Přizpůsobení zobrazení konzoly Intune podle rolí administrátoraCustomize Intune console views according to admin roles

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Můžete filtrovat zobrazení konzoly pro správu Microsoft Intune a povolit správcům zobrazení pouze těch položek, které potřebují kvůli své roli.You can filter the Microsoft Intune administration console view to allow your admins to see only the items they need to see for their role. Můžete třeba povolit aktualizace definic malwaru nebo obnovování hesel pro zařízení jenom operátorům konzoly pro správu.For example, you can allow only admin console operators to update malware definitions or reset the passcode on devices. To provedete pomocí přednastavených označení, která přiřadíte konkrétním uživatelům.You do this by using preset designations that you assign to specific users. Když pak tito uživatelé přejdou do konzoly pro správu, uvidí jenom položky specifické pro své označení.When these users access the admin console, they can only see items that are specific to their designation.

Vytvoření vlastního zobrazeníTo create a custom view

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce>Správci služeb.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Service Administrators.

 2. Ze seznamu správců služeb zvolte uživatele, u kterého chcete změnit označení, a pak vyberte Spravovat přístup.From the list of service administrators, choose the user whose designation you want to change, and then choose Manage Access.

 3. V dialogu Spravovat přístup vyberte úroveň přístupu, kterou chcete vybranému uživateli přidělit.In the Manage Access dialog box, choose the level of access that you want to give the selected user. Na výběr máte tyto:You can choose from:

  • Úplný přístupFull access
  • Přístup jen pro čteníRead-only access
  • Helpdesk – uzel SkupinyHelpdesk - Groups node

  Plný přístup a přístup jen pro čtení není potřeba vysvětlovat.Full access and read-only access are self-explanatory. <!--- Helpdesk - Groups Node allows users to choose from one of the following designations that provide custom levels of access to the Intune admin console:--->

  Helpdesk – uzel Skupiny omezuje to, co mohou správci zobrazovat a dělat s následujícími položkami:Helpdesk - Groups Node restricts what the admin can see and do to the following:

  • Zobrazení seznamu uživatelů a zařízeníSee lists of users and devices. Správce nemůže používat filtry k úpravě zařízení.The admin cannot use filters to modify the view. Můžete ale pomocí filtrování skupiny změnit, co správce uvidí.However, you can use group filtering to modify what the admin can see. Další informace najdete v tématu Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení s Microsoft Intune.For more information, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

  • Tisk seznamu uživatelů a zařízeníPrint the list of users and devices

  • Export seznamu uživatelů a zařízeníExport the list of users and devices

  • Zobrazení vlastností uživatele nebo zařízeníView the properties of a user or device

  • Provádějte následující vzdálené úlohy:Perform the following remote tasks:

   • Spustit úplnou kontrolu malwaruRun a full malware scan

   • Spustit rychlou kontrolu malwaruRun a quick malware scan

   • Restartovat počítačRestart a computer

   • Aktualizovat definice malwaruUpdate malware definitions

   • Aktualizovat zásadyRefresh policies

   • Aktualizovat inventářeRefresh inventory

   • Vzdálené zamknutí zařízeníLock a device remotely

   • Resetování heslaReset a passcode

Když nakonfigurovaný správce později otevře konzolu pro správu Intune, bude mu udělená úroveň přístupu, kterou jste určili.When the admin that you configured next opens the Intune admin console, they will be given the level of access that you designated.