Nasazení a monitorování zásad dodržování předpisů zařízení v Microsoft IntuneDeploy and monitor a device compliance policy in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Nasazení zásady dodržování předpisůDeploy a compliance policy

Nasaďte vámi vytvořenou zásadu dodržování předpisů do jedné nebo několika skupin uživatelů ve vaší organizaci.Deploy the compliance policy that you created to one or more groups of users in your organization. Po nasazení zásady dodržování předpisů uživateli se u jeho zařízení kontroluje dodržování předpisů.When a compliance policy is deployed to a user, the user's devices are checked for compliance.

  1. V pracovním prostoru Zásady vyberte zásadu, kterou chcete nasadit, a potom vyberte Spravovat nasazení.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, and then choose Manage Deployment. Snímek stránky zásad dodržování předpisů zobrazující možnosti nabídky Spravovat nasazení v horní částiScreenshot of the compliance policy page showing the Manage Deployment menu option at the top

  2. V dialogu Spravovat nasazení vyberte jednu nebo více skupin, do kterých chcete zásadu nasadit, a potom vyberte Přidat > OK.In the Manage Deployment dialog box, choose one or more groups to which you want to deploy the policy, and then choose Add > OK. Snímek obrazovky dialogového okna Spravovat nasazení. Použijte skupiny služby Active Directory, které už jsou vytvořené a synchronizované s Intune, nebo tyto skupiny vytvořte ručně na konzole služby Intune.Screenshot of the Manage Deployment dialog box Use Active Directory groups that you have already created and synced to Intune, or create these groups manually in the Intune console. Další informace o nasazení zásad najdete v tématu Nasazení zásady konfigurace.To learn more about how to deploy policies, see Deploy a configuration policy.

Pomocí shrnutí stavu a výstrah na stránce Přehled v pracovním prostoru Zásady můžete identifikovat problémy se zásadami, které vyžadují vaši pozornost.Use the status summary and alerts on the Overview page of the Policy workspace to identify problems with the policy that need your attention. Kromě toho se v pracovním prostoru Řídicí panel zobrazí shrnutí stavu.Additionally, a status summary appears in the Dashboard workspace.

Important

Pokud jste zásady dodržování předpisů nenasadili a povolíte zásady podmíněného přístupu Exchange, budou mít všechna cílová zařízení přístup.If you have not deployed a compliance policy and you enable an Exchange conditional access policy, all targeted devices will have access.

Monitorování zásady dodržování předpisůMonitor the compliance policy

Zobrazení zařízení, která nesplňují zásady dodržování předpisůTo view devices that do not conform to a compliance policy

  1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices.

  2. Dvakrát klikněte na název zařízení v seznamu zařízení.Double-click the name of a device in the list of devices.

  3. Vyberte kartu Zásady, na které najdete seznam zásad pro dané zařízení.Choose the Policy tab to see a list of the policies for that device.

  4. V rozevíracím seznamu Filtry zvolte Nevyhovuje zásadám dodržování předpisů.From the Filters drop-down list, choose Does not conform to compliance policy. Snímek obrazovky zobrazující seznam možností v seznamu filtrůScreenshot that shows the list of options in the filters list

Postup zobrazení sestav Health AttestationTo view the health attestation reports

  1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Sestavy.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports.

  2. Na stránce Sestava Health Attestation – Vytvoření nové sestavy můžete zobrazit sestavu obsahující všechna data ověření stavu Windows 10 shromážděná službou Intune.On the Health Attestation Report - Create a new report page, you can view a report with all the Windows 10 health attestation data that Intune has collected. Pomocí filtrů také můžete vytvořit sestavu obsahující jenom určitou podmnožinu dat.You can also create a report with a subset of the data by using filters. Filtry se můžou týkat typu zařízení, operačního systému nebo jenom určité podmnožiny datových bodů.The filters can be based on the type of device, the operating system, or only a subset of data points.

Způsob řešení konfliktů zásad v IntuneHow Intune resolves policy conflicts

Konflikty zásad můžou vzniknout, když se na zařízení použije více zásad Intune.Policy conflicts can occur when multiple Intune policies are applied to a device. Pokud se nastavení zásad překrývají, vyřeší Intune všechny konflikty s použitím následujících pravidel:If the policy settings overlap, Intune resolves any conflicts by using the following rules:

  • Pokud konfliktní nastavení pocházejí ze zásad konfigurace a dodržování předpisů služby Intune, bude mít nastavení v zásadách dodržování předpisů přednost před nastavením v zásadách konfigurace.If the conflicting settings are from an Intune configuration policy and a compliance policy, the settings in the compliance policy take precedence over the settings in the configuration policy. Platí to i v situaci, kdy je nastavení v zásadách konfigurace bezpečnější.This happens even if the settings in the configuration policy are more secure.

  • Pokud jste nasadili více zásad dodržování předpisů, použije Intune ty nejbezpečnější z nich.If you have deployed multiple compliance policies, Intune will use the most secure of these policies.

Další krokyNext steps

Informace o použití zásad dodržování předpisů spolu se zásadami podmíněného přístupu k řízení přístupu ke službám ve vaší organizaci najdete v tématu Omezení přístupu k e-mailu a službám O365.To learn how to use the compliance policy with conditional access policies to control access to services in your organization, see Restrict access to email and O365 services.

Související témataSee also

Úvod do zásad dodržování předpisů zařízení v IntuneIntroduction to device compliance polices in Intune