Management Console, enter the Azure Active Directory Tenant ID previously saved in the text file.

Pole pro ID tenanta služby Azure AD v konzole pro správu Skycure

Important

Služba Skycure dotazem na službu Azure AD ověří, zda ID tenanta služby Azure Active Directory existuje, a jakmile ho najde, správce může přejít na další krok, kterým je Základní nastavení.Skycure validates if the Azure AD Tenant ID exists by querying Azure AD, once Skycure finds it, the admin can proceed to next step, which is the Basic setup.

Další krokyNext steps

Stažení zásad konfigurace aplikace Skycure pro iOSDownload Skycure iOS app configuration policy