Vytvoření zásad dodržování předpisů pro ochranu před mobilními hrozbami SkycureCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Služba Intune s ochranou před mobilními hrozbami Skycure umožňuje zjišťovat hrozby a posuzovat rizika na mobilních zařízeních.Intune with Skycure Mobile Threat Defense lets you detect threats on mobile devices and assess risk on those devices. Můžete vytvořit pravidlo zásad dodržování předpisů služby Intune, které posuzuje rizika a zjišťuje, jestli je zařízení v souladu s nimi.You can create an Intune compliance policy rule that assesses risk to determine if the device is compliant. Pomocí zásad podmíněného přístupu pak můžete zablokovat přístup ke službám podle toho, jestli zařízení dodržuje předpisy.You can then use conditional access policy to block access to services based on device compliance.

Před zahájenímBefore you begin

Požadavky na zásady dodržování předpisů u ochrany zařízení před hrozbami Skycure:Prerequisites for compliance policy with Skycure device threat protection:

V rámci nastavení ochrany před mobilními hrozbami Skycure jste v konzole Skycure vytvořili zásadu, která klasifikuje různé hrozby jako vysoké, střední nebo nízké.As part of the Skycure Mobile Threat Defense setup, in the Skycure console, you created a policy that classifies various threats as high, medium and low. V zásadách dodržování předpisů služby Intune je teď potřeba nastavit maximální povolenou úroveň hrozby.You now need to set the maximum allowed threat level in the Intune compliance policy.

Postup vytvoření zásad dodržování předpisů služby SkycureTo create Skycure compliance policy

 1. Přejděte na klasický portál Intune a zadejte své přihlašovací údaje.Go to the Intune classic portal then enter your credentials.

 2. Zvolte Předpisy > Zásady dodržování předpisů.Choose Policy > Compliance Policies. Můžete použít stávající zásady dodržování předpisů, nebo vytvořit nové.You can either use an existing compliance policy or create a new one.

 3. Zvolte Přidat > Stav zařízení a potom povolte možnost Ochrana zařízení před hrozbami.Choose Add > Device Health, then enable Device Threat Protection.

 4. Vyberte maximální povolenou úroveň ohrožení:Select the Maximum allowed threat level:

  a.a. Žádná (zabezpečeno): Toto je nejbezpečnější úroveň.None (Secured): This is the most secure. Zařízení nemůže přistupovat k prostředkům společnosti, pokud je vystavené nějakým hrozbám.The device cannot have any threats present and still access company resources. Pokud se najde jakákoli hrozba, zařízení se vyhodnotí jako nevyhovující.If any threats are found, the device is evaluated as non-compliant.

  b.b. Nízká: Zařízení se vyhodnotí jako vyhovující i v případě, že se v něm nachází jenom hrozby nízké úrovně.Low: The device is compliant if only low level threats are present. Jakákoliv vyšší úroveň zařízení zařadí do stavu nedodržující předpisy.Anything higher puts the device in a non-compliant status.

  c.c. Střední: Zařízení vyhovuje, pokud se v něm přítomné hrozby pohybují na střední nebo nízké úrovni.Medium: The device is compliant if the threats found on the device are low or medium level. Pokud budou v zařízení zjištěny hrozby vysoké úrovně, bude vyhodnoceno jako nevyhovující.If high level threats are detected, the device is determined as non-compliant.

  d.d. Vysoká: Jedná se o nejméně bezpečnou možnost.High: This is the least secure. Tato možnost povoluje všechny úrovně hrozeb a používá ochranu před mobilními hrozbami Skycure jenom pro účely generování sestav.This allows all threat levels, and uses Skycure mobile threat defense for reporting purposes only.

Důležité

Pokud vytvoříte zásady podmíněného přístupu pro Office 365 nebo jiné služby, posoudí se toto vyhodnocení dodržování předpisů. Nevyhovujícím zařízením se zablokuje přístup k prostředkům společnosti, dokud se hrozby nevyřeší.If you create conditional access policies for Office 365 or other services, this compliance evaluation is assessed and non-compliant devices are blocked from accessing those services until the threat is resolved.

Další krokyNext steps