Použití vlastních zásad povolených a blokovaných aplikací pro zařízení se Samsung Knox StandardemUse custom policies to allow and block apps for Samsung KNOX Standard devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Postupy v tomto tématu použijte k vytvoření vlastní zásady Microsoft Intune, která obsahuje jeden z těchto seznamů:Use the procedures in this topic to create a Microsoft Intune custom policy that creates one of the following:

 • Seznam aplikací, u kterých je v příslušném zařízení blokované spuštění.A list of apps that are blocked from running on the device. Aplikace v tomto seznamu nebude možné spouštět ani v případě, že již byly nainstalované v okamžiku nasazení zásady.Apps in this list are blocked from being run, even if they were already installed when the policy was applied.
 • Seznam aplikací, které si uživatelé příslušného zařízení mohou nainstalovat z obchodu Google Play.A list of apps that users of the device are allowed to install from the Google Play store. Je možné instalovat jen aplikace uvedené na seznamu.Only the apps you list can be installed. Z tohoto obchodu nejde nainstalovat žádné další aplikace.No other apps can be installed from the store.

Tato nastavení můžou využívat jenom zařízení se Samsung Knox Standardem.These settings can only be used by devices that run Samsung KNOX Standard.

Vytvoření seznamu povolených nebo blokovaných aplikacíTo create an allowed or blocked app list

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Zásady > Zásady konfigurace > Přidat.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Configuration Policies > Add.

 2. V dialogovém okně Vytvořit novou zásadu rozbalte Android, zvolte Vlastní konfigurace a potom Vytvořit zásadu.In the Create a New Policy dialog box, expand Android, choose Custom Configuration, and then choose Create Policy.

 3. Zadejte název a nepovinný popis zásady, pak v části Nastavení OMA-URI zvolte Přidat.Provide a name and optional description for the policy and then, in the OMA-URI Settings section, choose Add.

 4. V dialogovém okně Přidat nebo upravit nastavení OMA-URI zadejte následující informace: Pro seznam aplikací, jejichž spouštění není v zařízení povoleno:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following: For a list of apps that are blocked from running on the device:

  • Název nastavení.Setting name. Zadejte PreventStartPackages.Enter PreventStartPackages.

  • Popis nastavení.Setting description. Zadejte volitelný popis, např.: Seznam zakázaných aplikací.Enter an optional description like 'List of apps that are blocked from running.'

  • Datový typ.Data type. Z rozevíracího seznamu vyberte položku String (Řetězec).From the drop-down list, choose String.

  • OMA-URI.OMA-URI. Zadejte ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackagesEnter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackages

  • Hodnota.Value. Zadejte seznam názvů balíčků aplikací, které chcete zakázat.Enter a list of the app package names you want to block. Jako oddělovač můžete použít ; : , nebo |.You can use ; : , or | as a delimiter. (Příklad: package1;package2;)(Example: package1;package2;)

   Pro seznam aplikací, které si uživatelé můžou nainstalovat z obchodu Google Play, s vyloučením všech ostatních:For a list of apps that users are allowed to install from the Google Play store while excluding all other apps:

  • Název nastavení.Setting name. Zadejte AllowInstallPackages.Enter AllowInstallPackages.

  • Popis nastavení.Setting description. Zadejte volitelný popis, např.: Seznam aplikací povolených pro instalaci z Google Play.Enter an optional description like 'List of apps that users can install from Google Play.'

  • Datový typ.Data type. Z rozevíracího seznamu vyberte položku String (Řetězec).From the drop-down list, choose String.

  • OMA-URI.OMA-URI. Zadejte ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackagesEnter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackages

  • Hodnota.Value. Zadejte seznam názvů balíčků aplikací, které chcete povolit.Enter a list of the app package names you want to allow. Jako oddělovač můžete použít ; : , nebo |.You can use ; : , or | as a delimiter. (Příklad: package1;package2;)(Example: package1;package2;)

 5. Zvolte OK a potom Uložit změny.Click OK, and then click Save Policy.

Tip

ID balíčku aplikace najdete tak, že na tuto aplikaci přejdete v obchodě Google Play.You can find the package ID of an app by browsing to the app on the Google Play store. ID balíčku je součástí adresy URL stránky aplikace.The package ID is contained in the URL of the app's page. Třeba aplikace Microsoft Word má ID balíčku com.microsoft.office.word.For example, the package ID of the Microsoft Word app is com.microsoft.office.word.

Nastavení aplikace se použijí, jakmile se cílené zařízení službě přihlásí.The next time each targeted device checks in, the app settings will be applied.

Nasazení zásadyDeploy the policy

 1. V pracovním prostoru Zásady vyberte zásadu, kterou chcete nasadit, a pak klikněte na Spravovat nasazení.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, then click Manage Deployment.

 2. V dialogovém okně Spravovat nasazení vyberte jednu nebo víc skupin, do kterých chcete zásadu nasadit, a potom zvolte Přidat > OK.In the Manage Deployment dialog box, select one or more groups to which you want to deploy the policy, then click Add > OK.

Když vyberete nasazenou zásadu, zobrazí se v dolní části seznamu zásad další informace o tomto nasazení.When you select a deployed policy, you can view further information about the deployment in the lower part of the policies list.

Viz takySee also

Nastavení zásad konfigurace pro Android a Samsung KNOX v Microsoft IntuneAndroid and Samsung KNOX policy settings in Microsoft Intune