Nasazení aplikací v Microsoft IntuneDeploy apps in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Informace v tomto tématu vám pomůžou nasadit aplikace pomocí Microsoft Intune.Use the information in this topic to help you deploy apps with Microsoft Intune.

Nasazení aplikaceDeploy an app

V tomto postupu nasadíte aplikaci pro vybrané skupiny zařízení nebo uživatelů.In this procedure, you'll deploy an app to selected groups of devices or users.

Postup nasazení aplikaceTo deploy an app

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace. Zobrazí se seznam spravovaných aplikací.In the Microsoft Intune administration console, click Apps > Apps to view the list of apps that you manage.

 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nasadit, a potom klikněte na Spravovat nasazení.Select the app that you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. V dialogovém okně <název aplikace> na stránce Vybrat skupiny vyberte skupiny uživatelů nebo zařízení, kterým chcete aplikaci nasadit.In the <app name> dialog box, on the Select Groups page, choose the user or device groups to which you want to deploy the app.

 4. Na stránce Akce nasazení nakonfigurujte toto nastavení:On the Deployment Action page, configure the following:

  • Schválení – Zvolte, jestli je nasazení:Approval - Choose whether the deployment is:
   • Požadované (povinná instalace)Required (mandatory install)
   • K dispozici (uživatelé můžou instalovat aplikaci na vyžádání z portálu společnosti)Available (users install from the company portal on demand)
   • Nelze použít (aplikace není nainstalovaná nebo se na portálu společnosti nezobrazuje)Not Applicable (the app is not installed or shown in the company portal)
   • Odinstalovat (aplikace je z cílových zařízení odinstalovaná)Uninstall (the app is uninstalled from targeted devices)
  • Termín – U povinných instalací vyberte, dokdy se má aplikace nasadit.Deadline - For required installations, choose how soon to deploy the app. Můžete si vybrat z předem definovaných hodnot nebo vybrat Vlastní a nakonfigurovat vlastní termín.You can choose from the predefined values, or you can select Custom to configure your own deadline.
 5. Pokud nasazujete aplikaci, která se dá nakonfigurovat pomocí zásad správy mobilní aplikace, zobrazí se stránka Správa mobilních aplikací.If the app you are deploying can be configured by a mobile application management policy, the Mobile App Management page is displayed. Na této stránce zvolte zásady správy mobilních aplikací, které chcete přidružit k této aplikaci.On this page, choose the mobile application management policy that you want to associate with this app.

  Podívejte se, které aplikace Microsoftu jsou kompatibilní se zásadami správy mobilních aplikací.See which Microsoft apps are compatible with mobile application management policies.

 6. Pokud je aplikace, kterou nasazujete, kompatibilní s profily sítě VPN služby Intune, zobrazí se stránka Profil VPN.If the app you are deploying is compatible with Intune VPN profiles, the VPN Profile page is displayed. Na této stránce můžete nastavit přidružení aplikací pro iOS k profilu VPN, který jste nasadili.On this page, you can choose to associate iOS apps with a VPN profile that you have deployed. Připojení VPN se automaticky otevře při spuštění aplikace.The VPN connection automatically opens when the app is launched. Pokud chcete zpřístupnit profil VPN, musí mít povolené nastavení profilu VPN pro aplikaci.To make a VPN profile available, it must have the Per-app VPN profile setting enabled. Informace o postupu při konfiguraci profilů VPN, včetně informací o přidružení profilů k aplikacím, najdete v tématu Připojení VPN v Microsoft Intune.For information about how to configure VPN profiles, including information about how to associate profiles with apps, see VPN connections in Microsoft Intune.

PříkladExample

V tomto příkladu jste nasadili aplikace jako K dispozici do zařízení s iOSem.In this example, you deployed the app as Available to an iOS device. Aplikace se v zařízeních uživatelů zobrazí na portálu společnosti a uživatelé ji odtud můžou nainstalovat.The app displays on users' devices in the company portal, and users can install it from there.

Například na tomto snímku obrazovky byla aplikace Bing for iOS nasazená pomocí typu instalace Externí odkaz s vlastní ikonou.For example, in this screenshot, the Bing for iOS app was deployed by using the External Link installation type with a custom icon. Byla vybraná možnost Zobrazit jako doporučenou aplikaci a upozornit na ni na portálu společnosti.The option Display this as a featured app and highlight it in the company portal was selected.
Dostupná aplikace pro iOSiOS available app

Pokud je aplikace nasazená jako Požadovaná, dostane uživatel oznámení, že je aplikace připravená k instalaci.If you deployed the app as Required to an iOS device, the user will get a notification that an app is ready to install. Například na tomto snímku obrazovky je aplikace Work Folders for iOS nasazená pomocí typu instalace Spravované aplikace pro iOS z App Storu.For example, in this screenshot, the Work Folders for iOS app was deployed by using the Managed iOS app from the app store installation type.
Požadovaná aplikace pro iOSiOS required app

Další krokyNext steps

Po nasazení aplikace můžete monitorovat její postup.After you deploy an app, you'll want to monitor its progress. Další informace najdete v tématu Monitorování aplikací v Microsoft Intune.For more information, see Monitor apps in Microsoft Intune.