Nasazení aplikací s Microsoft IntuneDeploy apps with Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma vysvětluje některé koncepty, kterým je třeba porozumět před zahájením nasazování aplikací s Microsoft Intune.This topic explains some of the concepts you need to understand before you start deploying apps with Microsoft Intune.

Akce nasazení aplikaceApp deployment actions

Při nasazování aplikací můžete zvolit jednu z následujících akcí nasazení:When you deploy apps, you can choose from one of the following deployment actions:

 • Požadovaná instalace – Aplikace se nainstaluje do zařízení bez nutnosti zásahu uživatele.Required install – The app is installed onto the device with no user intervention required.

  Tip

  Pro zařízení s iOS, která nejsou v dohledovém režimu, a pro všechna zařízení s Androidem, musí uživatel aplikaci před instalací přijmout.For iOS devices that are not in supervised mode, and for all Android devices, the user must accept the app offer before it is installed.

  Pokud uživatel odinstaluje aplikaci, kterou jste nasadili jako požadovanou instalaci, Intune ji při příštím cyklu inventáře, který obvykle probíhá každých sedm dní, znovu automaticky nainstaluje.If a user uninstalls an app that you deployed as a required install, Intune automatically reinstalls the app after the next inventory cycle, which typically occurs every seven days.

 • Dostupná instalace – Aplikace se zobrazuje na podnikovém portálu a uživatelé ji můžou instalovat na vyžádání.Available install – The app is displayed in the company portal, and users can install it on demand.

 • Odinstalace – Aplikace se ze zařízení odinstaluje.Uninstall – The app is uninstalled from the device.

 • Není k dispozici – Aplikace se nezobrazuje na podnikovém portálu a není nainstalovaná na žádném zařízení.Not applicable – The app is not displayed in the company portal and is not installed on any devices.

Zjistěte, které akce nasazení jsou dostupné pro jednotlivé typy instalačních programů:Understand which deployment actions are available for each installer type

Typ instalačního programuInstaller type Požadovaná instalaceRequired install Dostupná instalaceAvailable install OdinstalovatUninstall Není k dispoziciNot applicable
Balíček aplikací pro Windows (nasazený pro skupinu uživatelů)Windows app package (deployed to a user group) AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Balíček aplikací pro Windows (nasazený pro skupinu zařízení)Windows app package (deployed to a device group) AnoYes NeNo AnoYes AnoYes
Balíček aplikace pro mobilní zařízení (nasazený pro skupinu uživatelů)App package for mobile devices (deployed to a user group) AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Balíček aplikace pro mobilní zařízení (nasazený pro skupinu zařízení)App package for mobile devices (deployed to a device group) AnoYes NeNo AnoYes AnoYes
Instalační služba systému Windows (nasazené pro skupinu uživatelů)Windows Installer (deployed to a user group) NeNo AnoYes NeNo AnoYes
Instalační služba systému Windows (nasazené pro skupinu zařízení)Windows Installer (deployed to a device group) AnoYes NeNo AnoYes AnoYes
Externí odkaz (nasazený pro skupinu uživatelů)External link (deployed to a user group) NeNo AnoYes NeNo AnoYes
Externí odkaz (nasazený pro skupinu zařízení)External link (deployed to a device group) NeNo NeNo NeNo NeNo
Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu (nasazené pro skupinu uživatelů)Managed iOS app from the app store (deployed to a user group) AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu (nasazené pro skupinu zařízení)Managed iOS app from the app store (deployed to a device group) AnoYes NeNo AnoYes AnoYes

Tip

Když nasazujete aplikace a vyberete jak skupiny uživatelů, tak zařízení, můžete aplikaci nasadit jenom s možností Dostupná instalace.When you deploy apps, if you select both user and device groups, you can only deploy the app as an Available install.

Konflikty nasazeníDeployment conflicts

Při dvou nasazeních platí při přijetí stejné akce nasazení na zařízení následující pravidla:When two deployments with the same deployment action are received by a device, the following rules apply:

 • Nasazení pro skupinu zařízení má přednost před nasazením pro skupinu uživatelů.Deployments to a device group take precedence over deployments to a user group. Pokud je ale aplikace nasazená pro skupinu uživatelů pomocí akce nasazení Dostupné a v případě, že je stejná aplikace nasazená taky pro skupinu zařízení pomocí akce nasazení Není k dispozici, aplikace bude dostupná na podnikovém portálu a uživatelé si ji můžou nainstalovat.However, if an app is deployed to a user group with a deployment action of Available, and the same app is also deployed to a device group with a deployment action of Not Applicable, the app will be made available in the company portal for users to install.

 • Akce instalace má přednost před akcí odinstalace.An install action takes precedence over an uninstall action.

 • Pokud zařízení přijme požadovanou i dostupnou instalaci, akce se zkombinují.If both a required and an available install are received by a device, the actions are combined. Jinými slovy uživatel může nainstalovat dostupnou aplikaci z Portálu společnosti před zahájením požadované instalace.In other words, the user can install the available app from the company portal before the required install begins.

Další krokyNext steps

Přečtěte si, jak nasazovat aplikace v Microsoft Intune.Learn how to deploy apps in Microsoft Intune.